NRK Meny
Helse Møre og Romsdal
Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • – Vi må sette foten ned

  Helse Møre og Romsdal legg opp til å dytte nye kostbare oppgåver over på kommunane, meiner rådmann Rune Sjurgard i Volda. – Det må vi sette foten ned for, seier han. No ber Sjurgard om hjelp frå rikspolitikarane for å hindre at kommunane sit att med svarteper når sjukehusa skal spare pengar, skriv Møre-Nytt. – Vi har forståing for at leiinga i Helseføretaket gjer som dei gjer. Dei er pålagde å spare pengar. Så dette er heller eit forsøk på å hjelpe dei til å få den økonomiske situasjonen til helseføretaket opp på eit nasjonalt nivå, seier Sjurgard.

  Rune Sjurgard
  Foto: Torger Havåg / NRK
 • Ingen fristbrot

  I oktaber var det i Helse Møre og Romsdal ingen brot på behandlingsfristane i det psykiske helsevernet for barn og unge. Frå august til oktober har utviklinga gått frå 16 til 0 fristbrot og nedgangen er rekna til 18,4 prosent. Psykisk helsevern for vaksne har imidlertid flest fristbrot, sjølv om utviklinga også her er positiv, framgår det av dokumenta som skal leggast fram for styret komande veke.

 • Vil at prosessen blir stoppet

  – Ansattinvolveringen er for dårlig, sier vara hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen ved Volda sjukehus, Olav Brattli. Mandag har han hatt møte med alle overlegene i Volda etter at fagmiljøene ved Molde sjukehus forrige uke gikk ut og kritiserte manglende involvering av fagmiljøene i viktige prosesser i helseforetaket da det ble kjent at brystkreftkirurgien skal samles i Ålesund. – Vi vil at prosessen skal stoppes, og vil nå overbringe beslutningen fra legemøtet til ledelsen i helseforetaket, sier Brattli.

 • Krev stopp i høyring

  Fem overlegar ved sjukehuset i Molde krev at høyringsprosessen kring utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal blir stoppa. – Høyringsprosessen må avsluttast og planen må trekkjast attende, heiter det i eit brev som er underteina dei fem overlegane. I brevet står det at det må sikrast brei involvering av fagfolk og tillitsvalde og at planane må vere forankra i linjeleiinga. Dei fem overlegane fryktar at Helse Møre og Romsdal er i ferd med å få ein plan som ikkje har naudsynt tillit og legitimitet hjå både tilsette og brukarar og at planen kan vere med på å svekke tilliten til Helse Møre og Romsdal.

  I brevet hevdar overlegane at det har vore mangelfull involvering og at spesialistar ikkje har vore orienterte eller spurte om å medverke i utarbeidinga av planen. Dei viser til at det også er leiarar som ikkje har fått høve til å lese planen før han blei lagt fram for styret i Helse Møre og Romsdal.

  Molde sjukehus
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Kan bli styrt frå St. Olavs

  Helse Midt-Noreg har sett i gang eit arbeid med sikte på å samle styringa av luftambulansane i regionen frå éin AMK-sentral.

  – Dette arbeidet kjem som følgje av oppdraget som Helsedepartementet har gitt oss, og det ligg ei føring om at styringa av luftambulansane bør ligge ved den mest utbygde AMK-sentralen i kvar region, seier informasjonsdirektør Tor Harald Haukås til NRK.

  Helse Midt-Noreg skal no setje ned ei arbeidsgruppe som mellom anna gjennomføre ei risikoanalyse og sjå om det eventuelt må gjerast tiltak som kan motverke eventuelle negative følgjer av ei slik omlegging.

  – Fagmiljøa i heile regionen skal involverast i denne prosessen, seier Haukås.

  Sunnmørsposten omtalte denne saka først.

  Helikopter
  Foto: Gunnar Iversen