Hopp til innhold
Helse Møre og Romsdal
Foto: Remi Sagen

Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • Byter leverandør av pasienttransport

  Det nystarta selskapet Pasienttransport1 har bedt Helse Midt-Noreg om å få trekke seg frå kontrakten om sjuketransport på Søre Sunnmøre. Det kjem fram i eit brev frå Helse Midt-Noreg, skriv Sunnmørsposten.

  Persontransport1 skulle køyre pasienttransport frå 1. juni men kom ikkje i drift. Fram til no har den tidlegare leverandøren køyrt. Herøy Taxi får pasienttransporten i to år, med opsjon for to nye år, opplyser dagleg leiar Per Morten Bjørlykke til avisa.

  Helse Midt-Noreg opplyser til NRK at Pasientransport1 også har trekt seg frå kontrakten på Nordmøre og i Romsdal. I dei områda er det Nordvest Taxi AS som tek over tenesta. Kontraktane som Pasienttransport1 opphavleg vann anbodet på hadde ein verdi på over 300 millionar kroner.

 • Forlenger besøksforbod i Kristiansund

  Besøksforbodet på ein medisinsk sengepost ved Kristiansund sjukehus, blir forlenga ut veka.

  Sengeposten blei stengt førre veke på grunn av eit utbrot av covid-19. Ingen av dei smitta pasientane har alvorlege symptom, og pasientane det er snakk om er isolerte. Utbrotet har ikkje konsekvens for drifta ved sjukehuset.

  Kristiansund sjukehus
  Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK
 • Stenger sengepost i Kristiansund

  Grunna eit utbrot av Covid19 på medisinsk sengepost ved Kristiansund sjukehus, så blir sengeposten stengt for besøkande fram til måndag. Ein har kome raskt i gang med handtering av utbrotet, og tiltak er sett iverk for å stanse det. Ingen av dei smitta pasientane har alvorlege symptom, og pasientane det er snakk om er isolerte. Utbrotet har ikkje konsekvens for drifta ved sjukehuset.

  Kristiansund sjukehus
  Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK
 • Må auke rekrutteringa

  Det må bli rekruttert langt fleire intensivsjukepleiarar, jordmødre og psykologar om det skal bli nok tilsette i desse yrka i fylket i framtida. Det viser ein rapport som skal vere med og utvikle sjukehusa i Midt-Noreg. Ulike modellar viser at det kan kome til å mangle mellom 180 og 200 intensivsjukepleiarar, mellom 50 og 60 jordmødre og eit tilsvarande tal psykologar, fram mot 2035. Rapporten viser også korleis sjukehusa årleg må auke rekrutteringa for å sikre at det blir nok tilsette i desse yrkeskategoriane.

 • Helseplattforma skal bli innført

  Helse Møre og Romsdal held fast ved planen om å innføre det nye journalsystemet Helseplattforma våren 2023, trass i store vanskar med innføringa i Trøndelag.

  Ferdigstillinga av systemet er utsett til slutten av august og systemet skal vere ferdig testa innan utgangen av september.

  Dermed blir perioden mellom innføringane i dei to fylka halvert, og sjukehusa her i fylket får då mindre høve til å byggje på erfaringane frå Trøndelag.

 • Framleis overskot i Helse Møre og Romsdal

  Helse Møre og Romsdal går framleis med overskot. I mai var overskotet på 9,9 millionar kroner og det er 8,3 millionar meir enn budsjettert.

  Inntektsføring av koronatilskot og sal av eigedomar utgjer størsteparten av meirinntektene. Men også inntekter på pasientbehandling er større enn budsjettert.

  Helse Møre og Romsdal har gått med overskot i heile 2021 og så langt i 2022.

  Ålesund sjukehus
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
 • Bekymra sjukepleiarar

  På grunn av høg arbeidsbelasting har sjukepleiarar ved Kirurgisk avdeling på Molde sjukehus sendt ei bekymringsmelding til leiinga. Det skriv Romsdals Budstikke.

  I varselet konkluderer sjukepleiarforbundet slik: «Sjukepleiarar har over tid hatt altfor høg belastning og det er fleire vakter der omsorg, kvalitet og respekt for pasientane ikkje vert tatt hand om.»

  Klinikksjef for Molde og Kristiansund sjukehus, Georg Johnsen, seier til avisa at det er stor belastning på tilsette. Han forsikrar om at leiinga tek bekymringsmeldinga på alvor.

 • Tidlegare fylkeslege stiller spørsmål ved kompetanse

  Tidlegare fylkeslege Cato Innerdal, stiller spørsmål ved om helsepersonell som har gjort feil får ei rettferdig behandling. I eit innlegg i Dagens Medisin stiller han spørsmål ved om dei som granskar feil i helsevesenet har nødvendig kompetanse, og om sakene blir likt vurdert. NRK omtalte nyleg overlegen Yngve Müller Seljeseth som meiner Statsforvaltaren i Møre og Romsdal ikkje har nok kompetanse.
  Innerdal er støttekollega i Legeforeininga og seier han stadig blir kontakta av legar som opplever tilsynssakene som ei straff.

 • Rekordmange utskrivningsklare pasienter

  Det er rekordmange utskrivningsklare pasienter ved Kristiansund sykehus. Totalt opptar de en tredel av alle sengene ved sykehuset. – Vi har hatt en høy andel utskrivingsklare pasienter, og i dag har det vært opptil 18 pasienter, sier klinikksjef for Sykehuset for Nordmøre og Romsdal, Georg Johnsen.

  – Vi vet at administrasjonen i Kristiansund har jobbet hardt for å finne løsninger, men vi går inn i en langhelg med mellom 10 og 12 utskrivingsklare pasienter, noe som er en stor belastning for de ansatte. Det er klart det utfordrende med tanke på beredskap og det å kunne ta imot nye pasienter i langhelgen, sier han.

  Kristiansund sykehus
  Foto: Eirik Haukenes / NRK Luftfoto