Helse Møre og Romsdal
Foto: Remi Sagen / NRK

Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • Vannlekkasje på sjukehuset

  Ålesund sjukehus melder om vannlekkasje på to av fire fødestuer ved sjukehuset. Gjennom å omdisponere areal så er det kun ei fødestue som er ute av drift framover. Avdelingssjef ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer, Janita Skogeng, sier fødende som skal føde ved Ålesund sjukehus må ta kontakt med avdelinga som planlagt, men de må også være forberedt på å bli tilvist til enten sjukehusa i Volda eller Molde.

  Vannlekkasje på fødestua
  Foto: Gunhild Sætre / NRK
 • Vil også auke inntektene

  Helse Møre og Romsdal vil ikkje berre kutte kostnader for å kome i økonomisk balanse, men også å auke inntektene.

  Dette skal først og fremst skje ved å auke effektiviteten på operasjonsstovene i føretaket.

  Noko av grunnlaget er at sjukehusa får fleire spesialsjukepleiarar innan anestesi og og operasjon frå januar 2020, og at arbeidsflyten på operasjonsstovene skal bli betre.

  Deler av inntektene til sjukehusa blir rekna i poeng knytt til behandling av bestemte diagnosar. Sjukehusa i Møre og Romsdal har funne tiltak ved operasjonsstovene som gjev 1200 fleire diagnoserelaterte poeng, og arbeider med tiltak som skal ytterlegare 300.

  Ålesund sykehus innkjøring
  Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK
 • Sprik mellom behov og budsjett

  Klinikkane i Helse Møre og Romsdal har meldt inn behov for investeringar på over 300 millionar kroner- medan det på budsjettet er sett av berre 82 millionar kroner til medisinsk-teknisk utstyr.

  Utstyr for 120 millionar kroner blir sett på som høgt prioriterte kjøp – om kvaliteten i drifta skal oppretthaldast i 2020.

  Helse Møre og Romsdal har frå 2015 til og med 2019 halde tilbake planlagde investeringar for 270 millionar kroner. Dette gjeld pengar som skulle ha gått til vedlikehald av bygningar og til nytt medisinsk-teknisk utstyr.

  Ifølgje budsjettforslaget må ein stor del av pengane går til å erstatte medisinsk-teknisk utstyr som bryt saman.

  Helse Møre og Romsdal har starta vurderinga av framtidige større investeringar for utskifting og kjøp av større røntgenutstyr som MR, CT, stråleterapiutstyr og større overvakingsutstyr.

  I budsjettet blir det også omtalt eventuelle framtidige investeringar i moderne utstyr for diagnostiseringa av kreft (PET), operasjonsrobot og utstyr til behandling av alvorlege hjarteinfarkt (PCI).

  Også det nye akuttsjukehuset for Nordmøre og Romsdal med medisinsk senter i Kristiansund i tillegg til Helseplattforma blir omtalt som prosjekt med store investeringsbehov.

  PCI
  Foto: OUS
 • – Kan lukkast

  – Det ligg til rette for å lukkast med budsjettbalanse på ein heilt annan måte i 2020 enn i 2019, heiter det i budsjettforslaget for Helse Møre og Romsdal.

  Bakgrunnen er mellom anna det omfattande omstillingsarbeidet som er sett i gang i 2019.

  I budsjettforslaget blir det likevel peika på fleire risikoar. Risikoane handlar om eventuelle auka kostnader i klinikkane, om korleis kostnadsauke blir styrt og mellom anna om det er mogleg å få til auka aktivitet som gjev inntekter.

  Administrerande direktør legg opp til månadlege møte med klinikksjefane for å få så tett oppføling av utviklinga i økonomien som råd.

 • Reduserer sengepostar

  Sengepostane i Helse Møre og Romsdal skal reduserast med 20 senger frå 1. mars. Reduksjonen er basert på ekstern og intern samanlikning av liggetider og diagnosegrupper.

  Dette gjeld 11 senger med tilhøyrande behamming i medisinsk klinikk og 9 senger på kirurgisk.

  Ifølgje tekstdelen i budsjettforslaget har føretaket førebels ikkje lukkast med endringane ved ein sengepost i Molde og i Ålesund. – Dette fører til små sengepostar som er lite effektive å drifte. Tiltaket har dermed større risiko knytt til seg enn om ein hadde lukkast med å stenge areal , heiter det i budsjettframlegget.

shots innover Storfjorden sett fra Stranda, arkvi fra Geiranger og rasferga i januar, skred går i Geiranger, shots fra Flydalsjuvet over Geiranger i høstvær, bilder fra møte på rådhuset, folk snakker, ordføreren, sol over fjella