Helse Møre og Romsdal
Foto: Remi Sagen / NRK

Helse Møre og Romsdal

Oppsummert

Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

 • Kan bli teken ut i streik tysdag

  112 ingeniørar, radiografar, farmasøytar og jordmødrer blir tysdag teken ut i streik om ikkje SAN Helse og Spekter kjem til einigheit med Riksmeklaren på måndag. Arbeidstakarorganisasjonane meiner at deira medlemmer har tapt pengar over tid, og meklinga gjeld helseføretaka Oslo universitetssjukehus, Helse Bergen og Helse Møre og Romsdal.

 • Er uroa over kuttforslag

  Ein rekke seksjonsleiarar ved ulike avdelingar på sjukehuset i Volda har skrive ein uttale til styret i Helse Møre og Romsdal etter at ei arbeidsgruppe har sagt nei til at sjukehuset skal ha funksjon som traumesjukehus. Der skriv dei mellom anna at dei ser med sterk uro på forslaget om å kutte traumefunksjonen. – Vi kan ikkje godta at livreddande kompetanse i Volda ikkje skal nyttast. Vi vil på det sterkaste oppmode styret om å vedta at Volda sjukehus skal vere akuttsjukehus med traumefunksjon. Våre tilsette er fagleg oppdaterte og vi har fleire døme på at traumefunksjonen i Volda har hatt avgjerande betydning for pasienten, står det i uttalen. Onsdag er det styremøte i Helse Møre og Romsdal.

  Volda Sjukehus
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Kritisk til kutt i traumefunksjon

  Ordførar i Volda, Jørgen Amdam, protesterer mot at administrasjonen i Helse Møre og Romsdal seier nei til at Volda sjukehus skal ha funksjon som traumesjukehus. Eit traumesjukehus tek imot sterkt skadde pasientar som har vore utsett for ulukker. Amdam seier at Volda sjukehus har både kompetansen og kirurgane som trengst for å behandle slike pasientar. – Planen gjev pasientane eit dårlegare tilbod, og det er ikkje noko å spare økonomisk på dette, seier han.

  Jørgen Amdam
  Foto: Arne Flatin / NRK
 • Kuttar traumefunksjon i Volda

  Administrasjonen i Helse Møre og Romsdal går inn for at det er sjukehusa i Molde og Ålesund som skal behandle pasientane som er alvorleg skadde i ulukker.

  Ei arbeidsgruppe har vurdert kva sjukehus som skal ha traumefunksjon, og går inn for at Kristiansund og Volda IKKJE skal vere traumesjukehus.

  Kristiansund sjukehus skal om kort tid inngå i det nye fellessjukehuset, og Volda sjukehus må opprustast med kirkurgisk helgevakt for nye pasientar og blodlager for å kunne fungere som traumesjukehus, heiter det i rapporten.

  Saka skal opp på styremøte i neste veke.

  Sjukehuset i Volda
  Foto: NRK
 • Vil vurdere rehabiliteringa

  Administrasjonen i Helse Møre og Romsdal går inn for å etablere eit prosjekt der helseføretaket og kommunane går saman om drift av spesialisert rehabilitering.

  I dette prosjektet skal tenestene ved rehabiliteringssentra i Aure og på Mork sjåast i samanheng.

  Det er alt sett ned eit førebels prosjektstyre med rådmann i Volda, Rune Sjurgard som leiar.

  Prosjektet skal blant anna vurdere behovet for døgnbasert rehabilitering og sjå på behovet for interkommunalt samarbeid på dette området. Det skal også leggast fram eit forslag til driftsmodell for institusjonane i Aure og på Mork i Volda.

  Aure rehabiliteringssenter
  Foto: Terje Reite / NRK
Leiar i Bunadsgeriljaen, Anja Solvik, tok ordet under styremøtet i Helse Møre og Romsdal i dag.
Anja Cecilie Solvik ble intervjuet i demonstrasjonstoget.