Hopp til innhold

Helseplattforma blir innført om få dagar: – Vi er skremde

Tillitsvald for overlegane vil sende bekymringsmelding til Statsforvaltaren og Arbeidstilsynet. Han fryktar for pasienttryggleiken.

Legeforeningen mot ROS analyse Helseplattformen Igor Jokic foran akuttmottaket på Ålesund sjukehus

Igor Jokic meiner det er for høg risiko å sette i gang den nye pasientjournalen i slutten av april.

Foto: Remi Sagen / NRK

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag å innføre det omstridde journalsystemet som planlagt 27. april, trass mange åtvaringar.

Føresetnaden er at ein får tak i ekstra legar som kan hjelpe til den første tida.

I gangane på sjukehuset i Ålesund er det stille dagen derpå.

– Stemninga er trykka. Dei fleste av oss er rett og slett skremde, seier Igor Jokic, som er føretakstillitsvald for overlegane.

Markering mot Helseplattforma ved Molde sjukehus.

Helsepersonell i Molde demonstrerte mot å innføre Helseplattforma i april.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Mange helsepersonell i Møre og Romsdal har demonstrert og åtvara mot Helseplattforma. Systemet blei innført på St. Olavs for halvanna år sidan og Helsetilsynet har avdekt ei rekkje alvorlege hendingar.

– Det eg fryktar mest er at folk skal slutte, og at pasientar blir skadd. At vi går glipp av viktig informasjon, som igjen fører til at pasientar får dårlegare behandling, prognosetap
og i verste fall tap av liv, seier Jokic.

Risikoanalysen som er gjort viser at det er høg risiko for pasienttryggleiken på fleire område å innføre systemet no.

Meiner krava om ekstrapersonell blei tilpassa

I mars sa direktøren i Helse Møre og Romsdal at for at det skulle vere trygt å innføre Helseplattforma trengte ein å leige inn 100 ekstra legar og 140 sjukepleiarar utanifrå.

Talet på ekstrapersonell har seinare blitt nedjustert etter ei kartlegging av det reelle behovet ute i klinikkane. No er det behov for berre 19 ekstra legar den første veka.

Skjermdump av graf som viser behov for innleigde legar når Helseplattforma skal innførast i Møre og Romsdal

Denne grafen frå 17. april viser kor mange legar det er behov for og kor mange som manglar. Dette talet er i endring.

Foto: Skjermdump frå Helse Møre og Romsdal

Jokic mistenker at behovet har blitt nedskalert fordi ein ikkje får tak i folka.

– Eg tenker at ein reduserer krava og tilpassar dei til det ein har tilgjengeleg for å kunne seie at vi skal gå på, i staden for å seie at vi har ikkje har tilgjengeleg personell og ikkje kan gå på som planlagt, seier Jokic.

Han seier at dei kjem til å sende ei bekymringsmelding til Arbeidstilsynet og Statsforvalteren som går på pasienttryggleik, arbeidsmiljø og arbeidsbelastning.

Opplæring i Helseplattforma i Ålesund 9. februar 2024. Vi ser frå bak i lokalet fram mot læraren. Det lyser frå mange dataskjermar og vi ser ryggane til 7 elevar som sit konsentrert og får opplæring i Helseplattforma

Tusenvis av tilsette har dei siste vekene vore på kurs for å lære journalsystemet.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Jaktar på helsepersonell

Styret vedtok at tilstrekkeleg bemanning må vere på plass innan 27. april.

Det blir no jobba intenst for å skaffe legar frå vikarbyrå og sjukehus i utlandet. Legane på St. Olavs hospital som har lært seg Helseplattforma har ikkje moglegheit til å hjelpe.

På sjukepleiarsida har ein skaffa nok personell.

Kjetil Bjørdal er hovudtillitsvald ved sjukehuset i Ålesund er nøgd med at sjukepleiarane er i boks. Hans frykt er at det skal bli sjukdom eller fråfall blant dei som har meldt seg.

Torsdag kan ikkje Helse Møre og Romsdal svare på kor mange legar som manglar. På styremøtet sa dei at dei har lært mykje av innføringa av Helseplattforma ved St. Olavs, og at ein er betre rusta enn dei var. Det er også gjort ei rekkje oppgraderingar av systemet.

Helseføretaket har frist til 24. april med å dokumentere at kritisk personell er på plass, i eit ekstraordinært styremøte.

Helse Møre og Romsdal vil ikkje kommentere kritikken frå Igor Jokic.

Her innførte styret i Helse Møre og Romsdal Helseplattforma

Styret vedtok å innføre Helseplattforma som planlagt 27.april, dersom bemanninga kjem på plass. Det skjedde mot tre tilsettrepresentantar sine stemmer.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK