2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Alvøen valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

26,4 %
532 jienat
21,1 %
424 jienat
18,1 %
364 jienat
8,1 %
163 jienat
5,8 %
117 jienat
5,6 %
113 jienat
4,0 %
80 jienat
2,9 %
59 jienat
2,6 %
53 jienat
2,4 %
49 jienat
1,2 %
24 jienat
1,0 %
20 jienat
0,4 %
9 jienat
0,2 %
5 jienat
0,1 %
2 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  5 459 jienastanvuoigatvuođalačča.
68 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Alvøen valgkrets
Fylkkadikkeválggat