2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Haukedalen valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

23,3 %
529 jienat
19,0 %
431 jienat
17,1 %
388 jienat
9,0 %
204 jienat
7,0 %
158 jienat
6,1 %
138 jienat
6,0 %
137 jienat
3,8 %
87 jienat
3,0 %
69 jienat
2,3 %
53 jienat
1,6 %
36 jienat
0,7 %
17 jienat
0,6 %
14 jienat
0,3 %
6 jienat
0,0 %
1 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  6 128 jienastanvuoigatvuođalačča.
71 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Haukedalen valgkrets
Fylkkadikkeválggat