2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Lynghaug valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

22,0 %
607 jienat
19,4 %
536 jienat
19,2 %
529 jienat
7,7 %
211 jienat
6,7 %
186 jienat
5,9 %
163 jienat
5,9 %
163 jienat
4,6 %
127 jienat
2,5 %
70 jienat
2,4 %
66 jienat
1,9 %
52 jienat
1,0 %
27 jienat
0,3 %
8 jienat
0,3 %
7 jienat
0,2 %
5 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  7 370 jienastanvuoigatvuođalačča.
67 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Lynghaug valgkrets
Fylkkadikkeválggat