2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Eidsvåg valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

25,1 %
374 jienat
21,4 %
319 jienat
16,3 %
243 jienat
8,8 %
132 jienat
7,2 %
108 jienat
5,7 %
85 jienat
5,6 %
83 jienat
4,3 %
64 jienat
2,2 %
33 jienat
2,0 %
30 jienat
0,5 %
7 jienat
0,3 %
5 jienat
0,3 %
4 jienat
0,3 %
4 jienat
0,1 %
1 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  3 946 jienastanvuoigatvuođalačča.
70 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Eidsvåg valgkrets
Fylkkadikkeválggat