2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Kirkevoll valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

28,1 %
499 jienat
21,6 %
383 jienat
12,9 %
229 jienat
10,3 %
183 jienat
6,1 %
109 jienat
6,0 %
106 jienat
3,9 %
70 jienat
3,4 %
61 jienat
3,3 %
58 jienat
2,4 %
43 jienat
1,0 %
18 jienat
0,7 %
12 jienat
0,2 %
3 jienat
0,1 %
1 jienat
0,1 %
1 jienat
0,1 %
1 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  4 216 jienastanvuoigatvuođalačča.
72 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Kirkevoll valgkrets
Fylkkadikkeválggat