2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Rolland valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

22,4 %
332 jienat
21,1 %
313 jienat
17,5 %
259 jienat
8,0 %
118 jienat
7,5 %
112 jienat
6,6 %
98 jienat
4,6 %
68 jienat
4,1 %
61 jienat
3,2 %
48 jienat
2,6 %
39 jienat
1,3 %
20 jienat
0,5 %
7 jienat
0,3 %
4 jienat
0,2 %
3 jienat
0,1 %
2 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  2 661 jienastanvuoigatvuođalačča.
74 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Rolland valgkrets
Fylkkadikkeválggat