2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Møhlenpris valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

18,4 %
332 jienat
17,7 %
319 jienat
17,2 %
310 jienat
14,1 %
255 jienat
11,7 %
211 jienat
7,0 %
126 jienat
5,0 %
91 jienat
3,7 %
67 jienat
3,0 %
54 jienat
1,3 %
24 jienat
0,5 %
9 jienat
0,2 %
4 jienat
0,1 %
2 jienat
0,1 %
1 jienat
0,1 %
1 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  4 662 jienastanvuoigatvuođalačča.
65 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Møhlenpris valgkrets
Fylkkadikkeválggat