2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Damsgård valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

23,7 %
399 jienat
15,0 %
252 jienat
14,4 %
242 jienat
11,1 %
186 jienat
8,7 %
146 jienat
6,1 %
102 jienat
5,9 %
100 jienat
5,9 %
99 jienat
3,2 %
54 jienat
2,7 %
46 jienat
2,1 %
35 jienat
0,4 %
7 jienat
0,4 %
6 jienat
0,2 %
4 jienat
0,2 %
4 jienat
0,1 %
1 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  5 897 jienastanvuoigatvuođalačča.
61 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Damsgård valgkrets
Fylkkadikkeválggat