2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Landås valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

22,1 %
534 jienat
16,5 %
399 jienat
13,7 %
332 jienat
11,8 %
285 jienat
7,6 %
184 jienat
6,2 %
150 jienat
5,8 %
141 jienat
5,7 %
138 jienat
4,8 %
116 jienat
2,9 %
70 jienat
1,2 %
28 jienat
0,8 %
19 jienat
0,5 %
13 jienat
0,2 %
5 jienat
0,1 %
3 jienat
0,1 %
2 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  7 535 jienastanvuoigatvuođalačča.
74 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Landås valgkrets
Fylkkadikkeválggat