2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Haukeland valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

26,8 %
548 jienat
18,1 %
371 jienat
14,4 %
294 jienat
10,9 %
224 jienat
7,3 %
149 jienat
5,9 %
121 jienat
4,9 %
100 jienat
4,3 %
89 jienat
3,0 %
61 jienat
2,4 %
50 jienat
0,7 %
15 jienat
0,4 %
9 jienat
0,4 %
8 jienat
0,1 %
3 jienat
0,1 %
2 jienat
0,1 %
2 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  4 870 jienastanvuoigatvuođalačča.
73 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Haukeland valgkrets
Fylkkadikkeválggat