2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Nesttun valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

23,3 %
931 jienat
19,0 %
759 jienat
14,9 %
596 jienat
9,2 %
366 jienat
7,7 %
306 jienat
5,9 %
236 jienat
4,7 %
186 jienat
4,2 %
166 jienat
4,1 %
164 jienat
4,1 %
162 jienat
0,9 %
35 jienat
0,8 %
33 jienat
0,8 %
33 jienat
0,3 %
13 jienat
0,1 %
5 jienat
0,0 %
1 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  10 491 jienastanvuoigatvuođalačča.
70 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Nesttun valgkrets
Fylkkadikkeválggat