2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Slettebakken valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

24,9 %
734 jienat
15,6 %
460 jienat
13,0 %
385 jienat
11,9 %
351 jienat
6,9 %
204 jienat
5,9 %
175 jienat
5,8 %
171 jienat
5,5 %
162 jienat
4,4 %
129 jienat
2,5 %
74 jienat
1,1 %
33 jienat
1,1 %
31 jienat
1,0 %
30 jienat
0,2 %
6 jienat
0,1 %
3 jienat
0,1 %
3 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  6 454 jienastanvuoigatvuođalačča.
68 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Slettebakken valgkrets
Fylkkadikkeválggat