2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Indre Arna valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

21,2 %
470 jienat
21,1 %
468 jienat
15,4 %
341 jienat
9,3 %
206 jienat
7,9 %
176 jienat
6,3 %
140 jienat
5,2 %
115 jienat
4,8 %
107 jienat
3,7 %
82 jienat
2,1 %
46 jienat
1,3 %
28 jienat
0,9 %
19 jienat
0,6 %
14 jienat
0,1 %
2 jienat
0,0 %
1 jienat
0,0 %
1 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  6 057 jienastanvuoigatvuođalačča.
68 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Indre Arna valgkrets
Fylkkadikkeválggat