2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Ny Krohnborg valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

21,3 %
504 jienat
14,6 %
345 jienat
14,4 %
340 jienat
12,2 %
289 jienat
9,2 %
218 jienat
7,9 %
187 jienat
5,2 %
124 jienat
4,4 %
105 jienat
3,7 %
88 jienat
2,6 %
61 jienat
1,6 %
37 jienat
1,1 %
26 jienat
1,0 %
24 jienat
0,3 %
8 jienat
0,2 %
4 jienat
0,1 %
3 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  10 585 jienastanvuoigatvuođalačča.
57 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Ny Krohnborg valgkrets
Fylkkadikkeválggat