2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Mjølkeråen valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

22,8 %
347 jienat
20,9 %
318 jienat
17,1 %
260 jienat
7,8 %
118 jienat
6,6 %
100 jienat
6,0 %
92 jienat
5,8 %
88 jienat
4,9 %
74 jienat
3,0 %
46 jienat
2,3 %
35 jienat
0,9 %
13 jienat
0,8 %
12 jienat
0,7 %
11 jienat
0,4 %
6 jienat
0,1 %
1 jienat
0,1 %
1 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  3 580 jienastanvuoigatvuođalačča.
69 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Mjølkeråen valgkrets
Fylkkadikkeválggat