2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Sandsli valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

27,1 %
971 jienat
19,0 %
680 jienat
16,9 %
605 jienat
7,6 %
271 jienat
6,5 %
232 jienat
5,2 %
185 jienat
4,9 %
177 jienat
4,1 %
148 jienat
3,2 %
116 jienat
2,6 %
93 jienat
1,1 %
40 jienat
0,8 %
27 jienat
0,7 %
26 jienat
0,2 %
7 jienat
0,1 %
5 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  9 600 jienastanvuoigatvuođalačča.
71 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Sandsli valgkrets
Fylkkadikkeválggat