2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Ytre Arna valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

30,2 %
266 jienat
15,0 %
132 jienat
10,7 %
94 jienat
9,9 %
87 jienat
7,6 %
67 jienat
7,3 %
64 jienat
6,8 %
60 jienat
3,8 %
33 jienat
3,8 %
33 jienat
2,0 %
18 jienat
1,0 %
9 jienat
0,9 %
8 jienat
0,5 %
4 jienat
0,5 %
4 jienat
0,1 %
1 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  2 307 jienastanvuoigatvuođalačča.
60 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Ytre Arna valgkrets
Fylkkadikkeválggat