2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Nordnes valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

19,0 %
329 jienat
17,8 %
309 jienat
15,4 %
267 jienat
14,5 %
251 jienat
8,4 %
146 jienat
7,4 %
128 jienat
6,5 %
112 jienat
4,2 %
73 jienat
2,8 %
49 jienat
1,1 %
19 jienat
1,0 %
18 jienat
0,8 %
14 jienat
0,5 %
8 jienat
0,2 %
4 jienat
0,2 %
4 jienat
0,1 %
1 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  4 593 jienastanvuoigatvuođalačča.
69 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Nordnes valgkrets
Fylkkadikkeválggat