2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Hordvik valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

41,7 %
551 jienat
14,6 %
193 jienat
13,2 %
175 jienat
7,9 %
104 jienat
5,7 %
75 jienat
4,4 %
58 jienat
3,6 %
47 jienat
3,6 %
47 jienat
2,0 %
27 jienat
1,0 %
13 jienat
1,0 %
13 jienat
0,5 %
6 jienat
0,4 %
5 jienat
0,3 %
4 jienat
0,2 %
2 jienat
0,1 %
1 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  3 023 jienastanvuoigatvuođalačča.
71 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Hordvik valgkrets
Fylkkadikkeválggat