2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Sædalen valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

23,4 %
503 jienat
21,3 %
458 jienat
12,5 %
269 jienat
11,3 %
242 jienat
9,0 %
193 jienat
5,3 %
114 jienat
5,1 %
109 jienat
4,5 %
97 jienat
3,6 %
78 jienat
2,6 %
56 jienat
0,5 %
11 jienat
0,5 %
11 jienat
0,3 %
7 jienat
0,1 %
2 jienat
0,0 %
1 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  4 970 jienastanvuoigatvuođalačča.
75 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Sædalen valgkrets
Fylkkadikkeválggat