2019 VÁLGABOHTOSAT

Bergen

Tertnes valgkrets
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

26,8 %
576 jienat
21,6 %
465 jienat
17,6 %
377 jienat
6,7 %
144 jienat
6,0 %
128 jienat
5,8 %
124 jienat
4,5 %
96 jienat
3,8 %
81 jienat
2,7 %
58 jienat
2,6 %
55 jienat
0,8 %
18 jienat
0,7 %
15 jienat
0,3 %
7 jienat
0,1 %
2 jienat
0,1 %
2 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  5 202 jienastanvuoigatvuođalačča.
74 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Tertnes valgkrets
Fylkkadikkeválggat