Vindpark - Fosen
Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Fovsen-Njaarke saken

Oppsummert

Fosen reinbeitedistrikt har sammen med naturvernere kjempet mot konsensjonen til å sette opp vindparker i Fosen, Trøndelag. Fosen Vind planlegger å sette i gang Norges største vindparker i Roan og Storheia, som er viktige beiteområder for distriktet.

 • Fosensaken til høyesteretts storkammer

  Landets øverste domstol skal behandle ankene i striden mellom vindkraftutbyggerne og reineierne på Fosenhalvøya. Den langvarige striden skal behandles i høyesteretts storkammer. Storkammer brukes når saken anses å være spesielt viktig. Det innebærer også at 11 av 20 høyesterettsdommere skal behandle den. Dette skjer etter at Frostating lagmannsrett mente at viktige beiteområder som Storheia ikke kan brukes i reindrifta lenger. Dermed ble reineierne tilkjent 90 millioner kroner i erstatning. Fosen vind mener at utbyggingen ikke har hatt så store negative følger som lagmannsretten legger til grunn. Dermed er det opp til høyesterett å avgjøre denne saken. Det skriver Nationen.

  Arvid Jåma, reineier på Storheia
  Foto: Rita Kleven
 • Beiter er tapt

  – Er det tradisjonell reindrift? Spør pansjonist Arvid Jåma fra Åarjel Njaarke sijte. At man hvert år skal fôre deler av reinflokken systematisk, for å veie opp for tapte beiter til vindkraftverk. I lagmannsrettens avgjørelse 8. Mai konkluderte de med at beiter var tapt til vindkraftverk og fôrkostnader måtte erstattes av Fosen Vind og Statnett.

  Storheia, Åfjord
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk
 • Fovsen Njaarke tapte igjen

  Vindkraftverkene på Fosen nekter ikke samene reindrift i området. Vindkraftutbyggingen er dermed ikke i strid med internasjonale konvensjoner, slik lød dommen fra Frostating lagmannsrett. Men dommen tilsier at beiteområdene rundt Storheia og Roan vindkraftverk er tapt. Dermed legger lagmannsretten opp til at Fovsen Njaarke må gå over til fôring på vinteren. Reineierne skal få utbetalt de kostnadene dette medfører, av utbygger. Saken gjelder en skjønnsak som gikk i tingretten i Trondheim i desember 2019. Dommen var opprinnelig ventet i slutten av januar 2020 men kom i dag.

  Bilde fra Frostating lagmannsrett, Fovsen Njaarke sammen med advokatene
  Foto: Biret Ravdna Eira / NRK