NRK Sápmi – Ođasguovddáš

 • Gir 45 millioner til WHO-forskning

  På en digital pressekonferanse i ettermiddag annonserte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus og Norges helseminister Bent Høie en ny arbeidsgruppe som skal forske på effekten av ulike smitteverntiltak.

  Ifølge Høie skal Norge støtte denne forskningen med 5,4 millioner dollar, tilsvarende rundt 45 millioner kroner.

  WHO-sjefen takket Norge for den viktige støtten med «tusen takk» på norsk.

 • Áilegastunnelen stengt

  Brann og politi rykker ut til Áilegastunnelen på E6, Langfjorden i Alta kommune. Tunnelen er stengt da det skal ha vært tyveri av brannslukningsapparat i den.

 • – Skal jo gjenspeile det riktige

  – Lådik er et gammelt lulesamisk område. Det var der lulesamene hadde sitt senter. Alt de skulle få gjort måtte de til Lødingen for å få gjort, slik som kirkelige handlinger som foregikk i Lødingen kirke. Det sier lokalhistoriker i Lødingen Inge Anders Svonni, og viser til diskusjonen som har oppstått i forbindelse med at Lødingen kommune nå skal ta samiske navn i bruk. – Offerplassene i området kjennetegner også lulesamisk. Skal vi skrive på nordsamisk, tar vi bort den gamle historien til Lådik, presiserer Svonni.

  Lødingen kirke
  Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009
 • Alle skal kunne samisk i 2024

  I en pressemelding på Nordland fylkeskommune sine nettsider uttaler fylkesrådsleder Tomas Norvoll at Nordland har hele fem samiske språk som alle både trenger og fortjener å løftes fram. Han sier videre at det vil betyr at man vil møte skilt på det språket som naturlig hører til i de ulike områdene du kommer til. – Vi har rett og slett et mål om at hver eneste person i Nordland skal kunne litt samisk, i det minste noen ord, innen 2024, sier Norvoll og påpeker at fylkeskommunen går helhjertet inn i det internasjonale tiåret for urfolksspråk, som starter i 2022.

  Tomas Norvoll
  Foto: Adam Enochsson / NRK
 • Samiske språk i Nordland blir løftet

  Fylkesrådsleder Tomas Norvoll løftet Nordlands samiske identitet under urfolkskonferansen i regi av Norges formannskap i Barentsrådet. – Det lulesamiske navnet på Nordland er Nordlánnda. Nordland fylke er det eneste fylket i Norge som ivaretar det lulesamiske språket spesielt. Derfor er det viktig for oss å bygge opp under det lulesamiske språket og identiteten, sier Norvoll i en pressemelding på Nordland fylkeskommune sine nettsider og forteller videre at Nordland har startet et program for å styrke de minste av de de samiske språkene.

  Tomas Norvoll, Nordland fylke, fylkesrådsleder Nordland, fylkesrådet, arbeiderpartiet
  Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK
 • Vuosttaš "Dán jagi birassuohkan"

  Válafierda suohkan lea dat vuosttáš birassuohkan Nordlánddas. Sátnejođiheaddji Aina Johanne Nilsen ja Válafierdda nuoraidráđi guokte nuora ožžo bálkkašumi otne fylkadikkis. – Dát lea oktasašdoaibma ja sii nagodit dán bargat ovttas, dajaige Vetle Angell ja Brage Lind sudno giittossártnis. Ja lea vuosttaš geardde Nordlándda fylkasuohkan lea válljen "Dán jagi birassuohkan".

 • Ii gávdnon korona čižžemielkkis

  Spánska dutkit leat analyseren koronabuohccán nissonolbmuid čižžemielkki. Ja eai leat čujuhan koronavirusa ovttage mielkeiskosis, ja eanaš iskosiin ledje maiddái vuostteávdnasat mat galget várjalit easkariegádan mánáid virusa vuosttá. Ja seamma bohtosat ledje čižžemielkkis maid iske boahkuhuvvon nissonolbmuin, nu čállá El País.

  morsmelk
  Foto: Bent Lindsetmo / NRK
 • Árvala ráŋggáštusa jus nuoskida

  Olgešbellodat árvala streaŋgásat ráŋggáštusaid go plastihkain nuoskida luonddu, ja háliida maid eanet ovddasvástádusa sidjiide geat buvttadit plastihka. Dan árvalit vai plastihkanuoskkideapmi geahpeduvvo. Muhto Birasbellodat ruoná imaštallá manne bellodat ii leat dán árvalan ovdal, go sii leat leamašan ráđđehusas gávcci jagi.

  Plast i fjæra
  Foto: Torhild Dahl/Havforskningsinstituttet
 • Vaksijne 300.000 studeentide

  Almetjehealsoeinstituhte vuartesje guktie medtie 300.000 studeenth edtjieh vaksijnem giesie doekoe åadtjodh. Voestes veahka vaksijneste edtja vaaltasovvedh tjïeltesne gusnie studeenth leah registreereme Almetjeregisteerisnie. Mubpie veahka vaksijneste edtja vaaltasovvedh tjïeltesne gusnie studeenth leah lohkeminie, dåaktere Are Stuwitz Berg AHI:sne NRK:se jeahta. - Mijjieh daejnie barkeminie. Dåeriesmoere lea ibie daejrieh gubpede edtjebe veahkide vaeltedh. Dïsse vuartasibie daelie, jeahta.

  Koronavaksine fra Pfizer/BioNTech. Ampullen til høyre inneholder fem doser med vaksine.
  Foto: Rune Fredriksen/NRK
 • Gáivuonas fierran eanarihtu

  Siskkit Nuorttažis, Gáivuona suohkanis lea fierran eanarihtu. Rihtu lea fierran lulábealde Nuorttaštunealla, ja E6 luottas lea muddejuvvon johtolat dál. leat maid árvvoštallamen ahte galget go ássiid evakueret dán guovllus. Suohkan lea álggahan kriisajođiheami, ja sis lea oktavuohta norgga čázádat- ja energiijadirektoráhtain, politiijain ja Stáda geaidnodoaimmahagain. Eanet dieđut bohtet dađistaga, dieđiha suohkan.

  Jordraset sperrer veien til to husstander, og har gått ned nesten helt til E6.
  Foto: NVE
Ođđasat

Geahča Ođđasiid - Se den nyeste Ođđasat-sendingen