Hopp til innhold
Reinskilling
Foto: Carl-Gøran Larsson

Reindrift

 • Må tilbakebetale 6,9 millioner etter tvangstelling

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark melder at de endelige kravene om tilbakebetaling etter tvangstellingen av rein i 2022 nå er sendt ut. Til sammen kreves 10 siidaandeler for til sammen 6,9 millioner kroner.

  Ekstrakostnadene denne tvangstellingen medførte skyldes i hovedsak lønn, overnatting, reise og diett samt leie av helikopter. Beløpet siidaandelslederne skal dekke utgjør 49 prosent av de totale utgiftene for tellingen.

  – Vi krever tilbakebetalt de utgiftene vi har hatt til å gjøre siidaandelsledernes oppgaver ved tellingen. Kravet er fordelt forholdsmessig, basert på reintallet til den enkelte siidaandel, sier assisterende statsforvalter Bård M. Pedersen.

  Reineierne får nå tre ukers klagefrist, og en eventuell klage vil bli behandlet av Reindriftsstyret.

  Reinflokk drives av helikopter

  Historiens dyreste reintelling: Nå har reineierne fått varsel fra staten

  Ti reineiere fra Karasjok har fått varsel om at staten vil kreve inn sine utgifter i forbindelse med en reintelling vinteren 2022. Kravet er på til sammen 6,9 millioner kroner.

 • Reinkjøttkonferanse i Tromsø

  – Reinkjøttkonferansen er en fin anledning for bransjefolk og reindriftsnæringen til å dele kunnskap og erfaringer, samt diskutere fremtidige muligheter for reinkjøttindustrien, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg.

  Konferansen startet på torsdag 6. juni.

  Landbruks- og matdepartementet opplyser at årets konferanse retter oppmerksomheten på hvordan reinkjøttbransjen kan stå sammen om å utvikle reinkjøttet som produkt, samt å lære mer om hvordan bransjen kan jobbe med markedet for å ivareta og utvikle reinkjøttets markedsposisjon.

 • Får ikke felle kongeørn og havørn

  Skuohtanjargga siida søkte om skadefelling av en kongeørn og to havørner i området Liidnebeahcanvarri i Karasjok kommune.

  Statsforvalteren har nå avslått søknaden.

  – Vi har lagt avgjørende vekt på at det ikke er mulig å rette felling mot ett bestemt skadegjørende individ. Det er også stor usikkerhet til om enkelte individer har en høyere predasjonstakt på reinkalv enn andre kongeørner, skriver Statsforvalteren i Troms og Finnmark i sitt vedtak.

  – Vi har også lagt avgjørende vekt på at det er usikkerhet i hvorvidt havørna er skadevolder på friske og levedyktig kalv.

 • Mange Karasjok-siidaer går rettens vei

  Oppmot ti reindriftssiidaer i Karasjok har stevnet nabosiidaer for å sikre egen rett til reinbeite.

  Reindriftssiidaene hadde en frist til 1. juni i år til i å reise sak for Utmarksdomstolen i Finnmark etter at Finnmarkskommisjonen først kartla og undersøkte reindriftas rettigheter i Karasjok.

  Mange reindriftsiidaer har fortrinnsrett til reinbeite i enkelte områder i Karasjok. Det slo Finnmarkskommisjonen fast i desember 2022.

  Kommisjonen kartla 27 saker, og i de fleste sakene mente kommisjonen at enkelte siidaer ha fortrinnsrett til reinbeite i deler av området. Fortrinnsretten betyr ikke at siidaen har en eksklusiv beiterett i området, men har et vern mot å bli fortrengt fra området av andre siidaer, uttalte kommisjonen.

  Kommisjonens kartlegging er ikke rettskraftig, og må derfor stadfestet i retten.

  Utmarksdomstolen har ikke full oversikt over hvor mange stevninger som er sendt inn innen fristen, men har hittil mottatt opp mot ti stevninger, opplyser saksbehandler Cecilie Kaknes til NRK.

  Reinsdyr får etterlengtet fôr i Karasjok.
  Foto: Jan Helmer Olsen
 • NRL: Rettsskandale i Øyfjellet-saken

  Loga sámegillii.

  Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) reagerer sterkt på at det eneste skjønnsmedlemmet med reindriftskompetanse, Per Thomas Kuhmunen måtte fratre i rettssaken mellom vindkraftselskapet Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

  – Etter mitt skjønn rokker denne saken reindriftsutøverens rettssikkerhet, noe som er svært alvorlig, sier leder i NRL, Inge Even Danielsen.

  Danielsen mener at med en slik tilnærming til inhabilitetsspørsmålet i domstolene, vil ingen reineiere kunne fungere som skjønnsmenn i reindriftssaker.

  Han mener at det ikke en rettsstat verdig å kaste skjønnsmenn som har reindriftsbakgrunn på dør.

  – Det er jo nettopp de som besitter den kompetansen som domstolen selv ikke innehar, og som er nødvendig for å kunne fatte en dom som er fundamentert på et riktig faktagrunnlag og kunnskaper, sier Danielsen.

  Retten understreket i behandlingen av Kuhmunens habilitet at hans rolle som reineier ikke er grunnen til at han kjennes inhabil, men at det «utenfra kan oppfattes som» at Kuhmunen er inhabil.

  Kuhmunen er reineier og har vært leder for Saltfjellet reinbeitedistrikt, og har på vegne av sitt distrikt kommet med uttalelser mot utbygginger i hans distrikt.

  Retten påpekte også at avgjørelsen i saken om Øyfjellet kan skape presedens i saker som angår Saltfjellet, og at det også var en del av grunnen til at Kuhmunen måtte fratre.

  Retten vektla også at det blant meddommerne skal være kompetanse innen reindrift, og selv om varameddommer som steppet inn for Kuhmunen ikke er reineier, har han gjetet rein.

  Protester utenfor retten i Øyfjell-saken

  Reineierne ville utsette rettssak – dommeren var ikke enig

  Rettssaken mellom Norges største vindkraftverk og et lokalt reinbeitedistrikt kunne bli utsatt for tredje året på rad etter at én av meddommerne ble erkjent inhabil på rettens første dag. Men retten ville det annerledes.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no