Hopp til innhold

Eirik Jensen dømt til 21 år

OSLO TINGRETT (NRK): Oslo tingrett dømte politimannen Eirik Jensen til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Gjermund Cappelen fikk en dom på 15 års fengsel.

Dommer Kim Heger sier det ikke er noen formildende omstendigheter i saken.

Retten sier i dommen at det ikke finnes noen formildende omstendigheter.

I skjerpende retning sier retten at Jensen hadde en rekke ledende stillinger i politiet mens han uførte gjerningene.

– Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot tilliten politi og rettsstat er avhengig av, sa tingrettsdommmer Kim Heger, og la til at saken mangler sidestykke i norsk rettshistorie.

Heger viste videre til rettspraksis om at politimenn står i en særstilling i samfunnet.

– Korrupsjon undergraver tilliten til rettsapparatet og viktige prinsipper samfunnet bygger på.

111 dager i varetekt trekkes fra straffen. Hele korrpsjonsbeløpet på 667.800 kroner inndras, samt våpen.

Jensen sa etter opplesningen at han vil ta betenkningstid når det gjelder å anke dommen. Også Cappelen tok betenkningstid. Ankefristen er på 14 dager.

Cappelen fikk 15 års fengsel

Gjermund Cappelen fikk en dom på 15 års fengsel etter at retten ga ham en strafferabatt på 30 prosent.

Cappelen ble dømt både for korrupsjon og for innførsel av hasj.

Tingrettsdommer Sven Olav Solberg sa at det var formidlende forhold i saken, til tross for at Cappelen hadde vært hovedmann i innførselen.

Han fikk derfor en strafferabatt på 30 prosent, både fordi han hadde hjulpet politiet i sin egen sak og på grunn av sine opplysninger om Eirik Jensen.

– Cappelens forklaring har vært avgjørende for å oppklare en svært alvorlig sak. Samtidig mener retten at Cappelen har handlet kynisk og systematisk. Hans hasjvirksomhet savner imidlertid sidestykke i norsk historie, sa Solberg under opplesningen.

– Aktor vil dra inn 825 millioner kroner. Inndragningspåstanden tas til følge, leste Solberg.

Det ble gitt fradrag på 851 dager som han har sittet i varetekt. Cappelen skal senere få straff for oppbevaring i Asker og Bærum tingrett i tillegg.

Skyldig i korrupsjon

Retten finner det bevist at korrupsjonsbetalingen åpenbart må betegnes som grov. Etter dette blir Jensen å domfelle i henhold til tiltalen, for grov korrupsjon, oppsummerer Heger.

– Alle overførsler av goder fra Cappelen til Jensen har direkte tilknytning til Jensens stilling som politi, heter det i dommen.

Også når det gjaldt medvirkning til innførsel av hasj fant retten Jensen skyldig. Dermed er Jensen funnet skyldig på nesten alle tiltalens punkter. Bare når det gjelder et punkt om brudd på våpenloven, er Jensen frifunnet.

Mens dommerne leste opp dommen diskuterte Jensen tidvis med sine forsvarere. Ellers så han irritert ut under deler av opplesningen.

Trodde ikke på sms-forklaringer

Dommerne i rettssaken mot Eirik Jensen tror ikke på politimannens forklaringer på hans sms-kommunikasjon med Gjermund Cappelen.

Dommer Kim Heger sier retten ikke kan se noen annen logisk forklaring enn at flere av meldingene handler om hasjimport.

– Retten finner at sms åpenbart dreier seg om innførsel av hasj. Nettverket snakker i enkle koder, Jensen gir Cappelen beroligende meldinger. Retten finner det klart at solskinnsmeldingene handler om at Cappelen ikke er i politiets søkelys og at han trygt kan føre inn lasten.

Retten finner det bevist at Jensen forsettlig og systematisk har medvirket til Cappelens hasjimport.

Bidro aktivt til innførsel av hasj

Retten sier at den finner det bevist utenfor enhver rimelig tvil at Jensen har sett gjennom fingrene med Cappelens virksomhet, og bevisst gitt ham oppmuntring og råd om hans virksomhet.

Det sa dommer Kim Heger i domsopplesningen i Oslo tingrett i formiddag.

– Jensen har aktivt styrket Cappelens forsett, sa Heger.

Dommer Kim Heger sier Jensen bevisst har gitt Cappelen oppmuntring og råd om hans hasjvirksomhet.

Visste om hasjsmugling

Dommerne sier også at de tror ikke på politimannen når han sier at han ikke visste om Gjermund Cappelens innførsel av hasj.

– Det er bevist utover enhver rimelig at Jensen i hele tiltaleperioden var godt kjent med Cappelens import av hasj, leser Heger fra dommen.

Han viser til at SMS-ene tyder på at Jensen var kjent med omfanget.

Heger viser til Jensens forklaring og bok, der han skriver at han hadde evnen til å prate og komme under huden på kriminelle.

– Det fremstår som helt usannsynlig at Jensen ikke skulle fått med seg hva Cappelen drev med. Han hadde hyppigst kontakt med Cappelen, samtidig som han ble regnet som en av landets mest erfarne informantbehandlere, leste dommer Heger.

Retten sa blant annet at den langt på vei var enig med Spesialenheten i at Jensen hadde varslet Cappelen om at han var spanet på. Også på andre punkter sa retten at den ikke fant Jensens forklaring troverdig.

Jensen har i retten vedgått at det ville utløse et ansvar til å gripe inn dersom han kjente til hasjimporten.

Retten mener Jensen har trådt inn i sirkelen for straffbar innvirkning. Manglende inngripen har medført at Cappelen kunne fortsette sin straffbare virksomhet, går det fram av dommen.

Fant Cappelen skyldig

– Samlet sett er det rettens oppfatning at Cappelen snakker sant om sin egen import av hasj. Hans forklaring støttes tilbake til 90-tallet gjennom kontrollerbare opplysninger som underbygger hans forklaring, leser tingrettsdommer Sven Olav Solberg.

Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at Gjermund Cappelen er skyldig i innførsel av 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993 og 2013.

Retten sa at han hadde handlet forsettlig på alle punkter.

– Samlet sett er det rettens oppfatning at Cappelen snakker sant om sin egen import av hasj. Hans forklaing støttes tilbake til 90-tallet gjennom kontrollerbare opplysninger som underbygger hans forklaring, leser sommer Sven Olav Solberg.

Tidslinjer viktige i dommen i Eirik Jensen

Domstolen la vekt på tidslinjene i sin opplesning av dommen mot Jensen og hans medtiltalte Gjermund Cappelen.

Under opplesningen av dommen kom det frem at de såkalte tidslinjene er et sentralt virkemiddel i bevisførselen i saken mot ekspolitimann Eirik Jensen, skriver NTB.

Spesialenheten for politisaker har utarbeidet nær 1.000 sider med tidslinjer der all sikret kommunikasjon mellom Cappelen og Jensen, samt kommunikasjon i Cappelens hasjnettverk, all møtevirksomhet, reiser, Jensens innlogginger i politiets digitale etterretningsregister Indicia og andre relevante hendelser er lagt inn.

Vitnemål bak lukkede dører uten betydning

Det hemmelige nasjonale prosjektet som Eirik Jensen vitnet om bak lukkede dører, er uten betydning for skyldspørsmålet i saken.

Det opplyste dommer Kim Heger under opplesningen av dommen i Oslo tingrett.

– Vitner og forklaringer om informantvirksomhet gikk for lukket rett. Retten bemerker at ingenting av det som gikk bak lukkede dører har hatt noen betydning for skyldspørsmålet, sier Heger.

Dommer Heger snakker om det hemmelige prosjektet som Jensen har vært en del. Heger sier dette er unntatt saken.

Det er tidligere kjent at det hemmelige, nasjonale prosjektet Jensen var en del av er knyttet til informantvirksomhet på en eller annen måte.

Dommer Kim Heger forklarer hvordan dommen mot Jensen og Cappelen skal lese opp.

Enstemmig dom

Dommer Kim Heger og de to fagdommerne er enige om slutningen i dommen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Det opplyste dommer Kim Heger da han startet opplesningen av dommen i Oslo tingrett.

Rettssaken ble avsluttet 23. mai etter å ha vart siden 9. januar.

Dommerne har dermed hatt nesten fire måneder på å skrive dommen som ifølge dommer Heger er på 105 sider.

Forsvarer John Christian Elden understreker at det er bevisene som skal avgjøre saken, ikke hvem dommerne tror på. Eirik Jensen og Gjermund Cappelen sine forklaringer har flere ganger stått ord mot ord gjennom rettsaken.

– Bevisfravær

Før dommeren satte dagens rettsmøte sa Jensens forsvarer John Christian Elden at det er bevisene som skal avgjøre saken, ikke hvem dommerne tror på.

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen sine forklaringer har flere ganger stått ord mot ord gjennom rettssaken.

– Det er bevisfravær, og derfor er denne saken spennende, sier Elden til NRK:

Startet for snart fire år siden

Hele sakskomplekset startet med at Gjermund Cappelen 19. desember ble pågrepet av politiet i hjemme i Bærum.

Drøyt to måneder senere, 24. februar blir politioverbetjent Eirik Jensen pågrepet i garasjen i Oslo politihus.

I februar 2016 blir det tatt ut tiltale mot begge to.

Jensen tiltaltes for grov korrupsjon og for å ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013. Ingen norsk politimann har noensinne stått tiltalt for så alvorlige anklager.

Cappelen tiltales for grov korrupsjon og for å ha smuglet 16,2 tonn hasj til Norge. Cappelen, som har vært påtalemyndighetens kronvitne i saken mot Jensen, har erkjent straffskyld.