Hopp til innhold

NTP er ute: Sjå vegane regjeringa vil satse på

Regjeringa la i dag fram gigantplanen sin for kva vegar, jernbanar, flyplassar og hamner som skal prioriterast dei neste 12 åra.

8kCnUSd9v7I

JERNBANE: Samferdselsministeren lova meir pengar til drift, vedlikehald og fornying, inkludert ein «historisk satsing» på eksisterande jernbane.

Foto: NTB

Etter å ha jobba med å skru ned forventningsnivået dei siste vekene, la samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth fram Nasjonal transportplan 2025–2036 (NTP) fredag formiddag.

Blant dei største «taparane» er:

– Vi måtte skyve på nokre av dei større prosjekta for å sørge for å få aktivitet i heile landet, forklarte samferdselsministeren.

Samla økonomisk ramme er på 1308 milliardar kroner, fordelt slik:

  • 1208 milliardar kroner i statlege midlar
  • 100 milliardar i bompengar

Allereie i begynninga av mars varsla regjeringa at «tøffare prioriteringar» sett fleire «gigantprosjekt» på vent.

Signalet blei mottatt som eit sikkert nederlagsteikn blant tilhengarar av 50 milliarderprosjektet ferjefri E39 («Hordfast»).

Til gjengjeld lova samferdselsministeren meir pengar til drift, vedlikehald og fornying, inkludert ein «historisk satsing» på eksisterande jernbane.

I tida mellom dei første signala og pressekonferansen i dag har regjeringa «leke» ei rekke nyheiter om kva prosjekt som kjem i NTP. Sjå full oversikt under.

Til saman er det lova oppstart av samferdsleprosjekt for om lag 175 milliardar kroner, viser oppsummeringa til NRK. Dette inkluderer 16 ekstra milliardar til fylkesvegane som blei lova sist veke.

Les også NTP-lekkasjane: Regjeringa har lovd vekk over 170 milliardar kroner

Skisse som viser E16 og Bergensbanen i fremtiden, vei og bane ved siden av hverandre

Kampen om pengane har blitt tøffare

Nygård gjentok bodskapen om ein «meir realistisk plan» i Politisk kvarter fredag morgon.

Kampen om pengane har blitt tøffare, og vi må prioritere forsvar og helse høgt. Derfor har vi ei nøktern tilnærming, sa han.

I tillegg til galopperande helseutgifter og ein spent sikkerheitssituasjon, slår naturinteressene hardare inn i den nye transportplanen.

Heilt konkret ved at fleire nye motorvegar blir bygd med lågare (og mindre naturkrevjande) standard enn dagens 110 km/t-standard.

  • Les reaksjonar på regjeringas prioriteringar her:
Trond Helleland
Torstein Bøe / NTB

Trond Helleland, Høgre

– Regjeringa prøver å pynte på sanninga gjennom å kalle prosjekt som er skrota for «utviklingsportefølje». Det er ein bløff. Realiteten er at prosjekt som er plasserte i utviklingsporteføljen nærast er gravlagd. Sidan fleire av prosjekta skal byggast dei neste 12 åra, må dei overleve to stortingsval og fleire endringar av NTP. Planen er uføreseieleg, det er som å ha ein kølapp utan nummer.

TRULS GULOWSEN Leder Naturvernforbundet
Jon Petrusson / NRK

Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet

– Vi er skuffa over at framtidsplanen til regjeringa er full av store motorvegprosjekt som vil rasere enorme mengder natur og legge til rette for auka trafikk. Politikarane må lytte til forskarane: Vi må bygge transportsystemet for framtida vi vil ha, og ikkje basert på prognosar om evig vekst i bil- og flytrafikk. Det er oppskrifta på auka utslepp.

Marthe Hammer
Leif Rune Løland

Marthe Hammer, SV

– SV er svært glad for at Hordfast er utsett. Dette er det einaste fornuftige, prosjektets naturøydeleggingar er katastrofale. Prosjektets mål om auka biltrafikk inn til Bergen er stikk i strid med alle mål om nullvekst og som regjeringa sjølv sei, og kostnaden gjer at ein knapt kan prioritere noko anna. Dette er ein siger for naturen.

Partilederdebatt
Carina Johansen / NTB

Arild Hermstad, MDG

– Eg hadde håpa på at regjeringa i dag ville ta eit stort steg i rett retning. Men dessverre oser denne planen framleis for mykje av svidd gummi og nedsprengd natur. Sjølv om Regjeringa set av meir pengar til vedlikehald på kostnad av utbygging, så er dette rett og slett tvingande nødvendig for å unngå uakseptabel degradering av vegar og jernbanelinjer over heile landet.

Olaug Bollestad
William Jobling / NRK

Olaug Bollestad, KrF

– Eg er skuffa over neiet til Hordfast. Hordfast ville knytt saman to viktige fylke i Noreg, og sikra ei auka effektivisering for næringslivet – noko dei lenge har ropt etter. Mykje av verdiskapinga i Noreg skjer på Vestlandet, og da bør dette speglast i prioriteringane til regjeringa.

Ane Breivik
NTB

Ane Breivik, Unge Venstre-leiar

– Dette er jo eit luftslott. Vi veit at vi går inn i trongare tider. Det er ikkje handlingsrom på statsbudsjettet for alle desse satsingane. Det står fram som om regjeringa og politikarane er mest opptatt av å fri til veljarar med rause lovnader om kolossale samferdselsutbyggingar. Men dei driv eit stort narrespel. Mange av prosjekta i Nasjonal transportplan kjem aldri til å sjå dagens lys.

Dagleg leder i Zero, Sigrun Gjerløw Aasland
Caroline Dokken Wendelborg

Sigrun Gjerløw Aasland, ZERO-leiar

– Regjeringa har forstått klima-alvoret nå, men dei er framleis på etterskot. Det er for mange store motorvegprosjekt inne i NTP. Det vil føre til auka transport, store klimagassutslepp og naturinngrep. Det er også positivt med 1 milliard til grøn luftfart, men det er langt frå nok. Vi saknar også ein energiplan for all elektrifiseringa som skal gjennomførast.

Geir Jørgensen

Geir Jørgensen, transportpolitisk talsperson i Raudt

– Har ikkje regjeringa tenkt å nå sine eigne klima- og naturmål? I denne planen fortset dei å kaste pengar på det unødvendige privatiseringsprosjektet Nye vegar som øydelegg natur og matjord, og køyrer over lokaldemokratiet i jakta på overdimensjonerte vegar. Samtidig er det for lite til trafikksikkerheit og vedlikehald der folk bur. Nå må det bli vanlege vegars tur.

Solveig Skaugvoll Foss.
Kristian Myhre

Solveig Skaugvoll Foss, Framtiden i våre hender

– Det held ikkje å berre reise litt grønare, vi må også reise mindre. Statsråden er ærleg på at regjeringa ikkje planlagd for å redusere trafikken. Sjølv om regjeringa gjer fleire gode grep for å avgrense utvidingar som skaper auka trafikkvekst, så er det skuffande at dei ikkje følger opp behovet for trafikkreduksjon som Miljødirektoratet så tydeleg har talfesta.

Ingunn Handagard, kommunikasjonsrådgivar i NAF.
NAF

Ingunn Handagard, pressesjef i NAF

– Regjeringa har tatt eit tøft val når dei prioriterer ned dei største prosjekta og spreier midlane ut til meir vedlikehald, fornying og skredsikring. Dei største vegprosjekta inneber enorme bompengar og store naturinngrep. Mange vil kjenne på at det er ei rett prioritering å vektlegge folks økonomi og naturen vår sterkare.

Mona Fagerås, SV
Vidar Ruud / NTB

Mona Fagerås, transportpolitisk talsperson i SV

– Dette er ein transportplan til å bli bilsjuk av. Vi treng ein plan for transportsektoren i framtida, som tar klima og naturvern på alvor. Dette er ikkje godt nok. Vi kan ikkje fortsette å asfaltere landet med firefelts motorvegar. Det øydelegg store naturområde, kostar enormt med pengar, og blir ikkje nok brukt. Vi får gjort langt meir viss vi bygger langt og trygt, heller enn breitt og dyrt.

Sondre Olsen
NHO

Sondre Olsen, politisk rådgivar NHO Vestland

– Dette er heilt uforsvarleg. To av Vestlands tre store prosjekt er skovne langt ut i tid. Det er uforståeleg at ei regjering med fleire statsrådar frå Bergen og Vestland verken prioriterer Hordfast eller Bybanen. Arna-Stanghelle er prioritert, men ikkje lova nokon klar oppstartsdato. I staden seier Regjeringa at dei kanskje vil starte bygginga i 2025 eller 2026.

Silja Ekeland Bjørkly
Høyre

Silja Ekeland Bjørkly, gruppeleiar Vestland Høgre

- Det er smått utruleg at regjeringa har reist rundt i Vestland og proklamert for alle vegprosjekta dei har prioritert, når det er i realiteten er berre 2 prosjekt som er prioriterte i første periode. Hordfast er eit av Noregs mest samfunnsøkonomisk lønnsame prosjekt, og det kan ikkje kallast anna enn ein skandale viss prosjektet ikkje får byggestart i første periode.

Jon-Ivar Nygård
Hallgeir Braastad / NRK

Jon-Ivar Nygård (Ap), samferdselsminister

– Luftfarten må gjennom ei utfordrande og omfattande omstilling for å utvikle seg i tråd med klimamåla. Regjeringa prioriterer 1 milliard kroner til å sette fart på å fase inn luftfart med null og låge utslepp. Når luftfarten blir utsleppsfri, blir den ein klima- og miljøvenleg transportform med lite arealinngrep.

Frank Sve
Tore Ellingseter

Frank Sve, Frp

– Aldri før har så mange ete så mykje kake for så lite. Skal regjeringa reise rundt og ete kake for alle prosjekta dei utset og ikkje finansierer får vi etter kvart eit folkehelseproblem. Regjeringa har ikkje sett i gang eit einaste nytt stort vegprosjekt i 2021, 2022, 2023 eller 2024. Det har ingen truverd at dei plutseleg vil begynne å bygge veg etter stortingsvalet i 2025.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdsnaturfondet

– Det er ganske utruleg at vi i 2024 får ein transportplan til over 1300 milliardar kroner som er fullstendig kopla frå klima- og naturpolitikken. Samferdselssektoren er den største kjelda til klimautslepp og ei av dei største årsakene til naturøydeleggingar i Noreg. Alvoret i natur- og klimakrisa er på ingen måte reflektert i nasjonal transportplan.

Andreas
NU

Aleksander Snarheim, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

– Vi er avhengige av at langt fleire vel å bruke kollektivtransport i kvardagen deira framover for å i det heile kunne sikte oss inn på å nå måla i Parisavtalen og Naturavtalen, da er det siste vi treng kutt i kollektivtransporten. Det er ein skandale at regjeringa ikkje ønsker å investere i større prosjekt for å få ein auka del reisande i kollektivtransporten i byane i åra som kjem.

Kjersti Barsok er forbundsleiar i Norsk Tjenestemannslag (NTL)
William Jobling / NRK

Kjersti Barsok, forbundsleiar i Norsk Tjenestemannslag (NTL)


– Det er skuffande at regjeringa ikkje bruker denne moglegheita til å innlemme Nye vegar AS i Statens vegvesen. Det ville vore eit grep som sikra effektivitet og kompetanse i statleg vegutbygging og -forvaltning for framtida. Det er godt å sjå at regjeringa seier at dei ønsker å satse på vedlikehald framfor nye, store utbyggingsprosjekt, men så står det att å sjå kva som skjer i praksis.

Merete Jonas
FLT

Merete Jonas, 1. nestleiar i IE & FLT

– Vi har arbeidd for styrking av vegnettverket for næringslivet i distrikta, så mykje i planen er positivt. Regjeringa foreslår 16 milliardar ekstra til drift og vedlikehald av fylkesvegane, som lid av eit enormt etterslep på oppgraderingar. Problemet er at når ein først har komme så langt bakpå, er det tungt å ta igjen det tapte

Odd Erik Stende
Arbeiderpartiet

Odd Erik Stende, direktør for samfunnspolitikk i Spekter

– Regjeringa har endeleg lagt fram eit NTP-forslag som tar konsekvensen av det alle bustadeigarar forstår: Du må prioritere å halde ved like huset du har, før du tar deg råd til å bygge på. Auka vedlikehald er heilt nødvendig for at folk og varer som bruker toget skal komme fram til avtalt tid, og for at vegane skal vere trygge å køyre på.

Bernt Lind-Aaby
NFKK

Bernt Lind-Aaby, leiar i Nettverk fjord- og kystkommunar (NFKK)

Bernt Lind-Aaby, leiar i Nettverk fjord- og kystkommunar (NFKK)

– Sjølv om regjeringa fører vidare tradisjonen med å overby den førre transportplanen, er det ei historisk svak satsing på kystinfrastruktur. Nå må Stortinget vise ansvar å sikre at vi får meir samferdselsinvestering der verdiane blir skapte, og ein plan som bidrar til vekst og trygg transport langs kysten.


Kenneth Erdal
Kystrederiene

Kenneth Erdal, seniorrådgivar i Kystrederiene

- Den nye transportplanen tar ikkje høgde for at mykje av veksten i transportmengda framover må komme på sjøen. Til det beste både for folk, samfunn og miljø. For sjøtransporten blir prioritert ferdigstilling og oppstart av fleire farleis- og fiskerihamnetiltak, under dette Stad skipstunnel i første seksårsperiode. Dette har vi jobba mykje for, og noko vi er svært positive til.

Jahn Cato Bakken
Norsk sjømannsforbund

Jahn Cato Bakken, leiar i Godsalliansen og nestleiar i Norsk sjømannsforbund

- Det er beklageleg at Nasjonal transportplan i så stor grad følger tidlegare planar, utan tydelege grep for å endre kurs når det gjeld klima, naturinngrep og ønskte samfunnsutvikling i transportsektoren.

– Vi vil i større grad bygge «gode nok» vegar over heile landet, framfor firefelts motorveg nokre få stadar. Vi får meir for pengane, og når gjenbruk er mogleg er det bra både for naturen og klimaet, seier Nygård.

Til riksvegar er det prioritert 574 milliardar kroner i planperioden. 235 milliardar kroner går til drift, vedlikehald, fornying og mindre investeringar.

Med transportplanen legg regjeringa også til rette for meir miljøvenleg sjøtransport. Regjeringa prioriterer 34,2 milliardar til utbetring av farleier, oppgradering av hamner og styrking av maritime tenester.

Les også Auka press på at laksen må reise sjøvegen

bpe8-gu_UmY

Regjeringen har lekket godbiter fra Nasjonal transportplan i flere uker. Men de har varslet tøffe prioriteringer. Hvem blir skuffet i dag?

Regjeringa har lekte godbitar frå Nasjonal transportplan i fleire veker. Men de har varsla tøffe prioriteringar. Kven blir skuffa i dag?

Politisk prioritert infrastruktur er ei krevjande øving.

NRK-kommentator Lars Nehru Sand skriv at lokalpolitiske ønsker, regional utvikling og nasjonal planlegging går opp i ei høgare eining når Nasjonal Transportplan blir presentert:

Politisk prioritert infrastruktur i dette langstrekte landet er ei krevjande øving. Vegbygging mot jernbane. Storbyar mot distrikta. Landsdel mot landsdel. Transportsektor mot transportsektor. Fornye eller forbetre.

Transportplanen kjem kvart fjerde år, men legg kvar gong føringar for dei neste 6+6 åra.

Alle prosjekta er avhengig av bevillingar på statsbudsjettet, men prosjekta i den første bolken har historisk blitt rekna som sikrare enn dei som følger i den andre perioden.

Den nye transportplanen kjem med ei ny todeling: Ein konkret planportefølje der det følger med pengar. Og ein meir usikker utviklingsportefølje, som innebører færre forpliktingar.

Les også Samfunnsplanlegging i en ny tid

Jon-Ivar Nygård, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum

Fredag presenterer regjeringa viktige samferdselsnyheiter. Her er det du bør vite om den nye nasjonale transportplanen.

Her er det du bør vite om den nye nasjonale transportplanen.