Hopp til innhold

– Ordføreren trenerer saken

Opposisjonen i Porsanger kommune mener at ordføreren trenerer lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak.

Billefjord skole og Knut Roger Hanssen

Ordfører Knut Roger Hanssen (H) får flengende kritikk for dårlig saksbehandling i forkant av vedtaket om å legge ned to distriktsskoler.

Foto: Montasje: Dan Robert Larsen / NRK

14. desember i fjor vedtok flertallet i kommunestyret å legge ned Børselv oppvekstsenter og å sterkt redusere tilbudene ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Bare tilbudet for 1. til 4. klasse skal bestå ved skolen i Billefjord.

Det er Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP) som utgjør flertallet i kommunestyret. Vedtaket om skolenedleggelse ble gjort med ti mot ni stemmer.

Vedtaket ble da meldt til Fylkesmannen i Finnmark for lovlighetskontroll. Klagerne viser blant annet til at nedleggingsvedtaket bryter gjeldende forvaltningsregler.

Det er ulovleg å leggje ned ein skule - eller ta bort årskull ved ein skule - berre som del av eit budsjettvedtak

Skulenedlegging: Geldande forvaltningsreglar

Ikke satt opp på sakslista

I følge gjeldende regler for skolenedleggelse kreves det både konsekvensutredning og en høringsrunde blant berørte parter. I forvaltningsreglene kreves det blant annet at alle kommunene skal ha en skolebruksplan.

I høringsrunden skal kommunen innhente uttalelser fra Foreldreråd og Samarbeidsutvalg ved de skolene forskriften rører ved. Også fagforeningene til lærerne og andre ansatte har rett til å uttale seg. Lag og foreninger i nærmiljøet skal også gis mulighet til å si hva de mener.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Børselv-elever i tilhørerbenken

Flere av elevene ved Børselv oppvekstsenter satt i tilhørerbenken da kommunestyret vedtok å legge ned skolen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

«Administrasjonen må i nedleggingssaker utarbeide forslag til kommunal Forskrift, som gjør rede for de nye opptaksområdene. Da gjelder reglene om Forskrift i Forvaltningsloven.

Høringsfristen er i slike tilfeller minst 2 mnd.

Først når klagefrister osv. er ute, kan kommunen på lovlig vis sette Forskriftene i kraft – for eksempel ved å gjøre endringer i Årsbudsjett og/eller Økonomiplan.»

Det er blant annet dette opposisjonen påpeker i sin klage. Fylkesmannen i Finnmark har imidlertid sendt saken tilbake til Porsanger kommune. Det er nemlig slik at kommunestyret først skal behandle klagen før den sendes til Fylkesmannen for lovlighetskontroll.

Det holdes kommunestyremøte i Porsanger i dag, men klagen over kommunestyrevedtaket om nedleggelse av grendeskolene er ikke på sakslista.

Fyrst når klagefristar m.v. er ute, kan kommunen på lovleg vis setje Forskrifta i verk – t.d. ved å gjere endringar i Årsbudsjett og/eller Økonomiplan.

Skulenedlegging: Gjeldande forvaltningsreglar

– Usikkerhet blant lærerne

I inneværende skoleår er det 21 elever ved Børselv oppvekstsenter og 29 elever ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Billefjord anses som et viktig område sjøsamisk kultur i Porsanger. Børselv er den kvænske bastionen i kommunen.

Utdanningsforbundet i Porsanger skrev 18. januar i år et brev til kommunen der de på bakgrunn av lovlighetsklagen ber kommunestyret å omgjøre nedleggelsesvedtaket.

– Prosessen i forkant av 14.12.2011 har, etter vår mening, ikke vært spesielt god. Tiden fra forslagene har vært kjent til vedtakene ble fattet har vært for knapp. Konsekvensene av vedtaksforslagene har på grunn av tidsnød vært for dårlig og for smalt utredet, påpekes det i brevet. Brevet er undertegnet av lolallagsleder i Utdanningsforbundet i Porsanger Rita Rasmussen og HT-utdanningsforbundet i Porsanger Per Ivar Friskilæ.

Billefjord skole

Billefjord skole skal bare få beholde tilbudet for 1. til 4.-klassetrinn.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

De påpeker blant annet at de samfunnsmessige konsekvensene ikke er utredet.

– For eksempel risikerer man at distriktsskolene ved skolestart 2012 delvis vil mangle kvalifisert personell. Dette henger blant annet sammen med at noen lærere kanskje søker seg til andre skoler. Normalt skjer dette i perioden februar-april, kommer det frem i brevet.

Momenter som må utredes

Utdanningsforbundet påpeker også i sitt brev at det er flere momenter som burde vært utredet minimum 14 dager før kommunestyremøtet.

Et av momentene er skoleskyssproblematikk. Hva anses som akseptabel reisetid mellom hjem og skole? Hva med kostnadene?

«Utbyggings- og samferdselsstyret vedtok 5. april 2000 retningslinjer for organisering av skoleskyss i Finnmark. Vedtaket inkluderer maksimal reisetid for elever. Med reisetid menes reisetid, gangtid og ventetid tilsammen en tur.»

Vedtatt maksimal reisetid er for:

 • Elever i 1-3 klasse 45 minutter.
 • Elever i 4-6 klasse 60 minutter.
 • Elever 7-10 klasse 75 minutter.

– Når det gjelder elevene som bor på østsida av Porsangerfjorden (Børselv; red. anm.) vil reisetiden for elevene høyst sannsynlig være uakseptabel for de yngste elevene. For de eldste elevene vil reisetiden være akseptabel, mener Utdanningsforbundet i Porsanger.

Når det gjelder vestsida av Porsangerfjorden (Billefjord; red. anm.) er det en rekke forhold som spiller inn i forbindelse med akseptabel reisetid og kostnader.

– På bakgrunn av geografien er det grunn til å tro at reisetiden for noen av elevene høyst sannsynlig vil være uakseptabel. I tillegg til skoleskyss innad i kommunen vil det være skoleelever fra Porsanger som trenger skoleskyss til nabokommunen Kvalsund. Disse elevene vil med stor sannsynlighet bli en ekstra økonomisk belastning for Porsanger kommune, skriver Friskilæ og Rasmussen.

– Uavklarte merkostnader

De påpeker også at merkostnadene ved skoleskyss for Børselv- og Billefjordelever ikke er utredet. Det er 30 km mellom Billefjord og kommunesenteret Lakselv. Børselv ligger 45 km fra kommunesenteret.

«Hva koster skoleskyssen for Børselv- og Billefjordelever inneværende skoleår 2011/2012?

Hva vil skoleskyssen for Børselv og Billefjordelever skoleåret 2012/2013 koste dersom vedtakene fra 14.12.2011 blir stående? Dersom man ikke har tallene klare må kostnadene rundt skoleskyss utredes.»

Noen av elevene, som nå går på skole ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter, vil bli flyttet til Kokelv oppvekstsenter i nabokommunen Kvalsund.

«I tillegg til skoleskyss for de elevene som skal gå på Kokelv skole vil Porsanger kommune måtte betale, etter det vi kjenner til, omtrent 75.000,- for hver elevplass. Hvor mange elevplasser skal Porsanger kommune kjøpe? Hva vil totalkostnadene (skoleskyss + elevplasser) for Porsangerelevene som skal gå på Kokelv oppvekstsenter skoleåret 2012/2013 være? Dersom denne problemstillingen ikke er utredet må det gjøres.»

– Tapte overføringer

Utdanningsforbundet i Porsanger minner også om at kommunen vil tape en god del overføringer ved å legge ned distriktsskolene i Børselv og Billefjord.

Samisk og kvænsk/finskundervisning finansieres i stor grad av fylkesmannen. Ved å legge ned Børselv skole vil Porsanger kommune miste grunnressursen til Børselv skole. Grunnressursen inneværende skoleår beløper i følge Utdanningsforbundet i Porsanger seg til nærmere 400.000 kroner.

Skoleåret 2011/2012 undervises det ca. 15 uketimer i samisk og kvænsk. For inneværende skoleår blir overføringene på 257.000 kroner.

I inneværende skoleår mottar Porsanger kommune til sammen mer enn 650.000 kroner i språktilskudd (samisk og kvænsk/finsk) fra fylkesmannen for Børselv skole.

– Hvordan dette slår ut på Billefjord skole har vi i utdanningsforbundet i Porsanger pr. i dag ikke oversikt over. Tallene for Billefjord skole må utredes, skriver Friskilæ og Rasmussen i sitt brev.

Korte nyheter

 • Dronning Sonja om kommisjonsrapporten: – Det er mitt håp at vi vil lytte med ønske om å forstå

  Torsdag la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport om statens fornorsking av samer, kvener og skogfinner.

  Mens det så langt har vært få kommentarer til rapporten fra øverste myndigheter, benyttet Dronning Sonja anledningen til å dele sine tanker om rapporten under kongeparets reise i Nord-Norge.

  – Det er mitt håp at den nylig fremlagte rapporten om fornorskningen overfor samer, kvener og skogfinner vil gjøre noe positivt med oss. At vi vil lytte, med et ønske om å forstå, og lære av historiene som fortelles i den.

  Slik at vi sammen kan gå videre – litt klokere og ydmyke i møte med den fryktelige uretten som ble begått over så lang tid. Det er et felles ansvar for oss alle.

  Det sa dronning Sonja fra talerstolen i Hattfjelldal eller Aarborte, som kommunen heter på sørsamisk.

  Kongeparet er på fylkestur i Nordland og skal besøke seks kommuner: Hemnes, Hattfjelldal, Leirfjord, Vevelstad, Sømna og Bindal.

  Under talen sin løftet Dronningen også frem den samiske pioneerkvinnen Elsa Laula Renberg, som har røtter i Hattfjelldal.

  På kongehusets offisielle nettside deles også bilder fra kongeparets reise i Nord-Norge (kongehuset.no). Fylkesturen avsluttes i Bindal på torsdag.

  KONGEPARET - Hattfjelldal
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK
 • Guovdageainnu gieldda oažžu 5,5 miljovnna ruvnnu fylkkagielddas

  – Mii illudat go nuppástuhttinbarggu leat olahan buriid bohtosiid oanehis áiggis, čállá Romssa ja Finnmárkku fylkkaráđđi, ealáhus, plána, kultuvra ja biras, Marlene Bråthen (Gb), preassadieđáhusas.

  Guovdageainnu gieldda oaččui formálalaš nuppástuhttinstáhtusa guovvamánus 2019:s go gielddas lei duođalaš dilli, sihke ealáhusaid ja servodaga dáfus.

  Gielda oažžu dál 5,5 miljovnna ruvnno 2023:s joatkit nuppástuhttinbarggu maid leat čađaheamen. Gieldda sáhttá fas ohcat doarjaga 2024, ja nuppástuhttinprográmma bistá 2035 lohppii.

  Fylkkaráđđi juolluda maid gildii doarjaga ásahit ja ovddidit gielddalaš dearvvašvuođa-, oahppan- ja hálddašanfálaldagaid dán jagi.

  Doarjja lea 427.813 ruvnnu.

  Les på norsk.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK
 • Kautokeino får 5,5 millioner fra fylkeskommunen

  – Det er med glede vi opplever at omstillingsarbeidet i Kautokeino har oppnådd meget gode resultater på kort tid, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

  Kautokeino kommune fikk formelt omstillingsstatus februar 2019 på grunn av at kommunen var i en svært alvorlig situasjon, både nærings- og samfunnsmessig.

  Kommunen får nå 5,5 millioner kroner i 2023 for å fortsette omstillingsarbeidet som de er i gang med.

  Kautokeino kommune kan søke på tilskuddet igjen i 2024.

  Omstillingsprogrammet varer ut 2025.

  Fylkesrådet bevilger også kommunen et tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings og mestringstilbud for 2023.

  Dette tilskuddet er på 427.813 kroner.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK