Ålesund rådhus
Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK

Ålesund kommune

 • Utsette kutt-avgjerd

  Komiteen for helse og omsorg i Ålesund valde å utsetje saka om kvar ein skal kutte i helsesektoren, skriv smp.no. Kommunedirektøren har foreslått å kutte 83 institusjonsplassar eller ein heil institusjon for å følge opp innsparingsbehova i kommunen. – Vi fekk for lite informasjon på førehand, og vi treng ei full oversikt over konsekvensane av dei vedtaka vi fattar, sa Janet Roelof (Sp), ifølgje Sunnmørsposten. Utsetjinga, som ho foreslo, blei vedteke med 12 mot 7 røyster.

  Janet Roelofs
  Foto: Eskil Wie Furunes / NRK
 • Ålesund kommune unngår ROBEK

  Den førebelse rekneskapen for 2020 viser at kommunen unngår innmelding i ROBEK. Det skriv Ålesund kommune i ei pressemelding. Siste prognose i fjor haust viste eit meirforbruket på 159 millionar. No viser den førebelse rekneskapen eit meirforbruk på om lagt 142 millionar kroner, opplyser kommunen.

 • Varslar store helsekutt i Ålesund

  Ålesund kommune skal kutte drifta i helse- og omsorgstenester med 70 millionar kroner i år, i tillegg til dei 40 millionane drifta allereie er redusert med. Eit alternativ inneber å avvikle ei avdeling ved kvar av omsorgssentera i Haram, Hatlane, Spjelkavik og Skarbøvik. Det andre alternativet er avvikling av ein heil institusjon. Saka blir først behandla i helse- og velferdskomiteen og i kommunestyret i mars.

 • Konflikt om lønn

  Deltidstilsette brannfolk i Ålesund reagerer på at dei går ned i løn etter kommunesamanslåinga. Til dømes går tilsette i tidlegare Skodje og Ørskog ned fleire tusen kroner i løn i året, skriv Sunnmørsposten. No har dei tilsette saman med tillitsvalde frå Ålesund, Sula og Giske skrive brev til ordføraren. Konflikten skal behandlast i den lokale nemnda som tvistesaker.

Den nye storkommunen Ålesund hadde i dag samling for alle ungdomsskuleelevane. Fem kommunar har blitt til éin og no blir det arbeidd for å skape møteplassar. 
Sprenging i Aspevågen i Ålesund.
Samfunnet kan spare milliardar av kroner om eldre folk lærer å halde seg på beina.Ti tusen skadar seg i fallulykker kvart einaste år. Men med enkle knep går det an å unngå ulykkene