Hopp til innhold
Ferje på Furneset
Foto: Tore Ellingseter / NRK

Samferdsel i Møre og Romsdal

 • Etterslepet aukar

  Vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegane i Møre og Romsdal har auka frå 5,6 milliardar kroner i 2013 til 8,6 milliardar i 2019. I framlegget til økonomiplan er det for 2023 sett av om lag 650 millionar kroner til drift og vedlikehald. Dette er om lag 200 millionar kroner mindre enn det som skal til for å unngå at etterslepet aukar også neste år, viser ei orienteringssak til samferdsels-utvalet.

  Fylkesveg
  Foto: Tingh/Erik Birkeland
 • Skal samordne arbeidet om Brusdalsvatnet

  Statens vegvesen, Mattilsynet og Ålesund kommune er enige om å samordne arbeidet om Brusdalsvatnet. Målet er at forurenset vann fra en mulig ny E39 langs drikkevannskilden blir renset grundig før det slippes ut i vannet. Det melder Statens vegvesen.

  Vegvesenet ønsker å utrede alternative løsninger for ny europaveg på strekningen med og uten tunnel. Brusdalsvatnet i Ålesund kommune er både hovedvannkilde og reservevannkilde.

 • Frp: Vil auke løyvingane til vegbygging

  Framstegspartiet vil auke løyvingane til Nye Veier med ein milliard kroner i sitt alternative statsbudsjett for 2023 som blir lagt fram i dag. Nye Veier har ansvaret for E136 mellom Vestnes og Dombås.

  – Dette gjer at arbeidet med å utbetre E136 kan kome i gang, seier stortingsrepresentant Frank Sve (Frp) som er nestleiar i Stortingets transportkomite.

  Frp vil auka løyvinga til rassikring av riksvegar med 500 millionar kroner og til fylkesvegar med 500 millionar.

  Partiet har og sett av 50 millionar til planlegging av Strynefjellsvegen og 50 millionar til planlegging av Blindheim-Brevika i Ålesund og aukar løyvinga til vedlikehaldet av fylkesvegane med 500 millionar kroner.

  Frank Sve
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Kan bli dyrare med buss og hurtigbåt

  Fylkeskommunedirektøren foreslår ei takstauke på fire prosent for både buss og hurtigbåt i 2023. Årsaka er at kostnadene for drift av kollektivtrafikk har skote i veret siste året. I tillegg har pandemien endra folk sitt reisemønster, og støtteordninga frå staten for dette blir avvikla frå årsskiftet.

  Fram
  Foto: Tore Ellingseter / NRK