Hopp til innhold
Info fra NRK

Dette er allmennkringkasting

Ein allmennkringkastar er ei mediebedrift som byr på eit mangfaldig innhald ut frå eit gitt samfunnsoppdrag.

1814-jubilèet

Noreg si historie på ein - to - tre! Slik viste NRK Super korleis grunnlova vart til. Grunnlovsjubileet i 2014 var ei tung satsing frå NRK si side med eit breitt tilbod i radio, tv og på nett.

Allmennkringkasting skal fylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i det norske samfunnet. Dette gjennom eit bredt tilbud av programmer og styrking av mangfald og kultur. I Noreg er NRK og TV 2 allmennkringkastarar.

NRK har som allmennkringkastar eit særskild og utvida samfunnsoppdrag. Dette oppdraget er definert både gjennom ein eigen NRK-plakat og NRK sine vedtekter.

NRK er ei stor mediebedrift, ca 3200 ansatte, ei årsomseting på vel seks milliardar kroner og fleire enn ni av ti i Noreg (92 prosent) nyttar eit eller fleire NRK-tilbud kvar einaste dag.

Frå heile landet til heile landet

NRK har avdelingar på meir enn femti stadar landet rundt. Inga anna norsk mediebedrift har eit så breitt lokalt nærvær.

Totalt arbeidar omlag 3 200 i NRK, rundt 2 000 ved hovudkontoret på Marienlyst i Oslo, medan resten av dei er fordelt på rundt femti store og små NRK-avdelingar landet rundt.

NRK tilbyr eit breitt og variert medietilbod for det norske publikummet. Nær ni av ti nordmenn tek dagleg del i innhald frå NRK på ein eller fleire plattformer.

Vigd stadig fleire plattformer blir NRKs innhald gjort tilgjengeleg. Mange brukar stadig tradisjonelle medium som radio og TV, men fleire og fleire brukar mobilen, brettet eller PC-en når dei nyttar seg av NRKs breie tilbod.

I ei stadig meir globale medieverda konkurrerer NRK om folks merksemd både med andre norske og internasjonale medieaktørar.

Les meir: Dette tilbyr NRK

Slik er NRK organisert

NRK er organisert som eit aksjeselskap der Staten eig alle aksjane og eigarskapen vert utøvd av Kulturdepartementet. Departementet ved statsråden er NRK si generalforsamling. Generalforsamlinga utnemner styret som i sin tur tilset kringkastingssjefen.

Kringkastingssjefen er NRK sin øvste sjef og slik er NRK organisert.

Finansiert gjennom eigen NRK-skatt

Til og med 2019 var NRK finansiert gjennom ei eiga kringkastingsavgift eller lisens som var knytt til det å eige eit fjernsynsapparat.

I ei tid der NRK-innhaldet vert tilbode på ei rekkje ulike plattformer, har det gått ut litt på dato å føre vidare ei slik apparatavgift.

Frå og med 2020 vert NRK derfor finansiert over statsbudsjettet og lisensen er erstatta av ein eigen NRK-skatt. Det betyr at alle som har ei viss inntekt må vere med på å betale for NRK over skattesetelen.

I praksis vil ein vanleg husstand betale om lag det same i NRK-skatt som dei før betalte i kringkastingsavgift, men avgifta vil ikkje lenger vere knytt til det å eige eit fjernsynsapparat.

Og totalt sett vil framleis så å seie alle NRK sine inntekter (rundt 95 prosent) kome frå denne spesifikke skatten slik det også har vore tidlegare.

NRK sine totale inntekter har dei siste åra vore på rundt seks milliardar kroner.

Allmennkringkasting

Omgrepet ”allmennkringkasting” kjem frå det engelske ”public service broadcasting”. Altså kringkasting av eit breitt programtilbod som heile befolkinga kan ta del i.

Alle som driv ei eller anna form for kringkasting i Noreg må han ei offisiell godkjenning av verksemda.

NRK, TV 2, Radio Norge og P4 er dei norske allmennkringkastarane.

Desse selskapa har fått tildelt ulike fordeler eller privilegier mot at de byr på eit breitt medietilbod. Dette er privilegier knytta både til sendenett og moglegheiter for finansiering av radio- eller tv-kanalen.

Innslag om allmennkringkasting hvor kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas bidrar. Inneholder mange glimt fra NRKs historie. Laget rundt år 2007.

Dette er allmennkringkasting og dette er NRK: Sjå moromann Trond Kirkvaag og tidlegare kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas forklare.

Allment tilgjengeleg

Sentralt for alle allmennkringkastarane er at tilbodet skal kunne nyttast av heile befolkinga, og innehalde ein variert programmeny. Det er krav om daglige nyheitsendingar og solid, løpande orientering om viktige samfunns- og kulturspørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

Kommersielle allmennkringkastarar

Dei kommersielle allmennkringkastarane har vorte tildelt konsesjoner av Kulturdepartementet. Gjennom konsesjonane har kringkastarane tatt på seg eit sett av programforpliktingar.

TV 2, Radio Norge og P4 har fått løyve til å drive reklamefinansiert riksdekkande kringkasting. Det betyr at dei kan drive verksemda si gjennom å selge reklameplass i sendingane sine.

NRK - statleg allmennkringkastar

NRK har ikkje konsesjon på same måte som dei private aktørane, men har som statleg mediebedrift eit eige sett meg reglar satt av myndighetene.

Det er staten som eig NRK. Bedrifta er organisert som eit statleg aksjeselskap. Staten ved kulturdepartementet er aksjeeigar og set rammene for NRK si verksemd.

Medietilsynet fører tilsyn med alle som driv kringkasting i Noreg.

Les mer: NRK sin eigar, generalforsamling og styre

NRK sitt oppdrag

Eit sett lover og regler utgjer rammene for NRK si verksemd.

Både ein NRK-plakat, NRK sine vedtekter og ei eiga kringkastingslov er med på å definere NRK sine oppgåver og samfunnsoppdraget.

NRK-plakaten kom i 2007 og inneholder staten sine krav og forventninger til NRK sitt allmennkringkastingstilbud.

Essensen er at NRK skal understøtte og styrke demokratiet, styrke norsk språk, identitet og kultur og være allment tilgjengelig.

Videre reguleres virksomheten både gjennom Åndsverkloven, Offentlighetsloven, Lov om offentlige anskaffelser og pressens egne etiske regler.

Les mer: NRK-plakaten, rammer, lover og etiske regelverk for NRK
Les mer: NRKs beredskapsansvar

Kan selge sponsorplakater

NRK har ikke lov til å selge reklameplass i sine radio- og tv-sendinger. Det eneste unntaket er salg av sponsorplakater i forbindelse med større sport- og kulturbegivenheter.

Mellom en og to prosent av NRKs inntekter har de senere årene kommet fra salg av slike sponsorplakater.

Ingen overskuddskrav

Mens kommersielle allmennkringkastere har som mål å skape overskudd for sine eiere, har NRK som mål å gi et godt og bredt tilbud til den norske befolkningen.

NRK har altså ikke som mål å gi inntjening til sin eier, som er den norske stat, men å levere medieinnhold til publikum.

Tilsvarende allmennkringkastere finner vi i en rekke land. I Sverige SVT og SR, DR i Danmark, ARD og ZDF i Tyskland og BBC i Storbritannia. Et fellestrekk er at de er finansiert helt eller delvis ved hjelp av en form for kringkastingsavgift eller lisens.

Alstad ungdomsskole vant NRK mP3-festen

mP3 er NRKs radiokanal for de mellom 13 og 19 år. Alstad ungdomsskole i Bodø mobiliserte voldsomt og vant gedigent juleball arrangert i mP3-regi.