Hopp til innhold
Info fra NRK

Slik defineres NRKs oppdrag

Et sett lover og regler setter rammene og definerer det samfunnsoppdraget NRK har som offentlig eid norsk allmennkringkaster.

NRK Marienlyst

NRK tar mål av seg for å være et seriøst og veldrevet selskap. Det betyr at NRK legger stor vekt på å opptre i samsvar med de lover og regelverk som setter rammene for NRKs virksomhet.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

Både gjennom NRK-plakaten, NRKs vedtekter, Kringkastingsloven, Åndsverkloven, Offentlighetsloven, Lov om offentlige anskaffelser og pressens egne etiske regler settes rammene for NRKs oppdrag, virksomhet og daglige drift.

NRKs vedtekter

Siden 1996 har NRK vært organisert som et aksjeselskap med staten som eneste aksjeeier. Kulturdepartementet er NRKs generalforsamling, vedtar vedtektene og utnevner NRKs styre. Det er NRKs styre som ansetter kringkastingssjefen som er øverste leder i NRK.

Rammene for NRKs virksomhet er satt gjennom et sett vedtekter.

Vedtektenes del II og III utgjør NRK-plakaten som gir et samlet uttrykk for NRKs samfunnsoppdrag.

Se: NRKs vedtekter (sist rev. 2019)

NRK-plakaten

NRK-plakaten inngår som del II og III av vedtektene og gir rammene for NRKs samfunnsoppdrag.

Se: NRK-plakaten (sist rev. 2019)

Kringkastingsloven

Som et rammeregelverk for alle som driver med kringkasting i Norge ligger kringkastingsloven. Den setter de overordnede rammene for alle som driver med radio og TV i Norge.

Se: Kringkastingsloven

Flere regelsett

I tillegg til rammene som settes gjennom det spesifikt kringkastingsrettede regelverket legger NRK også stor vekt på at den redaksjonelle virksomheten skal være i samsvar med pressens egne etiske regler.

Det vil si at både Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten og Pressens Faglige Utvalg (PFU) legger føringer for den redaksjonelle virksomheten.

Videre setter både Åndsverkloven, Offentlighetsloven, Tekstreklameplakaten og Regler for offentlige anskaffelser rammer for NRKs drift.

NRK legger vekt på at alle, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner skal oppleve NRK som en profesjonell og tillitsvekkende avtalepartner.

Medietilsynet

Medietilsynet følger med på at både NRK, TV 2, P4 og Radio Norge følger de forpliktelser de har som norske allmennkringkastere.

Foto: Medietilsynet

Medietilsynet er tilsynsorgan

Medietilsynet er tilsynsorgan for NRK etter kringkastingsloven - se medietilsynet.no.

Medietilsynet er underlagt Kulturdepartementet og følger med på at både NRK, TV 2, P4 og Radio Norge følger de forpliktelser de har som norske allmennkringkastere.

NRK dokumenterer sin virksomheten gjennom en årsrapport - allmennkringkasterregnskapet - nrk.no/aarsrapport/ - som Medietilsynet får i mars måned hvert år.

Medietilsynet bruker rapporten som utgangspunkt for å se om NRK innfrir sine forpliktelser slik de er definert både gjennom kringkastingsloven, NRKs vedtekter og NRK-plakaten.

Deretter utarbeider Medietilsynet en rapport om NRKs oppfyllelse av sine kringkastingsforpliktelser. Allmennkringkastingsrapportene finnes på medietilsynet.no

Kringkastingsrådet følger NRK

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbudet som tilbys publikum.

Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan du henvende deg til Kringkastingsrådet.

Kringkastingsrådet har møter seks til åtte ganger i året.

Les mer: Alt om Kringkastingsrådet

Framtidens NRK

Med bakgrunn i de store, strukturelle endringene i mediebransjen basert både på den teknologiske utviklingen, økt global konkurranse og mediebrukernes endrede adferd har det de siste årene foregått en bred utredning og debatt om hvilken mediepolitikk Norge skal føre i årene framover.

Behovet for et NRK som en offentlig finansiert allmennkringkaster for å sikre et bredt mediemangfold, trygge ytringsfriheten og ivareta norsk kultur og språk, ble påpekt i Stortingsmeldingen "Eit moderne og framtidsretta NRK — Finansiering og innhaldsplikter" som kom i 2016.

Denne meldinga ble fulgt opp med en ny melding i mars 2019 som tok for seg økonomiske virkemiddel for å oppnå regjeringens mål for mediepolitikken.

Stortinget vedtok Mediemeldingen som blant annet betød ny finansiering av NRK i juni 2019.

Slik er NRK finansiert

Fra og med 2020 finansieres NRK over statsbudsjettet. Det betyr at folk flest er med å betale for NRK gjennom en egen skatt.

Gjennom den nye finansieringsmodellen må alle, i stedet for å betale en egen kringkastingsavgift eller lisens direkte til NRK slik det var til og med 2019, nå være med på å betale for NRK over skatteseddelen.

Beløpet som betales i den nye ordningen er for de fleste noenlunde det samme som før, men avgiften er lenger knyttet til det å eie et fjernsynsapparat.

Det er fortsatt Stortinget som skal bestemme hvor mye penger som årlig skal gå til offentlig allmennkringkasting her i landet. Intensjonen er at den nye ordningen skal gi NRK omtrent de samme inntekter totalt sett, som med den gamle lisensordningen ga.

NRKs inntekstramme vil bli bestemt av Stortinget for fire år av gangen.

NRKs bidrag til mediemangfoldet

Medietilsynet har, på oppdrag fra Kulturdepartementet, sett på hvordan NRKs tilbud bidrar til innholds- og bruksmangfold og i hvilken grad NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfold.

Flytter hovedkontoret

NRK har bestemt å flytte hovedkontoret til mer tidsmessige og egnede lokaler.

NRKs tomt på Marienlyst er solgt, og ny tomt er kjøpt på Ensjø i Oslo hvor nytt hovedkontor regnes å stå ferdig på slutten av 2020-tallet.