Informasjon fra NRK

Slik defineres NRKs oppdrag

Et sett lover og regler setter rammene og definerer det samfunnsoppdraget NRK har som offentlig lisensfinansiert allmennkringkaster.

NRK Marienlyst

NRK tar mål av seg for å være et seriøst og veldrevet selskap. Det betyr at NRK legger stor vekt på å opptre i samsvar med de lover og regelverk som setter rammene for NRKs virksomhet.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

Både gjennom NRK-plakaten, NRKs vedtekter, Kringkastingsloven, Åndsverkloven, Offentlighetsloven, Lov om offentlige anskaffelser og pressens egne etiske regler settes rammene for NRKs oppdrag, virksomhet og daglige drift.

NRK-plakaten

NRK-plakaten er et sentralt måldokument som definerer Stortingets krav og forventninger, og setter rammene for NRKs virksomhet og samfunnsoppdrag.

Det var i 2007 Stortinget vedtok den første NRK-plakaten, senere er den blitt revidert flere ganger. Senest i Stortinget i juni 2017 i i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen «Eit moderne og framtidsretta NRK».

Les mer: NRK-plakaten (rev 2017)

Vedtektene for NRK

Videre er vedtektene med på å utdype hvordan NRKs oppdrag skal forstås og utføres.

NRK-plakaten inngår også som en del av NRKs vedtekter.

Les mer: NRKs vedtekter

Kringkastingsloven

Som et rammeregelverk for alle som driver med kringkasting i Norge ligger kringkastingsloven. Den setter de overordnede rammene for alle som driver med radio og TV i Norge.

Les mer: Kringkastingsloven

Flere regelsett

I tillegg til rammene som settes gjennom det spesifikt kringkastingsrettede regelverket legger NRK også stor vekt på at den redaksjonelle virksomheten skal være i samsvar med pressens egne etiske regler.

Det vil si at både Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten og Pressens Faglige Utvalg (PFU) legger føringer for den redaksjonelle virksomheten.

Videre setter både Åndsverkloven, Offentlighetsloven, Tekstreklameplakaten og Regler for offentlige anskaffelser rammer for NRKs drift.

NRK legger vekt på at alle, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner skal oppleve NRK som en profesjonell og tillitsvekkende avtalepartner.

Medietilsynet

Medietilsynet følger med på at både NRK, TV 2, P4 og Radio Norge følger de forpliktelser de har som norske allmennkringkastere.

Foto: Medietilsynet

Medietilsynet er tilsynsorgan

Medietilsynet er tilsynsorgan for NRK etter kringkastingsloven - se medietilsynet.no.

Medietilsynet er underlagt Kulturdepartementet og følger med på at både NRK, TV 2, P4 og Radio Norge følger de forpliktelser de har som norske allmennkringkastere.

NRK dokumenterer sin virksomheten gjennom en årsrapport - nrk.no/aarsrapport/ - som Medietilsynet får i mars måned hvert år.

Medietilsynet bruker rapporten som utgangspunkt for å se om NRK innfrir sine forpliktelser slik de er definert både gjennom kringkastingsloven, NRKs vedtekter og NRK-plakaten.

Deretter utarbeider Medietilsynet en rapport om NRKs oppfyllelse av sine kringkastingsforpliktelser. Allmennkringkastingsrapportene finnes på medietilsynet.no

Kringkastingsrådet følger NRK

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbudet som tilbys publikum.

Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan du henvende deg til Kringkastingsrådet.

Kringkastingsrådet har møter seks til åtte ganger i året.

Les mer: Alt om Kringkastingsrådet

Framtidens NRK

Med bakgrunn i de store, strukturelle endringene i mediebransjen basert både på den teknologiske utviklingen, økt global konkurranse og mediebrukernes endrede adferd har det de siste årene foregått en bred utredning og debatt om hvilken mediepolitikk Norge skal føre i årene framover.

Behovet for et NRK som en offentlig finansiert allmennkringkaster for å sikre et bredt mediemangfold, trygge ytringsfriheten og ivareta norsk kultur og språk, ble påpekt i Stortingsmeldingen "Eit moderne og framtidsretta NRK — Finansiering og innhaldsplikter" som kom i 2016.

Denne meldinga ble fulgt opp med en ny melding i mars 2019 som tok for seg økonomiske virkemiddel for å oppnå regjeringens mål for mediepolitikken. Stortinget vedtok så ny finansiering av NRK i juni 2019.

Ny finansiering av NRK

Fram til og med 2019 har NRK i all hovedsak blitt finansiert gjennom en kringkastingsavgift/lisens knyttet til det å eie et fjernsynsapparat.

I en tid hvor stadig flere tilegner seg NRKs innhold på så mange plattformer har det lenge vært politisk enighet om å erstatte denne avgiften eller lisensen med en mer fremtidsrettet og forutsigbar finansieringsmodell. Et forslag om ny finanisering av NRK ble lagt frem av Kulturdepartementet i mars 2019 og besluttet i Stortinget i juni 2019.

Fra og med 1. januar 2020 vil NRK finansieres over statsbudsjettet. Samtidig må alle som har en viss inntekt være med på å betale for NRK over skatteseddelen.

I praksis vil det bety at en husstand med to skattytere vil betale om lag det samme som før om de da betalte lisens. Husholdninger bestående av en person vil spare om lag 1500 kroner og minstepensjonister for eksempel vil helt slippe å betale ut fra det nye systemet. I sum vil imidlertid omtrent det samme totalbeløpet tilfalle NRK med den nye finansordningen.

Det er fortsatt Stortinget som vil bestemme hvor mye penger som årlig skal gå til offentlig allmennkringkasting. NRKs budsjett vil med den nye ordningen vedtas gjennom statsbudsjettet og inntektene vil bestemmes for fire år av gangen

Les mer: Ny finansiering av NRK – spørsmål og svar

NRKs bidrag til mediemangfoldet

Medietilsynet har, på oppdrag fra Kulturdepartementet, sett på hvordan NRKs tilbud bidrar til innholds- og bruksmangfold og i hvilken grad NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfold.

Flytter hovedkontoret

NRK har også bestemt å flytte hovedkontoret til mer tidsmessige og egnede lokaler.

NRKs tomt på Marienlyst er lagt ut for salg, og NRK og ser på muligheter og alternativer for et nytt hovedkontor i Oslo-området.