NRK Meny
Info fra NRK

Lover og regler

Et sett lover og regler setter rammene for NRKs virksomhet.

NRK Marienlyst

NRK tar mål av seg for å være et seriøst og veldrevet selskap. Det betyr at NRK legger stor vekt på å opptre i samsvar med de lover og regelverk som setter rammene for NRKs virksomhet.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

Både NRK-plakaten, NRKs vedtekter, Kringkastingsloven, Åndsverkloven, Offentlighetsloven, Lov om offentlige anskaffelser og pressens egne etiske regler er sentrale regelverk som setter rammene for NRKs oppdrag, virksomhet og daglige drift.

NRK-plakaten

Det var i 2007 Stortinget vedtok den første NRK-plakaten. Den er senere revidert to ganger, i 2014 og i 2017. Senest i Stortinget i juni 2017 i i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen «Eit moderne og framtidsretta NRK».

Plakaten eller måldokumentet definerer statens krav og forventninger til NRK, setter rammene og gir et samlet uttrykk for NRKs samfunnsoppdrag.

Les mer: NRK-plakaten (rev 2017)

Vedtektene for NRK

Videre er ett sett vedtekter med på å utdype hvordan NRKs oppdrag skal forstås og utføres.

NRK-plakaten inngår også som en del av NRKs vedtekter.

Les mer: NRKs vedtekter

Kringkastingsloven

Som et rammeregelverk for alle som driver med kringkasting i Norge ligger kringkastingsloven. Den setter de overordnede rammene for alle som driver med radio og TV i Norge.

Les mer: Kringkastingsloven

Medietilsynet

Medietilsynet følger med på at både NRK, TV 2, P4 og Radio Norge følger de forpliktelser de har som norske allmennkringkastere.

Foto: Medietilsynet

Medietilsynet er tilsynsorgan

Medietilsynet er tilsynsorgan for NRK etter kringkastingsloven - se medietilsynet.no.

Medietilsynet er underlagt Kulturdepartementet og følger med på at både NRK, TV 2, P4 og Radio Norge følger de forpliktelser de har som norske allmennkringkastere.

NRK dokumenterer sin virksomheten gjennom en årsrapport - nrk.no/aarsrapport/ - som Medietilsynet får i mars måned hvert år.

Medietilsynet bruker rapporten som utgangspunkt for å se om NRK innfrir sine forpliktelser slik de er definert både gjennom kringkastingsloven, NRKs vedtekter og NRK-plakaten.

Deretter utarbeider Medietilsynet en rapport om NRKs oppfyllelse av sine kringkastingsforpliktelser. Allmennkringkastingsrapportene finnes på medietilsynet.no

Kringkastingsrådet følger NRK

Kringkastingsrådet er et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbudet som tilbys publikum.

Er du misfornøyd med noe NRK tilbyr, kan du henvende deg til Kringkastingsrådet.

Les mer: Alt om Kringkastingsrådet

Flere regelsett

I tillegg til rammene som settes gjennom det spesifikt kringkastingsrettede regelverket legger NRK også stor vekt på at den redaksjonelle virksomheten skal være i samsvar med pressens egne etiske regler.

Det vil si at både Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten og Pressens Faglige Utvalg (PFU) legger føringer for den redaksjonelle virksomheten.

Videre setter både Åndsverkloven, Offentlighetsloven, Tekstreklameplakaten og Regler for offentlige anskaffelser rammer for NRKs drift.

NRK legger vekt på at alle, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner skal oppleve NRK som en profesjonell og tillitsvekkende avtalepartner.

Egen juridisk avdeling

NRK har en egen juridisk avdeling som bistår ledelsen, selskapets divisjoner og NRK Aktivum AS med juridiske råd i etiske og juridiske saker, i forhandlinger og ved prosedyrer for domstolene.

Avdelingen er organisert som et internt advokatkontor med seks advokater og to kontraktsmedarbeidere.

Advokatene representerer NRK eller NRK Aktivum AS kun i den utstrekning interne enheter ber om bistand. Eksterne henvendelser i konkreter saker skal derfor rettes direkte til den enhet saken gjelder eller til NRK sentralt.

NRK Publikumsservice

NRK Publikumsservice svarer på alle henvendelser om NRKs tilbud og bruk av ulike tjenester.

Ris som ros blir formidlet videre til de aktuelle redaksjoner eller programposter, og NRK Publikumsservice hjelper til med hvordan du skal stille inn DAB-radioen, bruke NRKs nett-TV og lignende.

Les mer: Her finner du NRK Publikumsservice

Finansiering av NRK

NRKs inntekter kommer i all hovedsak fra en kringkastingsavgift eller lisens alle i Norge som har et fjernsynsapparat må betale.

Totalt er det drøye to millioner lisensbetalere. Det ga i 2016 NRK 5,5 milliarder kroner til å lage radio, TV og nett for. Så å si alle, 97,2 prosent, av NRKs inntekter kom fra kringkastingsavgiften i 2016.

Framtidens NRK

I 2015 kom en Stortingsmelding om framtidens NRK.

Å beholde lisensordningen, men se på alternativ offentlig finansiering, krav om mer ekstern produksjon og mer norsk musikk var hovedpunkter i meldinga.

Kulturkomiteen på Stortinget behandlet meldingen i februar 2016. Det var bred politisk enighet om at Norge fortsatt bør ha en solid, offentlig finansiert allmennkringkaster.

Gjennom to utredninger skal veien videre stakes opp. Innen 1. juli 2016 skal finansieringen av NRK være utredet, og innen 1. april 2017 skal virkemidler for norsk mediepolitikk i årene som kommer være utredet.

Les mer: Framtidens NRK