Hevder privatperson videresolgte fiskekort for 80 000 kr

Ulovlig salg av fiskekort på finsk side av Tanaelva kan ha gitt gevinst for titalls tusener kroner. Norge reagerer mot slikt salg.

LOGA SÁMEGILLII: – Vuvde oaggunkoarttaid 8000 euro ovddas

Laksefiske i Tanaelva ved Storfossen

FÆRRE FISKERE: Norge og Finland er enige om at det kan selges 11 000 fiskedøgn både på norsk og finsk side av Tanavassdraget.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– En lokal jordeier på finsk side videresolgte fiskekort for 8000 euro i fjor sommer. Dette har jeg fra helt sikre og troverdige kilder, forteller Benn Larsen til NRK.

Han er nestleder i organet som styrer laksefisket i Tana på norsk side av riksgrensen, og hevder at fiskekortsalget i Finland er ute av kontroll.

Larsen mener dette viser at den såkalte Tana-avtalen mellom Norge og Finland må gjennomgås på nytt. Det er denne avtalen som er utgangspunktet for fiskereglene som gjelder i Europas viktigste laksevassdrag.

Han mener det er et klart brudd på avtalen at noen kan tjene 8000 euro – eller omregnet til 80 000 norske kroner – på videresalg. Fiskekortene er ifølge Larsen solgt til tilreisende finlendere.

Benn Larsen

LAKSEFISKER: Benn Larsen er nestleder i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF).

Foto: Privat

NRK har vært i kontakt med jordeiere på finsk side av Tanadalen, men ingen ønsker å kommentere opplysningene. Derimot har finske myndigheter bekreftet at fiskekort er solgt videre.

Norsk kritikk

Klima- og miljødepartementet har i et svarbrev til Finland påpekt at dette er et brudd på landenes felles fiskeregler. Norske myndigheter er kritiske til regelbruddene. Private har ikke anledning til å selge fiskekort.

– Vi setter pris på at finske myndigheter nå har gitt beskjed om at dette skal opphøre, heter det i brevet fra departementet.

Det understrekes også at fiskekort er personlige og at disse ikke kan overføres til andre.

NRK har bedt om innsyn i e-postkorrespondansen mellom landene, men av hensyn til de nye forhandlingene som skal starte opp 15. juni, vil ikke departementet gi innsyn.

– Aksepterer ikke

Ifølge nestlederen i TF er fiskekort på finsk side videresolgt til tilreisende sportsfiskere.

– Dette er en utvikling som ikke kan aksepteres, sier Benn Larsen.

Han mener avtalen mellom Norge og Finland har ført til at finske turister har fått like gode betingelser som den fastboende befolkningen på norsk side i Tanadalen. Larsen viser blant annet til en juridisk utredning advokatfirmaet Haavind har laget.

Her heter det blant annet at finske fritidsboligeiere har fått 12 prosent lengre effektiv fisketid enn lokale fiskere i Norge.

– Økt uttak av fisk må anses som en konsekvens av dette, skriver advokatene.

Årsaken til dette er at de finske fritidsboligeierne kan starte fisket samtidig med lokalbefolkningen. Tidligere var fisketiden kortere for denne gruppen.

– Vi mener dette fører til at de finske hytteeiernes fiske går utover lokalbefolkningens fiske, sier Benn Larsen.

Målet med fiskeavtalen mellom Norge og Finland er å sikre laksestammen i Tanavassdraget. Det tas stadig mindre laks i vassdraget. Grafen nedenfor viser utviklingen fra 1993 til 2019 på norsk side.

Her er reglene: