Riksdagen vedtok forslaget til ny Tanaavtale

Den finske Riksdagen vedtok tirsdag forslaget til ny avtale om laksefiske i Tanavassdraget.

Laksefisker, laksefiske i Karasjok, Kárášjohka

Illustrasjonsbilde av laksefiske i Tanavassdraget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Avtalen vil redusere turistfisket på finsk side kraftig, fra 33.000 solgte døgnkort de siste årene til 11.000 hvert år i framtiden.

Det samme antall døgnkort kan selges på norsk side.

Gårsdagens behandling i Riksdagen er den første behandlingen av den bilaterale avtalen. Neste tirsdag kommer avtalen opp til ny behandling. Da vil avtalen eventuelt bli sluttbehandlet og endelig vedtatt.

Riksdagen vedtok forslaget til tross for at både Sametinget i Norge og Sametinget i Finland har protestert sterkt mot forslaget.

– Til fordel for lokalbefolkningen

Den norske klima- og miljøministeren, Vidar Helgesen, sier at tiltakene skal bidra til at alle laksebestandene i vassdraget er i god forfatning innen femten år.

Avtalen er i følge ministeren basert på grundige avveininger og lange forhandlinger mellom Norge og Finland, både på tjenestemannsnivå og politisk nivå.

Vidar Helgesen

Den norske klima- og miljøministeren, Vidar Helgesen, mener at avtalen er god. Stortinget behandler den i slutten av mars.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Resultatet er at laksefisket i vassdraget blir redusert med om lag en tredjedel.

Turistfisket blir begrenset til fordel for lokalbefolkningen, og fordelingen av lakseressursen mellom landene blir rettet opp betraktelig i norsk favør.

Avtaleforslaget skal behandles i Stortinget innen utgangen av mars.

Største vassdrag med atlantisk laks

Tana er grensevassdrag mellom Norge og Finland og et av verdens største vassdrag med atlantisk laks. Nesten 70 prosent av nedbørfeltet ligger i Norge.

Vassdraget har en lang rekke små og store sideelver med mye laks.

Det er anslått at det finnes mer enn 30 enkeltbestander av laks i vassdraget. Den årlige fangsten i Tana er den høyeste i noe enkeltstående vassdrag i hele utbredelsesområdet til atlantisk laks.

I enkelte år har Tana stått for over 20 prosent av all elvefangst i Europa og 50 prosent av all elvefangst i Norge.

Vassdraget er blant de siste store laksevassdragene som fortsatt er relativt upåvirket av annen menneskelig aktivitet enn fiske.

Et spesielt trekk ved Tana er bruken av tradisjonelle fiskemetoder med bundne redskap som stengsel, drivgarn og stågarn. Fisket i vassdraget har stor betydning for lokalbefolkningen og for samene.

Fisket i Tana har siden 1873 vært regulert gjennom en bilateral avtale mellom Norge og Finland. Den nåværende avtalen er fra 1990.