Hopp til innhold

Kirken støtter Sioux-aksjonister i USA

Urfolk i Nord-Dakota i USA frykter at ny oljerørledning skal ødelegge deres viktige drikkevannskilde. Nå får urfolkene støtte fra Samisk kirkelig hold.

USA-PIPELINE/NATIVEAMERICANS

190 mil lang oljerørledning skal bygges fra Nord-Dakota til Iowa. Røret skal legges under Missourielven, som er drikkevannskilden til urfolkene i området.

Foto: ANDREW CULLEN / Reuters

– Samisk kirkeråd ser med uro på utviklingen i Standing Rock, Nord-Dakota, hvor urfolk opplever at Dakota Access Pipeline blir lagt tvers gjennom urfolksområder, uten konsultasjon eller samtykke, skriver generalsekretær i Samisk kirkeråd, Risten Turi Aleksandersen i en pressemelding.

Oljeledningen er planlagt å gå gjennom områder med hellige steder og gravsteder.

280 stammer har samlet seg for å støtte og demonstrere mot oljerørledningen. Også samer og andre urfolk fra flere verdensdeler deltar i demonstrasjoner i Nord-Dakota.

– Kolonialistiske overgrep

Risten Turi Aleksandersen

Generalsekretær i samisk kirkeråd, Risten Turi Aleksandersen

Foto: Privat

Samisk kirkeråd mener eksempelet Standing Rock ikke er enestående i verdenssammenheng.

Rådet ser dette som et eksempel på at urfolk over hele verden fortsatt opplever kolonialistiske overgrep, skriver generalsekretæren.

Den planlagte oljerørledningen vil krysse Missourielven, som er Standing Rock Sioux-folkets eneste drikkevannskilde.

– Vann er hellig

Samiske organisasjoner, Sametingene i Norden, (ekstern lenke) og samiske kunstnere har engasjert seg sterkt i Standing Rock saken, som er blitt den største urfolksprotesten i USAs historie.

Med tanke på at oljeledninger har ført til forurenset vann flere steder i verden, er det avgjørende at byggingen ikke gjennomføres, mener de fremste representantene for samisk kirkeliv.

– Vann er symbol på livet, og er en grunnbetingelse for alt liv på jorda slik det er beskrevet i 1. Mosebok. Vann skal beskyttes, og alle vesener må få mulighet til å ta del i det. Vi mennesker har ansvar for å forvalte Guds skaperverk slik at det kan føres videre til senere generasjoner, uttaler rådet.

Støtter protest

Samiske musikere er blant de som har engasjert seg i kampen for Standing Rock Sioux-folkets rettigheter.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

Utbygger: – Oljerørledning gir mindre trafikk

Prosjektet Dakota Access Pipeline drives av Dakota Access LLC , som er et datterselskap av energioverføringsselskapet Crude Oil Company,

Firmaet mener oljerørledning er en trygg og miljøvenllig måte å transportere råolje på.

På sin hjemmside viser de også til at rørledningen fra Nord-Dakota til Iowa (ekstern lenke) vil redusere dagens bruk av jernbane og lastebil transport.

Korte nyheter

 • Fovse-ákšunisttat giddejit beassama stáhtaministara kantuvrii

  Ákšunisttat bivdet stáhtaministaris Jonas Gahr Støres váldit ovddasvástádusa Fovse-áššis, ja áigot giddet beassama su kantuvrii.

  Sii áigot idjadit Stáhtaministara kantuvrra olggobealde fuomašahttin dihte ahte ihttin, geassemánu 3. beaivvi, leat 600 beaivvi vássán dan rájes go Alimusrievtti duopmu celkui olmmošvuoigatvuođarihkkuma hárrái.

  NSR Nuoraid jođiheaddji, Elle Nystad, čállá preassadieđáhusas ahte ákšunisttaid gáibádus lea ahte bieggaturbiinnat gaikojuvvojit Fovsenis.

  Ákšunisttat čállet preassadieđáhusas ahte sis leat sihke láhkkit ja oađđinseahkat, ja ahte eai dáhto sirdit iežaset jos bolesat dan gáibidivčče.

  Ákšuvdna álggahuvvui šloahta olggobealde odne, ja sihke stáhtaministtar ja oljo- ja energiijaministtar Terje Aasland deaivvadeigga singuin šloahtašilljus.

  – Vuosttažettiin de lean hui ilus dinguin deaivvadit dáppe dál. Mii leat aiddo leamaš stáhtaráđis, ja háliidan muitalit didjiide ahte ášši ii leat orustan, dajai stáhtaministtar Jonas Gahr Støre go deaivvadii ákšunisttaiguin šloahtta olggobealde.

 • – Fovsen-ášši hehtte seanadeami

  Romssa Sámi Searvi-NSR (RSS-NSR) jođiheaddji, Hilde Pedersen, oaivvilda Fovsen-ášši hehtte seanadeami sápmelaččaid ja eiseválddiid gaskkas.

  – Mu mielas lea ilgat. Mu mielas eiseválddit fertejit čorget dili. Seanadeapmi lea veadjetmeahttun ollugiidda nu guhká go Fovsenis ain rihkkojuvvojit olmmošvuoigatvuođat, dadjá Pedersen NRK:ii.

  Lávvardaga lea 600 beaivi gollan das rájes go Alimusriekti nannii, ahte sierralobit mat leat addon guovtti bieggaindustriijaguvlui Fovsenis leat lobiheamit go rihkkot boazosápmelaččaid rievtti doaimmahit kultuvrraset.

  Guktot bieggaindustriijaguovllu leat ain doaimmas.

  Dán oktavuođas doallá RSS-NSR lávvardaga doarjjadoaluid Romssa guovddážis Fovsen boazodoalliide.

  Les på norsk

  Hilde Pedersen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ánde Gaup šaddá dán jagáš sámi BlimE-lávlu!

  Ánde lea dovddus sámi profiila Juŋká YouTube-kanálas. Dán jagáš lávlaga namma lea "Moai girde" ja lávlla lea dan birra ahte juohkehaččas lea mearkkašupmi.

  Dán jagáš BlimE-lávlagiin mihttomearri lea čalmmustahttit dan ahte juohkehaš ádde man dehálačča sii leat. Buohkat sáhttet leat mielde váikkuheamen iežaset vuogi mielde, justa nu movt sii leat ja dainna mainna sii máhttet.

  – Lávlla mearkkaša munnje ahte don duostat leat don ja ahte ii dárbbaš álo fuolastuvvat maid earát oaivvildit du birra, mo don leat oaidnit dahjege maid don barggat. 

  – Mun lean ieš jurddašan: maid earát oaivvildit jus mun gárvodan ná, dahje jus mun bijan mu vuovttaid ná? Muhto ii leat nu dehálaš maid earát oaivvildit, nu guhká go mun ieš liikon dasa, ja mii buohkat galgat sáhttit leat nu go mii háliidat leat!, dadjá Ánde.

  Son muitala ahte ođas dán jagi BlimE-lávlagis lea ahte lávlagis gullo sihke davvi-, julev- ja máttasámegiella.

  – Lea leamašan veahá hástalus, muhto lea mannan bures, dadjá Ánde.

  BlimE-lávlagat ja musihkkavideot almmuhuvvot geassemánu 16. beaivvi.

  Anders Nils Gaup / BlimE
  Foto: NRK