Ådåsa - Julevsábmáj

 • Vájbi hállav vierttihi dahppat

  Stáddáhálla Gásluovtan Divtasvuonan vuojnnet dahppaduvvá jus æjgát ij tsiekkadusáv åbdeda. Dav diedet stivrrajådediddje Johan Daniel Hætta præssadiedádusán. Da la gietjav jage dallutjis gå Divtasvuona suohkan tsieggij Stáddahállav juska suohkanin lij stuorra ruhtavánesvuohta. Hálla prosjevtan dalloj lij aj stuorra ruhtavádne. Dálla l stuorra vádne ájmonanedibmáj. Gásluokta l ådåjage rájes oasse Áhkánjárga suohkanis, ja stivrra Stáddáhállan gåhttju dal Áhkánjárga suohkanav rudájt juollodit tsiekkadusáv åbdedittjat.

  En av investeringsprosjektene som har skapt bølger i Tysfjord-politikken er Stetindhallen
  Foto: Simon Piera Paulsen / NRK
 • Langås åssudakjådediddjen Fuoskon?

  Divtasvuonak Bernt Langås (55), guhti Bådådjon årru, la akta guovtet åhttsijs virggáj åssudakjådediddjen Fuosko suohkana åbmudakåssudagán. Nubbe åhttse la Asbjørn Knutsen Strávvátjis Oarjep Fuoldán. Sån guhti dán virggáj álggá oadtju de Fuosko suohkana åbmudagájt jådedit, ja bargon la aj strátegalasj arealaháldadibme suohkana tsiehkadusájs, ja akta dajs la gåhtjos Blålystsiekkadus mij la plánaj vuolen Fuoskon.

  Bernt Langås
  Foto: Sander Andersen / NRK
 • Stafehtav ásadij skåvlå diehti

  Ulmme stafehtajn le bisodit fálaldagájt Knut Hamsuna joarkkaskåvlån Hábmerin. Sij gudi viehkij adni maŋen vuollájtjálaratjástimev ja girjev suohkana politikárijs mij galggá vatteduvvat fylkkadiggáj mánnodagá. Stafæhtta álggá lågenanguovten sådnåbiejvven Oppájdes Hábmera suohkanis gitta fylkkagoahtáj Bådådjon. Stafæhtta l birrusin 220 tjilumiehtara guhkke. Guldala ássjev dánna

  Fakkeltog Knut Hamsun Videregående skole
  Foto: Mathias Mikkelsen / NRK
 • Ålos ilmodimev sihti tjuovvot

  Ålos dal Måsskåj Divtasvuonan sihti gå de suodjalusministar Frank bakke-Jensen dåhku galggá tjuodtjelij mánnodagá ilmodittjat dav mujttogiergev mij juo guoktalåk jage dás åvddåla tsieggiduváj. Måsskåj besa dåssju vantsajn, ja Divtasvuona suohkan la juo filkav åttjudime gåktu ulmutja dåhku bessi. Kultuvra-, æládus ja åvddånahttemåssudagá jådediddje Divtasvuona suohkanin Lars Filip Paulsen ballá ælla divnajda sadje, valla tjoavdos gávnnu, játtá Paulsen.

  Bautastein i Musken i Tysfjord
  Foto: KEIT SOLSTRØM
 • Loavggagárggán skåvlå åvdås

  Sulle 600 vuosedin moarev iektu Nordlánda fylkasuohkana oajvvadussaj hiejtedit soames linjajt Knut Hamsun joarkkakåvlån Hábmerin. Oajvvadus la ådå ásadum asstoájggelinjav ja tseiggimfáhkalinjav skåvlån hiejtedit. Oahppe Ingeborg Pedersen javllá ij la dåhkkidahtte asstoájggelinnja gáhtu skåvlås gånnå sån vádtsá. – Dát ij la dåhkkidahtte. Ietjá skåvlåjn ælla sámefálaldagá, sierraláhkáj julevsámegiela fálaldagá. Gulldala ådåsijt dánna.

  Loavggagárges Hábmerin
  Foto: Sander Andersen / NRK
Nyheter på samisk