Lulesamisk kofte
Foto: Laila Durán Foto Laila Duran

Ådåsa - Julevsábmáj

 • Hábmera ájnna suohkanoassenammadus

  Karl Gunnar Mikkelsen (gåvån) válljiduváj jådediddjen Hábmera suohkana ájnna suohkanoassenammadusán mij la rahtedak tjoahkkebájken Måsken Oarjjevuonan. Da lij Hábmera suohkanstivrra mij de dáv uddni avtajienalattjat mierredij. Mikkelsena siegen válljiduváj Odd Johnsen sadjásasj jådediddjen, ja ietján stivran; Astrid Johnsen, Ketil Amundsen ja Werner Johnsen.

  Karl Gunnar Mikkelsen
  Foto: Sander Andersen / NRK
 • Ådå bajássjaddamoajvve Áhkánjárgan

  Rita Fridfeldt, guhti Ájluovtan Hábmerin dálla årru, ja Tommy Eide, ajtu Ájluovtas, libá guovtes guhtta åhttsij gaskan virggáj bajássjaddamoajvven Áhkánjárga suohkanin. Eide l juo jagev gasskabåddåsattjat dan virgen doajmmam. Guovtes åhttsij gaskan æbá sidá namástimme almmusuvvat, tjállá ávijssa Fremover. Boahtte vahko gåhtjoduvvi åhttsse ságastallamij, ja boahtte máno la jáhkedahtte soabmásav virgádi.

  Narvik kommune
  Foto: Mathis Eira / NRK
 • Rijddo lágamánneriektas giehtadallá

  Boahttsuæjgát diggeriektán vuojtádaláj, ja boahttsuæjgát dal ietjá båhtusijda doajvvu gå Råmså lágamánneriektá dáv boahtte vahko giehtadallá. – Ájnas la dáv vuojttet, dan diehti aj gå baláv ássje vájbi ietjá muodugasj ásjjijt aj vájkkudahttá, javllá boahttsuæjgát Arild Inga Viestarálas. Rijddo l guohtomednama birra boahttsuæjgádij ja ednamæjgáda gaskan Iinnasuollun. Gulá ienebuv dan birra Julevmagasijnan.

  Arild Inga
  Foto: Helge Lyngmo / NRK
 • Sámij álmmukbiejvve friddjabiejvven

  Sámij álmmukbiejvve, guovvamánno 6. biejve, sjaddá friddjabiejvve UiT-studentajda. Studænntaparlamænnta ássjev åvdedin ja universitiehtta njunnjusjtjåhkanimes doarjjagav oadtjun. – Ájnas ássje la læhkám parlamænntaj majt galggap ávvudit, ja ávvudallap boahtte moarmesmáno 6. bæjvváj, javlla Studenparlamenta jådediddje Herman Siggerud. Valla hæhttuji jáhkáj 2023:j vuorddet åvdås gå friddja oadtju, danen gå Sámij álmmukbiejvve boahtte jage la sådnåbiejvven.

  Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
  Foto: Harald Albrigtsen. / NRK
 • Vájbi báhko-appa divna sámegielajda

  Julevsáme báhkogirjje, mav dagu appan gávna,le dal ådåsmuvvama vuolen. Dav diedet Odd Levi Paulsen vidnudagán Ntec Media mij la Sámedikkes oadtjum 300.000 kråvnmå dán bargguj. – Da la Anders Kintela báhkogirjje 2013 majna lip barggamin, ja mij de galggap teknihklalasj tjoavddusijt ietjájduhttet, ja dagu eppav målssot ja nav, tjielggi Paulsen. Paulsen la guovddelin gåvån aktan åvddånahttij Thomas André Karslen (gb) ja Patrick Lønhaug. Vidnudahka l aj rudájt åhtsåm prográmmav åvddånahtátjit vaj dåhkki divna sámegielajda dákkár tjoavddusijt buktet.

  Ntec Media programmerere
  Foto: Ntec Media
Ođđasat

Geahča Ođđasiid - Se den nyeste Ođđasat-sendingen

Binnábannas jih Fantorangen saemiej åålmegebiejjiem heevehteminie. Lahkoe biejjine! -> Binnabánnásj aktan Fantorangenijn ávvudallaba Sámij álmmukbiejvev. Vuorbbe biejvijn! -> Binnábannaš ja Fantorangen ávvudeaba Sámi álbmotbeaivvi. Lihkku beivviin! -> Binnábannaš og Fantorangen feirer Samenes nasjonaldag. Gratulerer med dagen!
Ferjekø på E6 Bognes