FeFo: – Davvi vindpark må utredes grundig

Styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) vil i neste uke gi en høringsuttalelse om konsekvensutredning av Davvi vindpark.

Raggovidda vindkraft

Illustrasjonsbilde av vindmøller.

Foto: Varanger kraft

FeFo-direktør Jan Olli foran Finnmarkskart

FeFo-direktør Jan Olli.

Foto: Tanja Norbye / NRK

– Inngrepet er planlagt i et område som langt på vei må sies å være inngrepsfritt hva angår tekniske installasjoner. Ser man dette i sammenheng med tiltakets størrelse, herunder antall vindmøller, veibygging samt linjebygging innebærer det at det må stilles svært strenge krav til utredningene, skriver FeFo-direktør Jan Olli i sitt saksfremlegg.

FeFo har styremøte i Lakselv tirsdag og onsdag i neste uke. Da er dette en av sakene som behandles.

Grenselandet AS har lagt fram melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Davvi vindkraftverk og nettilknytning for vindparken for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Meldingene består av kortfattede beskrivelser av hva som planlegges, hvor og hvordan. Meldingene inneholder også forslag til hva som bør konsekvensutredes.

– Det gjelder både med hensyn til vurdering av de direkte miljømessige utfordringene knyttet til inngrep i uberørt natur, men også krav om særskilt grundige utredninger av virkningene tiltaket har for reindrifta som er den dominerende brukeren av området i dag, skriver Olli.

Stor motstand

Det er stor motstand mot vindparkplanene. Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) gikk allerede for ett år siden sterkt ut mot planene.

Ellinor Marita Jåma

NRL-leder Ellinor Marita Jåma.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Planene om vindkraft i et av Norges største reinbeitedistrikter må skrinlegges først som sist, oppfordret leder i NRL, Ellinor Marita Jåma.

Hun synes at det nå er gått inflasjon i vindkraftutbygginger i reinbeiteområder.

– Det popper opp nye planer altfor ofte. Dette forundrer oss når man på forhånd vet at mye av disse ikke lar seg bli gjennomført.

Rástegáisá er et av Finnmarks mest populære og kjente fjell, og ligger like ved det området der vinparken planlegges. Planene får mange til å rase.

Márjá-Liissá Partapuoli

Márjá-Liissá Partapuoli.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Rástegáisá har en stor verdi for oss samer. Jeg tror ikke at kapitalistene og det norske samfunnet ser de samme verdiene. De kan nok ikke forstå hvilken nytte vi ser i dette området, uttalte tanakvinnen Márjá-Liissá Partapuoli i et folkemøte i Sirma i høst.

Offentlig høring

NVE gjennomfører nå offentlig høring av meldingen, blant annet med gjennomføring av folkemøter der det bes om innspill til konsekvensutredningen.

Frist for tilbakemelding på høringen er 31. desember 2017.

Etter at høringen er gjennomført fastsetter NVE et utredningsprogram der det stilles krav til hva som skal konsekvensutredes. Det er knyttet formelle krav til innholdet i og gjennomføringen av slike konsekvensutredninger.

Grunneier avgir på dette stadiet uttalelse om innholdet i meldingene for å bidra til at konsekvensutredningsprogrammet NVE skal utarbeide til utbygger blir så fullstendig som mulig.

Slik regelverket for slike prosesser er i Norge i dag, er det ikke noe krav om at tiltakshaver skal ha avtale med grunneier om bruk av arealet før planlegging iverksettes. Prosessen håndteres av offentlige myndigheter, og grunneier kan ikke forhindre at slik planlegging utføres.

Etter FeFo-direktørens syn er det aktuelle prosjektet av en annen karakter enn øvrige prosjekter FeFo har hatt til vurdering siden opprettelsen i 2006.

Korte nyheter

 • Vuorbbesávadusá Prinsæssaj

  Le gus Diggeluttene birra gullam? (Prinsæssa l má iesj namáv biedjam). Diedá gus Prinsæssa Ingrid Alexandra l Vuonarijka gilppusav akti vuojttám?

  Ja diedá gus rinsæssa Ingrid Alexandra berus Snapchat, valla Tik-Tokaj ij lijkku?

  Dat de åvddån bådij TV-prográmman mij bierjjedak iehkeda NRKan sáddiduváj.

  Sæmmi prográmman de aj Sámi joatkkaskuvla oahppe Gárasjågån sávvin prinsessav vuorbbe biejvijn. Ja Kajsa Balto lij maŋen aktan KORKajn vuorbbesávaduslávllagin.

  Gehtja iesj!

  Prinsessen 18
  Foto: Skjermdump / NRK
 • Vanntsa prinsessa namán

  Vanntsa mij galggá merragáttev dutkat, oadtju dal prinsessa namáv. Da la Merradutkaminstituhtta ja Nuortta universitiehtta ma de libá nammagilppusav almodam. Akta oajvvadusájs lej de «Prinsesse Ingrid Alexandra».

  – Stuorra guddne l vantsav oadtjot mij la prinsessa namán – nuorravuoda namma mij aj árbbedábijt guoddá, javllá merradutke Nils Gunnar Kvamsø Merradutkaminstituhta næhttabælláj.

  Ola Staverløkk Trøndelágas vuojttij gilppusav, ja sån de javllamánon gåhtjoduvvá gå de dát 35 miehttara guhka vanntsa Bådådjon gástaduvvá. Vantsa sijddahámnna l Råmså stádan.

  Prinsesse Ingrid Alxandra og "Prinsesse Ingrid Alexandra"
  Foto: Ida Bjørvik/Det kongelige hoff/LMG Marin
 • Dette gir Sametinget til prinsessen

  Sametinget gir to gaver til prinsessen, både en tradisjonell og en moderne gave. Duojár Pia Jannok har sydd en veske av garvet reinskinn, og hun har pyntet den med tinntrådbroderinger. Denne vesken har hun laget fra bunnen av. Bant annet har hun garvet skinnet selv.

  Den andre gaven er samisk sølv, et smykkesett av Erica Huuva. Serien som Sametinget gir til Prinsesse Ingrid Alexandra er sølvsmykker fra kolleksjonen Fápmu og Árbevierru. Loga dán sámegillii Se overrekkelsen her.

  Her er gavene fra Sametinget til prinsesse Ingrid Alexandra
  Foto: Liv Inger Somby/Sametinget / Montasje av NRK / NRK