Informasjon fra NRK

Ny finansiering av NRK – spørsmål og svar

Fra og med 1. januar 2020 vil NRK finansieres over statsbudsjettet. Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om den nye finansieringsmodellen.

NRK Radio-appen

NYE TIDER. Mye har skjedd siden kringkastingsavgiften slik vi kjenner den i dag ble innført i 1977. I dag leverer NRK nyheter og innhold til hele Norge på en rekke ulike plattformer.

Illustrasjon: NRK

Det har lenge vært bred politisk enighet om å erstatte kringkastingsavgiften, også kjent som NRK-lisensen, med en mer fremtidsrettet og forutsigbar finansieringsmodell. Nytt forslag ble lagt frem av Kulturdepartementet i mars 2019 og besluttet i Stortinget i juni 2019.

Fra og med 1. januar 2020 vil NRK finansieres over statsbudsjettet. Som en følge av dette reduseres personfradraget i 2020. Hvor mye du kommer til å betale, avhenger av inntekten din.

Hvor mye personfradraget reduseres, bestemmes i statsbudsjettet for 2020, som legges frem 7. oktober 2019.

– Dagens finansieringsmodell med lisens for NRK er i ferd med å forvitre. Først og fremst fordi den er koblet til noe som kalles TV-apparat ... De fleste av oss nyter NRK på veldig mange andre flater enn det. [ ...] Nå blir dette vår dugnad, felles, for å kunne ha en allmennkringkaster som er reklamefri, sa kulturminister Trine Skei Grande (V) da hun la frem mediestøttemeldingen 29. mars 2019.

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål og svar om den nye finansieringsmodellen.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du ta kontakt med Kulturdepartementet på postmottak@kud.dep.no eller 22 24 90 90. Har du skatterelaterte spørsmål, ta kontakt med Skatteetaten.

Flere detaljer kommer etter at statsbudsjettet for 2020 er lagt frem. Det skjer 7. oktober 2019.

Dette er spørsmålene du finner her og snarvei til svaret ved å trykke på spørsmålsteksten:

Hvorfor endres finansieringen av NRK?

Det har lenge vært bred politisk enighet om å erstatte dagens lisensordning med en mer fremtidsrettet og forutsigbar finansieringsmodell. Det er det flere grunner til.

Kringkastingsavgiften har gått ut på dato: Mye har skjedd siden kringkastingsavgiften slik vi kjenner den i dag ble innført i 1977 (TV-lisensen går tilbake til 1958 og radioavgiften helt tilbake til 1924). Ny teknologi, digitalisering og globalisering har endret medievanene våre – og også gitt oss et rikere medietilbud. I dag leverer NRK nyheter og innhold til hele Norge på en rekke ulike plattformer. Derfor har også en kringkastingsavgift som kun er knyttet opp mot om husstanden man bor i har TV eller ikke, gått ut på dato.

Offentlig allmennkringkasting er et felles gode: Stortinget mener at offentlig allmennkringkasting har en viktig funksjon i samfunnet. NRK skal bidra til at alle i hele landet får nyheter, forståelse og kunnskap om samfunnet og verden, fungere som arena for offentlig debatt og styrke norsk språk, kultur og identitet. Vi har også et særskilt oppdrag om å bidra til mediemangfold og dekke deler av landet som ikke har et sterkt lokalt medietilbud. Alt dette er felles goder som hele samfunnet nyter godt av og som er viktig for å ivareta og styrke demokrati og ytringsfrihet. Ved å legge NRK inn i statsbudsjettet og hente inn midlene gjennom skatt, vil offentlig allmennkringkasting bli et spleiselag, på lik linje med andre offentlige tjenester som kommer fellesskapet til gode.

Hvordan blir den nye finansieringsordningen?

Fra og med 1. januar 2020 vil NRK finansieres over statsbudsjettet og du vil betale for allmennkringkasting over skatteseddelen. Det første året, 2020, vil midlene bli hentet inn ved at personfradraget reduseres. Hvor mye personfradraget reduseres, bestemmes i statsbudsjettet for 2020, som legges frem 7. oktober 2019. Etter 2020 vil NRK og annen mediestøtte finansieres i statsbudsjettet, på lik linje som andre offentlige tjenester.

Hvem skal betale?

Alle som har så høy alminnelig inntekt at de utnytter hele personfradraget, vil være med på å betale for NRK.

Alminnelig inntekt er summen av lønn/pensjon, kapitalinntekter mv. fratrukket minstefradrag og andre fradrag.

Hvor mye kommer jeg til å betale for NRK?

Hvor mye personfradraget reduseres, bestemmes i statsbudsjettet for 2020, som legges frem 7. oktober 2019. Dette er midler som ikke er øremerket NRK, men som også vil dekke annen pressestøtte. Om lag 80–90 prosent vil gå til finansiering av NRK.

Når innføres den nye ordningen?

NRK vil bli finansiert over statsbudsjettet fra og med 1. januar 2020. Det første året vil midlene bli hentet inn ved at personfradraget reduseres.

Skal jeg betale NRK-lisensen jeg fikk i sommer?

Ja, endringen trer først i kraft 1. januar 2020. Har du spørsmål rundt den siste NRK-lisensen, kan du ta kontakt med NRK Lisensavdelinga.

Må jeg si opp NRK-lisensen?

Nei, avviklingen av lisensordningen går av seg selv.

Vi er en familie med to voksne og ett barn på 18 år, skal alle tre betale for NRK?

Det kommer an på inntekten til hver enkelt av dere. Alle med tilstrekkelig høy inntekt vil bidra til finansieringen av NRK.

Jeg bor i et kollektiv med fire andre, skal alle fem betale for NRK?

Det kommer an på inntekten til hver enkelt av dere. Alle med tilstrekkelig høy inntekt vil bidra til finansieringen av NRK.

Jeg har ikke TV og har ikke betalt NRK-lisens de siste årene. Skal jeg betale?

Ja, alle med tilstrekkelig høy inntekt vil bidra til finansieringen av NRK.

Jeg har ikke TV i dag, men tenker å kjøpe meg TV før 1. januar 2020. Må jeg betale i år?

Selv om den siste NRK-lisensen hadde forfall i juli 2019, vil det fortsatt være lisensplikt for TV-apparater til og med 31. desember 2019. Om du kjøper TV mellom juli og desember 2019, vil du få en avkortet lisens, og kun betale for månedene frem til 31.12.2019. Kjøper du eksempelvis TV i september 2019, vil du betale for tre måneder, da man betaler fra den 1. i måneden etter man anskaffer ny fjernsynsmottaker.

Hvorfor er det bare privatpersoner som skal betale? Hva med bedrifter, skoler o.l.?

Finansieringen av NRK vil fra og med 1. januar 2020 gå over statsbudsjettet, og midlene vil bli hentet inn i form av skatt og avgifter, på lik linje som med andre offentlige tjenester. Dermed er alle allerede med på spleiselaget. Det blir ingen egen avgift for bedrifter, skoler o.l.

Bør jeg endre skattekortet mitt?

Skattekortet ditt for 2020 justeres automatisk for å ta høyde for det reduserte personfradraget.

Skal de under 18 år betale?

Ja, alle med tilstrekkelig høy inntekt vil bidra til finansieringen av NRK.

Jeg har frikort, skal jeg fortsatt betale for NRK?

Nei, det skal du ikke. Kun de med tilstrekkelig høy inntekt vil bidra til finansieringen av NRK.

Skal eldre som bor på sykehjem betale?

Når NRK finansieres over statsbudsjettet fra og med 2020, vil alle med tilstrekkelig høy inntekt bidra, uavhengig av hvor man bor.

Går det an å bli fritatt?

Nei, når NRK finansieres over statsbudsjettet fra og med 2020, vil alle med tilstrekkelig høy inntekt bidra, uavhengig av alder og bosituasjon.

Hvorfor skal alle betale for NRK?

Stortinget mener at offentlig allmennkringkasting har en viktig funksjon i samfunnet. NRK skal bidra til at hele landet får nyheter og kunnskap om hvordan ting henger sammen, fungere som arena for offentlig debatt og styrke norsk språk, kultur og identitet. Vi har også et særskilt oppdrag om å bidra til mediemangfold og dekke deler av landet som ikke har et sterkt lokalt medietilbud. Alt dette er felles goder som hele samfunnet nyter godt av og som er viktig for å ivareta og styrke demokrati og ytringsfrihet. Ved å legge NRK inn i statsbudsjettet og hente inn midlene gjennom skatter og avgifter, vil offentlig allmennkringkasting bli et spleiselag, på lik linje med andre offentlige tjenester som kommer fellesskapet til gode.

Mye har også skjedd siden kringkastingsavgiften slik vi kjenner den i dag ble innført i 1977 (TV-lisensen går tilbake til 1958 og radioavgiften helt tilbake til 1924). Ny teknologi, digitalisering og globalisering har endret medievanene våre–og også gitt oss et rikere medietilbud. I dag leverer NRK nyheter og innhold til hele Norge gjennom en rekke ulike plattformer. Derfor har også en kringkastingsavgift som kun er knyttet opp mot om husstanden man bor i har TV eller ikke, gått ut på dato.

Vil NRK få mer eller mindre penger?

Det er fortsatt Stortinget som bestemmer hvor mye penger som årlig skal innvilges offentlig allmennkringkasting. NRKs budsjett vil med den nye ordningen vedtas gjennom statsbudsjettet og inntektene vil bestemmes for fire år av gangen (den første perioden vil av praktiske grunner kun gå over tre år).

Påvirker den nye finansieringsmodellen NRKs rolle eller innhold?

Nei, NRKs rolle som offentlig allmennkringkaster forandres ikke med den nye finansieringsmodellen.

Vi skal fortsatt levere godt og relevant innhold til alle som bor i Norge. NRKs tilbud skal ha som formål å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet og ivareta ytringsfriheten for alle som bor i Norge. Vi har også et særskilt oppdrag om å dekke nyheter over hele landet og om å bidra til norsk mediemangfold. Vi skal styrke norsk språk, verdier og kultur.

Det er til enhver tid Stortinget som setter rammene for NRKs oppdrag som offentlig allmennkringkaster. Det gjør de gjennom Kringkastingsloven og NRK-plakaten. I NRK-plakaten, som jevnlig revideres, definerer Stortinget sine krav og forventninger, og setter rammene for NRKs virksomhet og samfunnsoppdrag. Du finner den gjeldende NRK-plakaten her.

NRK leverer hvert år et allmennkringkasterregnskap som viser hvordan vi løser oppdraget vi får av Stortinget gjennom NRK-plakaten. Det er Medietilsynet som passer på at vi oppfyller de forpliktelsene vi til enhver tid har som offentlig allmennkringkaster.

Hvor lenge har NRK-lisensen eksistert?

Kringkastingsavgiften ble innført for radioapparater i 1924. I 1958 innførte myndighetene en egen avgift for fjernsynsmottakere. Radiolisensen ble avskaffet i 1976 og fra og med 1977 har kringkastingsavgiften blitt innkrevd i form av avgiften på TV-apparater, det vi i dag kjenner som TV-lisensen eller NRK-lisensen.

Hvem bestemmer hvordan NRK skal finansieres?

NRK er som offentlig allmennkringkaster statlig eid. Det er til enhver tid den sittende Regjeringen, ved Kulturdepartementet, og Stortinget som har ansvar for norsk mediepolitikk, dermed også for finansieringen av NRK.

Det har lenge vært bred politisk enighet om at finansieringen av NRK skal endres. I mars 2019 la kulturminister Trine Skei Grande (V) frem forslag til ny modell. Modellen ble vedtatt i Stortinget i juni 2019. I statsbudsjettet som legges frem 7. oktober 2019 legges detaljene i omleggingen frem, herunder også endringene i skattesystemet.

Det er også Stortinget som setter rammene for NRKs oppdrag og som bestemmer hvor mye NRK skal ha i årlig budsjett. Dette vil nå bestemmes for fire år av gangen (den første perioden vil av praktiske grunner kun gå over tre år).

Hvorfor har vi allmennkringkasting?

Det er bred politisk enighet om at offentlig allmennkringkasting har en viktig funksjon i samfunnet. NRK skal bidra til at hele landet får nyheter og kunnskap om hvordan ting henger sammen, fungere som arena for offentlig debatt og styrke norsk språk, kultur og identitet. Vi har også et særskilt oppdrag om å bidra til mediemangfold og dekke deler av landet som ikke har et sterkt lokalt medietilbud. Alt dette er felles goder som hele samfunnet nyter godt av og som er viktig for å ivareta og styrke demokrati og ytringsfrihet.