Hopp til innhold
Info fra NRK

Dette er Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet drøftar og uttaler seg om NRKs innhaldsproduksjon og tilbod. Rådet har 14 medlemmer - dels utnemnt av Stortinget og dels av regjeringa.

Kringkastingsrådet 2022 - 2025

Kringkastingsrådet 2022 – 2025: B f v Stine Renate Håheim, Luqman Wadood, Svein Leiros, Tove Karoline Knutsen, Martin Henriksen, Jan Bøhler, Gunn Cecilie Ringdal. F f v Anne Toril Eriksen Balto, Snorre Valen, Trude Drevland, Vilde Schanke Sundet, Akhtar Chaudry. Anders Anundsen og Sumaya Jirde Ali var ikkje til stades då biletet vart teke.

Foto: Ole Kaland / NRK

Kva gjer Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er eit offentleg utnemnt organ som følgjer NRK tett og uttaler seg om det tilbodet som blir tilbode publikum.

Rådet uttaler seg om saker både på eige initativ, etter klager frå publikum og i saker kringkastingssjefen legg fram for rådet.

NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente utsegnene til rådet i administrative og økonomiske saker.

Kringkastingsrådets oppgåve er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

Les også:

Førespurnader frå publikum

Når du har sendt ein førespurnad til Kringkastingsrådet, blir reaksjonen din vidaresendt til den aktuelle redaksjonen i NRK.

I enkelte tilfelle blir også det utarbeidd eit tilsvar frå NRK som både klager og Kringkastingsrådet får tilgang til.

Førespurnaden din blir også lagd ved saksdokumenta til etterfølgjande møte i Kringkastingsrådet.

Korleis følgje behandlinga?

Rådsmøta kan du følgje direkte via Kringkastingsrådets nettside,www.kringkastingsrådet.no.

På nettsida vil du også finne dagsorden for kvart enkelt møte, utsegner og annan informasjon om behandlinga av førespurnadene.

I opptak kan du sjå igjen alle rådsmøte på adressa tv.nrk.no/serie/kringkastingsraadet når du måtte ønskje det.

Finn skjema: Slik melder du sak til Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet 2022 - 2025:

Utnemnt av Kongen i statsråd:

 • Leiar: Snorre Serigstad Valen, Trondheim
 • Varamedlem: Bård Borch Brøndlund Michalsen, Harstad
 • Nestleiar: Vilde Schanke Sundet, Oslo
 • Varamedlem: Hilde Kristin Dahlstrøm, Grimstad
 • Medlem: Luqman Wadood, Stavanger
 • Varamedlem: Steffen Tomt, Oslo
 • Medlem: Sumaya Jirde Ali,
 • Varamedlem: Cora Alexa Døving, Oslo

Utnemnt av Stortinget:

 • Medlem: Tove Karoline Knutsen, Tromsø
 • Varamedlem: Ingalill Olsen; Havøysund
 • Medlem: Martin Henriksen, Jessheim
 • Varamedlem: Abdullah Alsabeehg, Oslo
 • Medlem: Stine Renate Håheim, Oslo
 • Varamedlem: Harald Furre, Kristiansand
 • Medlem: Trude Drevland, Bergen
 • Varamedlem: Kent Gudmundsen, Bærum
 • Medlem: Gunn Cecilie Ringdal, Lier
 • Varamedlem: Gunnar Kvassheim, Egersund
 • Medlem: Jan Bøhler, Oslo
 • Varamedlem: Ida Stuberg, Inderøy
 • Medlem: Anne Toril Eriksen Balto, Karasjok
 • Varamedlem: Nora Celine Warholm Essahli, Oslo
 • Medlem: Anders Anundsen, Larvik
 • Varamedlem: Jøran Kallmyr, Drøbak
 • Medlem: Akhtar Chaudhry, Bergen
 • Varamedlem: Guri Idsø Viken, Tvedestrand
 • Medlem: Svein Oddvar Leiros (Samisk programråd)
 • Varamedlem: Vendla Katrin Nielsen (Samisk programråd)

Leiaren i Samisk programråd (blir utnemnd av Sametinget) er fast medlem i rådet og nestleiaren er varamedlem.

Korleis blir utnemnt Kringkastingsrådet?

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlege varamedlemmer.

Stortinget utnemner ti medlemmer, og éin medlem er leiaren av Samisk programråd. Kongen i statsråd utnemner fire medlemmer, blant dei leiar og nestleiar. Funksjonstida til medlemmene er fire år.

Kringkastingssjefen og fleire frå NRKs leiing deltek på møta til rådet.

---

Korleis vende seg til Kringkastingsrådet?

Du kan vende deg til Kringkastingsrådet via eit skjema du finn på denne sida, ved å sende ein e-post eller sende eit brev.

Postadresse:

Kringkastingsrådet

NRK
Postboks 2450 Torgarden
7005 Trondheim

Erik Skarrud er rådssekretær. Han når du på telefon 95 07 74 14 eller e-post erik.skarrud@nrk.no.

---

Distriktsprogramrådet

Distriktsprogramråda er dei lokale kringkastingsråda rundt om i landet. På same måte finst det eit samisk programråd som er eit kringkastingsråd for alt samisk innhald.

På same måte som det er lovfesta at NRK skal ha eit sentralt kringkastingsråd, skal det også vere lokale råd og eit eige samisk programråd.

Medan det sentrale kringkastingsrådet har som oppgåve å sjå på det totale NRK-tilbodet, følgjer dei lokale råda med på tilbodet frå kvart enkelt distriktskontor, og det samiske følgjer med på NRKs samiske tilbod.

Lovpålagt også med lokale råd

Det er kringkastingslova som seier at det skal vere lokale råd og eit samisk råd som følgjer NRK.

Medlemmene av distriktsprogramråda blir utnemnde av fylkestinget(eine), som kvart enkelt distriktskontor soknar, til for fire år om gongen. Det samiske programrådet blir utnemnt av Sametinget.

F v Ellen Haugen Bergsrønning, Rakel Skårslette Trondal, Svein Otto Nilsen og Jan Bojer Vindheim. Bak distriktsredaktør Amund Aune Nilsen.

Distriktsprogramrådet for Trøndelag på besøk hos NRK på Tyholt i Trondheim. F v Ellen Haugen Bergsrønning, Rakel Skårslette Trondal, Svein Otto Nilsen og Jan Bojer Vindheim. Bak distriktsredaktør Amund Aune Nilsen.

Foto: Marita Abel-Grüner / NRK

Ledere NRKs distriktsprogramråd 2020 - 2023

NRK Innlandet

Hans Kristian Enge

NRK Oslo og Viken

Torunn Skottevik

NRK Vestfold og Telemark

Maja Foss Five

NRK Sørlandet

Audun Øvrebø

NRK Rogaland

Leif Arne Moi Nilsen

NRK Vestland

Lise-May Sæle

NRK Møre og Romsdal

Marit Nerås Krogsæter

NRK Trøndelag

Rakel Skårslette Trondal

NRK Nordland

Kjell Are Johansen

NRK Troms og Finnmark

(Leder p t ikke oppnevnt)

Via det einskilde distriktskontor kjem du i kontakt med ditt distriktsprogramråd - nordland@nrk.no, trondelag@nrk.no, mr@nrk.no, vestland@nrk.no, rogaland@nrk.no, sorlandet@nrk.no, telemark@nrk.no, osloogviken@nrk.no og innlandet@nrk.no.

Hugs å merke e-posten din: "Til distriktsprogramrådet".

Sjå også:

Samisk programråd

Eit eige Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbod. Leiaren for Samisk programråd er fast medlem i Kringkastingsrådet.

Det er Sametingsrådet som utnemner medlemmene av det samiske programrådet.

Rådet skal følgje med på og vurdere det samiske programtilbodet frå NRK.

Programrådet har inga myndigheit til å overprøve dei avgjerdene som sjefen i NRK Sápmi tek i programpolitiske spørsmål. Men rådet har både rett og plikt til å gi råd om korleis dei som lyttaranes, representantane til sjåarane og lesarane meiner programtilbodet kan styrkjast og blir forbetra.

Rådet har elles høve til å ta opp alle saker som dei sjølv meiner omhandlar NRK.

Heilt sidan 1966 har dei samiske sendingane hatt eit råd på linje med dei lokale distriktsprogramråda. Det samiske programrådet har som dei lokale råda fem medlemmer.

Svein Oddvar Leiros

Svein Leiros er leiar av samisk programråd og dermed fast medlem i Kringkastingsrådet.

Foto: MARIE LOUISE SOMBY / Sámediggi

Samisk programråd kan kontaktast via NRK Sápmi i Kárášjohka/ Karasjok. Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.

Telefon: 78 46 92 00. E-post: samiskprogramrad@nrk.no.

Sjå også:

NRK Publikumsservice

Har du spørsmål, ris eller ros knytt til NRKs tilbod og innhald kan du også kontakte NRK Publikumsservice. Tilbakemeldingar blir vidaresende det distriktskontoret, redaksjon eller avdeling førespurnaden gjeld.

NRK Publikumsservice svarer også på spørsmål og gir gode tips og råd om korleis du kan ta del i NRKs innhald på ulike plattformer, via telefonen, PC-en, nettbrettet eller via andre dingsar.

Svar på ofte stilte spørsmål og ei rekkje brukarrettleiingar for korleis du kan ta del i NRKs tilbod på dei ulike plattformene kan du sjølv finne på info.nrk.no.