Hopp til innhold

Sametinget vil hjelpe reindriftsutøver Issat i Høyesterett

Issat frykter for fremtiden, fordi det er planlagt en ny vei der reinsdyrene kalver.

Isak Turi høyesterett

Isak Turi (innfelt) håper at høyesterett gir medhold til Reinøy reinbeitedistriktet.

– Jeg er redd for at vi må slutte med reindrift dersom prosjektet gjennomføres, fordi de planlegger å etablere en ny vei rett gjennom kalvingsområdet, sier nestleder Issat Turi i Reinøy reinbeitedistriktet.

Reindriftsutøver Issat Turi er i Oslo for å følge med når Reinøy reinbeitedistrikt og Troms fylkeskommune v/regionvegkontoret i Høyesteretten for å klargjøre om prosjektet bygging av Langsundforbindelsen i Karlsøy er i strid med FNs konvensjon om urfolks rettigheter. De skal også vurdere om Statens vegvesen hadde lov til å la være å lage en konsekvensutredning.

Jeg håper vi får medhold i Høyesterett, men hvis vi taper så har vi også internasjonale domstoler, sier Turi.

38-åringen syns imidlertid det er rart at saken må helt opp til Høyesterett for å få en ordentlig utredning.

Ny reindriftsstilling

Sametingsrådet foreslår i budsjettforslaget å styrke arbeidet med reindrifts-, rettighets- og arealsaker med blant annet en ny reindriftsstilling.

– Jeg mener stillingen skal brukes til å arbeide i Sametinget for å sikre vårt faggrunnlag når det gjelder reindriftas interesser i areal og rettighetssaker, forteller Sametingsrådsmedlem Silje Karine Muotka.

Silje Karine Muotka

På grunn av flere andre store inngrepssaker så foreslår sametingsrådet i budsjettforslaget å innføre en ny reindriftsstilling på Sametinget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Store inngrepssaker har gjort at sametingsrådet nå vil bevilge penger i budsjettforslaget til styrking av arbeid i reindrifts, rettighets og arealsaker, som for eksempel Jovsset Ante Saken, Nussirsaken og Fosensaken.

– Deretter foreslår vi en halv million til en uavhengig gjennomgang av reindriftsloven i dialog med Norske Reindriftssamers Landsforbund(NRL). Vi foreslår også å styrke den søknadsbaserte rettighetsstøtteordningen til 1 million kroner. Denne posten skal styrke rettighetsgrunnlaget i slike saker, forteller Muotka om neste års budsjettforslag.

Sametingspresidenten kommer

Silje Karine Muotka er i Oslo nå og følger med når Reinøy reinbeitedistrikt og Troms fylkeskommune møtes i Høyesteretten. I morgen kommer også sametingspresidenten Aili Keskitalo for å støtte.

– Vi er her for å vise moralsk og politisk støtte. I denne saken har man ikke gjennomført reindriftsfaglige konsekvensutredninger, og det er saksbehandlingsfeil. Jeg må si at det er mange og omfattende saker som verserer på ulike rettsnivåer hvor samiske rettighetshavere forsvarer vårt kulturgrunnlag, forteller Muotka.

Det er satt av to og en halv dag til denne saken i Høyesterett.

Troms fylkeskommune advokat Johan Fredrik Remmen ønsker ikke å kommentere saken så lenge saken behandles i høyesterett.

Korte nyheter

 • Oahpaheddjiid bargoheaitta bissehuvvo

  Ráđđehus duođašta ahte šadda bákkolaš bálkalávdegoddi. Dát mearkkaša ahte oahppit sáhttet máhccat skuvllaide.

  – Go riidu orru leame oalat lássejuvvon ja bargoheaitagis leat duođalaš váikkuhusat servodahkii, de lea mu mielas bággu sehkket iežan sisa, dadjá bargoministtár Marte Mjøs Persen.

 • Háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra

  Rukses bellodaga dearvvašvuođa ja fuolahuslávdegotti lahttu ráđđehusas, Seher Aydar galledii Kárášjoga otne. Son lei Kárášjogas sámi klinihkas ja deaivvadii sámi doavtterservviin maid. Seher Aydar háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra ja makkár dárbbut leat sámi álbmogis dearvvašvuođa hárrái. Son áigu de jearrat Stuoradikkis movt sáhttet sii buoridit sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid.

  Seher Aydar dadjá ahte álgoálbmogis galget leat seamma rievttit dearvvašvuođabálvalusas go dan maid earáin lea. Son oaidná ahte sus ja sis geat barget politihkain stuorradikkis, lea beare unnán diehtu sámi álbmoga birra, muhto maiddái ahte sámi álbmot ii oaččo dearvvašvuođarivttiid maidda sis lea riekti. Aydar dadjá ahte de lea sin ovddasvástádus oahppat dan birra ja maiddái fállát seammaárvosaš dearvvašvuođafálaldaga sámiide:

  Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt
  Foto: Mathias Moene Rød / NRK