Hopp til innhold
Ungdommer fra Natur og ungdom deltok i markeringen av ettårsdagen for Fosen-dommen.
Foto: Mette Ballovara / NRK

Saernie - Åarjelsaemien

 • Bïskohpe Fovsen bïjre håalemisnie soptsesti

  Bïskohpe Nidarosne, Herborg Finnset, sov orrejaepiehåaleme Nidarosdomesne dæjstan utni. Dïhte Fovsen-dåapmoen bïjre soptsesti, jïh guktie reerenassem lea jïllemesreaktan dåapmoen gïetedamme. Finnset tuhtjie akte dåapmoe jïllemesreakteste edtjien vielie jeatjahtehtieh goh reerenassem lea Fovsesne dorjeme.

  – Jïllemesreaktan dåapmoe jiehtieh konsesjovnen ovdæjpele lij. Bene reerenassem ij maam darjoeh, biskohpe jeehti.

  Finnset Fovsen daelvielaanten bïjre soptsesti, jïh guktie dah lea biegkefaamoe desnie bigkeme. Håalemisnie dïhte vuaptastehti guktie dah mij religiovne jallh unnebelåhkoeduekie ektiedimmie utnieh tjuerien åadtjoeh sov kultivrine jielieh.

  Dïhte aaj saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen bïjre soptsesti.

  – Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen tuhtjie tsiehkien Fovsesne aalvere lea. Dah lea byjjesfaamoene gihtjeme jis dah maehtie akte tjåanghkoe dan bïjre utnedh. Guktie edtjieh seamadimmie åadtjodh gosse mijjieh ibie rïektesvoete utnebe?, biskohpe gihtjie.

  Ålja- jïh energijedepartemente (OED) jeahta reerenassem Nøørjen åålmehreaktajne fulhkesieh, jïh dah leah akte prosesse aalkeme gusnie dah edtjieh tjirkedidh båatsoeh Fovsesne.

  – Departementese ij lea tjirkemisnie man åvteste biskohpe Finnset numhtie jeahta, staatentjaelije OEDesne, Elisabaeth Sæther (AP) jeahta.

  – Mijjieh sinsitniem daarpesjibie , jïh mijjieh tjoerebe byjjesfaamoen jïh sinsitniem tillit utnedh, Finnset jeehti.

  Les på norsk.

  Biskop Herborg Finnset holder nyttårstale i Nidarosdomen.
  Foto: Morten Andersen / NRK
 • Filme Fovsen-saaken bijre

  Håvard Bustnes edtjien filme Fovsen biegkefaamoe vigkien bijre dorjedh, Adressavisen tjaala. Minngemes våhkoen dïhte Åfjordesne jïh Storheia bïegkefaamoevierhkesne lij gosse beapmoe- jïh eatnemeministere Sandra Borch guessiedi. Borch edtji vuejnedh jih govledh guktie biegkefaamoevierhkien båatsoen dijpieh. Bustnes Borch jïh dah båatsoesaemieh abpe tijjem holkesieh.

  – Filmen edtjien vuesiehtidh guktie tijjieh jillemesreaktadåpmoen mænngan lea. Manne dah båatsoesaemine soptsesti, jih dah sijhtien meatan årrodh, Bustnes jeahta.

  Minngemes filme Bustnes dorji, lij Trond Gisken bijre, jih nommen lij "Trond Giske - Makta rår".

  Sandra Borch og Leif Arne Jåma
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK
 • Trööhnege veanhta Gånka dallahmasten åadtjoeh gåatan vuelkedh.  

  Nöörjen Gånka, Gånka Harald lea skïemtjegåetesne infeksjovnen åvteste, jïh antibitikam åadtjoeh. Trööhnege Sonja daenbiejjien jeehti hijven Gånkine, jïh veanhta dïhte dallahmasten åadtjoeh gåatan vuelkedh.

  Kong Harald kan snart reise hjem fra Rikshospitalet, sa dronning Sonja etter et besøk på Ahus sykehus tirsdag. – Det går heldgvis veldig bra, sa dronningen.
 • Jaavoe orre barkose jeehti

  Viktor Bomstad (30) Storfjordeste, Tromsesne orre barkoem goh laanteboelhke-musihkedæjja joejkesne.

  Niko Valkeapää jïh Ingá-Máret Gaup-Juuso barkoem aarebi utnigan.

  – Aavodem vuejnedh guktie dïhte edtja barkojne barkedh. Goltelæjjah aaj maehtieh aavoedidh, fylhkeraerie ekonomijine jïh kultuvrine, Ronald Wærnes (Sp) pressebïevnesne jeahta.

  Viktor Bomstad aavode barkojne aelkedh goh edtja göökte jaepieh utnedh.

  – Göökte jaepieh joekoen varke vaasa, menh håhkesjem maahtam tïjjem buerielaakan nuhtjedh, Bomstad jeahta.

  Viktor Bomstad
  Foto: Saia Stueng / NRK
 • Gånka Harald lea skïemtjegåetesne

  Nöörjen Gånka, Gånka Harald lea skïemtjegåetesne infeksjovnen åvteste, Gånkangåetie pressebïevnesne tjaala.

  Dïhte jïh antibiotikam åådtje, jïh dan åvteste tjuara skïemtjegåetesne såemies biejjieh årrodh. Gånkan healsoe lea stabijle.

  Kong Harald i Flesberg
  Foto: Yasmin Mouafak Abokatmah / NRK
Ođđasat

Geahča Ođđasiid - Se den nyeste Ođđasat-sendingen

Korte nyheter

 • Team Sápmis gutter spilte uavgjort

  Team Sápmis guttelag spilte i går kveld lokal tid uavgjort 1-1 mot Yukon.

  Dette er første kamp de samiske guttene ikke klarer å vinne under futsalturneringen i årets Arktiske vinterleker, og den første kampen de får mål mot seg.

  Sápmi har før dette slått Nord-Alberta 3-0 og Nunavut 8-0.

  Team Sápmis jenter tapte 1-3 mot Alaska. De har tidligere tapt 1-7 mot Nord-Alberta og vunnet 8-0 mot Nunavut.

  Loga sámegillii

  Team Sápmi gutter, futsal, Arcitic Winter Games 2023
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG 2023
 • Sámegánddat čikče dássálagaid

  Team Sápmi gánddat čikte ikte eahkedis dássálagaid 1-1 Yukon joavkkuin.

  Dá lea vuosttaš čiekčan maid gánddat eai leat vuoitán dán jagi Árktalaš dálveriemuin, ja vuosttaš čiekčan mas leat luoitán moala.

  Sápmi lea dássái vuoitán Davvi-Alberta vuostá 3-0 ja Nunavut vuostá 8-0.

  Team Sápmi nieiddat vuoittahalle 1-3 Alaska vuostá. Sii leat ovdal vuoittahallan 1-7 Davvi-Alberta vuostá ja vuoitán 8-0 Nunavut vuostá.

  Les på norsk

  Team Sápmi gutter, futsal, Arcitic Winter Games 2023
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG 2023
 • En raus foreldrepermisjon bidrar til bedre mental helse, mener forskere

  I løpet av de siste årene har flere nybakte mødre stått fram og fortalt om psykiske problemer knyttet til fødsel og tiden etter.

  Ifølge tall fra FHI rammes mellom 7 og 13 prosent av fødende kvinner i Norge av fødselsdepresjon hvert år. Det vil si mellom 4000 og 8000 kvinner.

  Men nå har svenske forskere utført en stor gjennomgang av tidligere studier som omhandler mental helse og fødselspermisjon. De har funnet oppløftende resultater.

  – Gjennomgangen viser at mødre som hadde en sjenerøs foreldrepermisjon, både i lengde og med lønn, hadde bedre psykisk helse sammenlignet med kvinner uten disse godene, sier Amy Heshmati til NRK.