Hopp til innhold
Ungdommer fra Natur og ungdom deltok i markeringen av ettårsdagen for Fosen-dommen.
Foto: Mette Ballovara / NRK

Saernieh - Åarjelsaemien

 • Spåårebaanghke Noerthe-Nøørjesne reanhtoem læssanieh. 

  Spåårebaanghke Noerthe-Nøørjesne reanhtoesaatside bæjjese lutnjieh gåetielööneminie goske 0,25 proseentelåhkojne, aktem böörsjebïevnesem jeahta.

  Penger
  Foto: Gorm Kallestad / NTB
 • Kennet (22) maahta nööremes tjïelten åejviem sjïdtedh

  Kennet Tømmermo Reitan edtja Raarvihken tjïelten åejviem årrodh doh minngebe njieljie jaepiej.

  – Vïenhtem gaaje buerie aalkoetsiehkiem åadtjoem juktie manne leam noere, jïh daajram maam noeride sijhtieh daebpene utnedh.

  Raarvihken ektesvyöki læstoe 60 proseentine vïtnin.

  – Raarvihken veeljiej stoerre jaahkoebæjhkoehtimmiem munnjan vedtin. Lim gieltege goevesne gosse jeehtim manne tjïelten åejvie kandidaate.

  Hans Oskar Devik (ektesvyöki læstoe) tjïelten åejvine gaektsie jaepiej orreme. Idtji sïjhth orresistie veeljesovvedh. Devik veanhta Reitan maahta hijven barkoem darjodh.

 • Akte krirrie jienebelåhkoem åtna golme njealjehts åarjelsaemiej tjïeltijste

  Snåasen Gaskoekrirrie, Raarvihken ektesvyöki læstoe jïh Aarborten Barkijekrirrie meehtin aavone jååktetje biejjien veeljemen mænngan årrodh. Dah gellientaalh tjïeltenveeljemisnie utnin.

  Arnt Einar Bardal (GK) åådtje tjïelten åejvine Snåasesne jåerhkedh, mearan Kennet Tømmermo Reitan Raarvihkeste nööremes tjïelten åejviem saemiej tjïeltine sjædta.

  Barkijekrirrie Rossesne 42,2 proseentine vïtnin. Jis Sosialisteles Gårroehkrirrine laavenjostoeh, Isak Veierud Busch maahta tjïelten åejvine Rossesne jåerhkedh.

  Valg 2023 Snåsa
  Foto: NRK
 • Rossen tjïelte byöroe jaavoe gruvagïehtelæmman jiehtedh?

  Rosse gruvastaarem orreme. NRK politihkerh Rossesne gihtjeme jis tuhtjieh Rossen tjïelte byöroe jaavoe gruvagïehtelæmman jiehtedh.

  – Åenehks vaestiedassem lea ijjie, Christian Elgaaen (SG) jeahta.

  – Aalkoetseahkan manne leam positijve, Kristoffer Nepås Tamnes (GK) jeahta.

  Vuejnieh man åvteste dennie videjovesne:

  Den gamle bergstaden har ikke gruvedrift i dag, men behovet for mineraler i verden øker. Hva mener lokalpolitikerne om saken?
 • Tråante byörie saemien gïeleskreejremetjieltine sjidtedh?

  Mijjeh göökte tjielten åejvien kaandidatigujmie Tråantesne sopstestamme. Maam tuhtjijægan? Vuejnh daesnie: Tråante byörie saemien gïeleskreejremetjieltine sjidtedh?

  Lohk vielie veeljemen bïjre dov tjieltesne NRK'n voengesveeljemeguidesne.

  Daate lea akte dejstie gyhtjelassijste Tråantesne daan jaepien veeljemisnie. Mijjieh sopstestamme doh göökte sjyöhtehkommes tjïelten åejvien kandidaatigujmie Tråantesne.
Ođđasat

Geahča Ođđasiid - Se den nyeste Ođđasat-sendingen

Den gamle bergstaden har ikke gruvedrift i dag, men behovet for mineraler i verden øker. Hva mener lokalpolitikerne om saken?
Daate lea akte dejstie gyhtjelassijste Tråantesne daan jaepien veeljemisnie. Mijjieh sopstestamme doh göökte sjyöhtehkommes tjïelten åejvien kandidaatigujmie Tråantesne.

Korte nyheter

 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir

 • Vil bygge ny flyplass i Kautokeino

  NSRs sametingsgruppe ber sametingsrådet om behovet å etablere fylplass i Kautokeino.

  Våren 2024 legger regjeringen frem nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036.

  Reperesentant Maren Benedicte Nystad Storslett, forteller at Kautokeino har siden 50-tallet arbeidet med å åpne flyplassen i kommunen. Det er allerede ferdig anlagt flystripe på 1.100x 30 meter på grusdekket rullebane. Skriver Sagat

  Maren Benedicte Nystad Storslett
  Foto: Malene Gaino Buljo / NRK