Hopp til innhold

Jovsset Ánte Sara (25) vant reintallsaken i lagmannsretten

Reindriftsutøveren fra Kautokeino vant i rettssaken der staten forlangte at han reduserer reinflokken sin til 75 reinsdyr.

Trond Biti og Jovsset Ánte Sara

KJEMPET SOM ET LAG: Advokat Trond P. Biti og Jovsset Ánte Sara har jobbet sammen i håp om å vinne rettssaken mot Staten. Nå har de vunnet to ganger.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Nå har dommen falt.

Jovsset Ánte Sara (25) trenger ikke å halvere flokken sin fra ca. 150 til 75 dyr.

Sara har argumentert for at staten har opptrådt ulogisk overfor han.

– Først gir de meg etableringstilskudd. I neste omgang ber de meg slakte halvparten av min flokk. Det er vanskelig å forstå hva som er logikken i dette, sa Sara i tingretten i fjor.

Jovsset Ánte Sara i lagmannsretten

I RETTEN: Jovsset Ánte Sara har tilbrakt store deler av den siste tiden i rettssaler. Her fotografert utenfor rettssalen i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Flere har ment at denne saken kan endre statens reindriftspolitikk, dersom den går i Saras favør.

Advokaten spent før dommen

Forsvareren til Jovsset Ánte Sara, Trond Pedersen Biti, sier han var utrolig spent før dommen.

– Jeg har hatt en god følelse lenge, og har tenkt at dersom vi ikke vinner den her saken, hvilket rettslig vern har da minoritetene og urbefolkningene?

Om det hadde blitt tap mener forsvarsadvokaten at det ville vist at folkerettslig vern ikke har noen praktisk betydning.

Advokat Trond Pedersen Biti i sitt kontor

SPENT ADVOKAT: Forsvareren til Jovsset Ánte Sara, advokat Trond P. Biti, hadde spent ventet på dommen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har klart å vise at med 75 rein, så kan man i dårlige år ende opp med under 50 rein, og da risikerer man å ikke kunne bygge opp igjen. Det er flere momenter, men det viktigste er at det ikke er mulig å kunne leve økonomisk med 75 rein, sier Biti.

Han sier videre at ved tap i saken så måtte den unge reindriftseieren måttet slutte med reindrift.

Saken til Sara ble først behandlet av tingretten. Der vant han. Nå vinner han altså for andre gang i norske rettsinstanser, da lagmannsretten valgte å forkaste statens anke.

Søsteren i tårer

Jovsset Ánte Sara er på vidda, og jobber, i skrivende stund. NRK har ikke lyktes å få tak i han. Men hans kunstnersøster Máret Ánne Sara, har sammen med andre i «Pile o Sápmi» vist sin støtte i brorens kamp.

Maret Anne Sara

LETTET OG GLAD: Søsteren Máret Ánne Sara har kjempet sammen med broren siden starten, og hun ble så glad over dommen at hun brast i tårer.

Foto: Robin Mortensen/NRK

– Min første tanke etter dommen ... Jeg vet ikke, tårene bare rant, forteller en lettet storesøster.

– Vi har jobbet med dette så lenge. Og jeg vet hvor tungt det har vært for Jovsset Ánte og oss alle. Det var en fantastisk nyhet, sier Máret Ánne Sara.

Heller ikke hun har fått snakket med broren.

– Jeg prøvde å ringe til bror i sted, jeg har ikke selv fått snakke med ham, men jeg har snakket med våre nærmeste, og med kunstnerne. Når jeg er ferdig med intervjuet skal jeg igjen prøve å ringe bror.

Lagmannsrettens konklusjon: – Ugyldig vedtak

I sin konklusjon for dommen skriver Hålogaland lagmannsrett at det ikke vil være mulig å drive med økonomisk overskudd med et reintall på 75 rein.

«Det sentrale er, slik lagmannsretten ser det, at Jovsset Ánte Sara ikke vil være sikret et fortsatt økonomisk utbytte av reindriften etter reintallsreduksjonen.

Selv om reindriftslovens bestemmelser om reintall og om reduksjon av reintall har en rimelig og objektiv begrunnelse ut fra reindriftslovens formål, har lagmannsretten lagt til grunn at det er en terskel for når et inngrep anses som legitimt også ved statlig regulering av reindriften, og at terskelen for ulovlig inngrep er overskredet i dette tilfellet.»

Videre skriver lagmannsretten at vedtaket til Landbruks- og matdepartementet er ugyldig, fordi vedtaket innebærer en krenkelse av Saras rett til å utøve sin kultur.

Vil vurdere anke

Staten har argumentert for at Sara hadde posisjonert seg ved å bygge opp flokken sin, og dermed ødelagt for andre reindriftsutøvere.

Regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahl sier at de vil vurdere eventuell anke i løpet av de nærmeste ukene.

Ráđđehusadvokáhtta Stein-Erik Jahr Dahl

REGJERINGSADVOKATEN: Nå vil staten vurdere om de skal anke saken, sier regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahl.

Foto: Erik Brenli / Ságat

– Forvaltningens syn har hele tiden vært at pålegget om en forholdsmessig reduksjon av reintallet ikke innebærer en krenkelse av retten til å utøve samisk kultur etter SP art 27. Vi konstaterer at lagmannsretten har et annet syn på dette spørsmålet, og vil nå sette oss ned og studere premissene før vi deretter tar stilling til ankespørsmålet, skriver regjeringsadvokaten i en e-post til NRK.

Kravet til staten er en del av at Stortinget i 2013 vedtok at reintallet i Finnmark måtte ned. Landbruks- og matdepartementet hadde som følge av det krevd at Sara måtte redusere reintallet sitt til 75 rein.

Jovsset Ánte Sara-ášši

STOR MEDIEINTERESSE: Saken har fått oppmerksomhet landet over.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Korte nyheter

 • Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

  I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

  Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

  – Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

  I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

  – Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

  Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

  – I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

  Reinsdyr i Hammerfest sentrum
  Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK
 • Valgmanntallet i sør har økt med 991 personer

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer.

  Sametingets valgmanntall er teller 23.488 personer.

  Det melder Sametinget i en pressemelding.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap) i pressemeldingen.

  Det velges 39 representanter til Sametinget.

  Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021–2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater.

  Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3.904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025–2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet.

  Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Tom Sottinen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Ávjovárri massá mandáhta Lulli-Norgii

  Sámedikki válgajienastuslohku lassána ja dál leat 23 488 olbmo jienastuslogus. Ođđa logut čájehit ahte mandáhtajuohku rievdá boahtte válgaáigodagas, Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii.

  Dát bohtet ovdan preassadieđáhusas Sámedikkis.

  Áigodagas 2021-2023 lea Sámedikki válgajienastuslohku lassánan 2943 olbmuin, ja geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje jienastuslogus 23 488 olbmo.

  – Lean duhtavaš go jienastuslohku lassána. Dát čájeha ahte olbmuin lea beroštupmi ja dáhttu searvat sámediggeválgii, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

  Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa. Buot Sámedikki 39 áirasa galget juogaduvvot válgabiirriide. Galle olbmo leat válgabiirres jienastuslogus geassemánu 30. beaivvi 2023 mearrida áirrasjuogu boahtte sámediggeválggas 2025:s.

  Ávjovári válgabiirres leat válgaáigodagas 2021-2025 čieža mandáhta, muhto massá boahtte válgaáigodagas ovtta mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii, mas leat guhtta mandáhta dán válgaáigodagas. Ávjovári válgabiirres leat Kárášjoga, Guovdageainnu ja Porsáŋggu gielddat. Geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje válgabiirres 3904 olbmo čálihan iežaset jienastuslohkui, mii lea 135 olbmo lassáneapmi jagi 2021 rájes.

  Válgaáigodagas 2025-2029 lea Ávjovári válgabiirres guhtta mandáhta ja Lulli-Norgga válgabiirres čieža mandáhta.

  Lulli-Norgga válgabiire geassemánu 30. beaivvi 2023 loguid mielde stuorámus válgabiire, go das leat 5268 olbmo jienastuslogus. Lulli-Norgga jienastuslohku lea lassánan 991 olbmuin 2021 rájes.

  Lulli-Norgga válgabiirres leat muhtun gielddat Møre ja Romsdal ja Innlandet fylkkain, ja dasto Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold ja Telemark, Viken ja Oslo fylkkat.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen