Hopp til innhold

Staten mener Jovsset Ánte (24) har sabotert for reintallsreduksjonen

– Den saksøkte reineieren har «posisjonert seg» i og med at han har bygd opp flokken sin, mens de andre i samme siida har redusert reintallet, sier regjeringsadvokaten. – Diskriminering fra statens side, hevder reineierens advokat.

Ung reineier, Jovsset Ante Sara, kjemper om sin egen fremtid i reindrifta.

BESKYLDES: Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara (24) fra Kvaløya reinbeitedistrikt har gått til sak mot myndighetene, fordi han ikke aksepterer kravet om å redusere reinflokken sin.

Foto: LIv Inger Somby / NRK

Prosessfullmektig Trond Biti uttalte at reindriftsungdom med små flokker tar den største byrden, hva gjelder kravet om å redusere reinflokkene.

Han presiserte at Jovsset Ánte Sara (24) er en ung utøver som må slite med den ene tilleggsstraffen etter det andre.

Sara har mistet driftstilskudd og må betale 8000 kroner i tvangsmulkt månedlig, så lenge han ikke reduserer flokken sin.

– Dette er en innvirkning som Landbruks- og matdepartementet (LMD) ikke har vurdert. Derfor er vedtaket diskriminerende overfor den saksøkte, sa prosessfullmektig Trond Biti i sin sluttprosedyre i Indre Finnmark tingrett.

Han kritiserte LMD for at departementet aldri sendte brev til reineierne i Finnmark om posisjoneringer, og hvordan den nye loven kan gi særfordeler for de med store reinflokker.

– Dette kaller jeg for diskriminering fra statens side, sa Biti.

 Dypt uenige om hvem som er offer eller sabotør i reindriftsnæringen.

I RETTEN: – Det er de reineierne med færrest rein som tar «ekstremtapet», som dermed rammes hardest, sier Jovsset Ante Saras advokat, prosessfullmektig Trond Biti (t.v.). Her med regjeringsadvokat Ida Thue.

Foto: Liv Inger Somby

Krevde reduksjon til 75 dyr – har nå 300

Jovsset Ánte Sara har saksøkt staten fordi han må redusere flokken sin fra 150 til 75 dyr. I retten kom det frem at Sara også har økt reintallet sitt de siste årene og har nå nærmere 300 dyr som tilhører hans siidaandel.

Biti la frem tall for Kvaløya reinbeitedistrikt, som Sara tilhører, som viser at de med store flokker reduserer prosentvis lavest, mens Sara er den som blir hardest rammet med 50 prosents reduksjon.

– Han driver med økologisk og økonomisk reindrift og klarer seg utmerket med sin lille flokk. Han er en rolig flyttsamegutt som lever i pakt med naturen og dyrene. Han hoppet ikke på posisjoneringsbølgen som kom etter 2007-loven, sa Biti under sluttprosedyren.

– Staten lener seg tilbake og ødelegger sedvaner

Biti sa i retten at staten ikke har tatt ansvar for de vedtak som blir gjort i reintallssakene.

– Staten lener seg tilbake og kaller dette for indre selvstyre. De sekundære reglene har skapt kaos og bryter med samisk sedvane. Før ble reineierne enige seg imellom, men nå lager man ikke lenger felles avtaler, sa Biti.

– Saksøkte er ikke et offer

Regjeringsadvokat Ida Thue sa i sin sluttprosedyre at den saksøkte ikke er et offer i reintallssaken.

– Han har bygd opp sin flokk og har økt reintallet med 63%. Nå har han fire ganger større flokk enn det som er fastsatt for ham, sa Thue.

Regjeringsadvokaten sa at den saksøkte har posisjonert seg på linje med de andre utøverne i hans siida.

Han har sabotert og alle de andre i siidaen har oppfylt sine reduksjonskrav, sa Thue.

Familien har avviklet flere ganger

Thue vektla også i sin prosedyre om vedtak som familien har gjort de siste 20 årene. Både bestefar og far har valgt å avvikle driften og i familiens siidaandel har reintallet vært lav.

– Familien har valgt å ikke spare dyr til den saksøkte og i prinsippet er reindrift det som samme som jordbruk og industri. Det finnes ingen garanti for å lykkes i næringen, sa Thue.

Hun mente at kravet fra Sara er urimelig overfor de andre siidamedlemmene, at de må redusere flokkene sine, mens han kan øke.

Staten blander seg ikke inn i hvordan de ulike siidaene vil fastsette reintall og hvordan de vil dele antall dyr. Tvisten i denne saken er en intern konflikt i saksøkerens siida, sa Thue.

Regjeringsadvokaten sa at konfliktene som har oppstått i Fála reinbeitedistrikt er konsekvenser av den saksøktes opptreden.

– Den saksøkte har hele tiden visst at reintallet må reduseres til 2000 dyr, men nå er han den eneste som har økt flokken- de andre har redusert, sa Thue.

Dom i saken faller rundt påsketider

Dersom Jovsset Ánte Sara vinner frem med sitt krav og at fastsettelse av reintall på siidaandelsnivå blir kjent ugyldig, da må reindriftsloven revideres.

– Denne saken er såpass komplisert og vi kommer til å bruke mer enn fire uker til å avgi dom i saken, sa rettens administrator Finn-Arne Schanche Selfors.

Dom i saken vil falle tidligst rundt påsketider.

– Det er godt å bli ferdig med rettssaken og jeg er beredt til å føre kampen videre, dersom jeg taper i tingretten, sier en lettet Jovsset Ánte Sara etter at retten er ferdig.

Hvordan har disse dagene vært for deg?

–Det har vært krevende, men nå skal jeg dra til fjells og reflektere over utviklingen i saken. Han er også takknemlig for kronerullingen som er igangsatt på sosiale medier, slik at han har midler, dersom det blir flere runder i retten.

– Jeg håper selvsagt at jeg har klart å si min mening i saken og om hvorfor det er vanskelig for meg å leve med en flokk på 75 dyr, sier Jovsset Ánte Sara.

Korte nyheter

 • Deanu njihtan ášši diggái

  Mánnodaga álgá diggi gos Deanu gieldda ovddeš IT-jođiheaddji ja okta fitnodateaiggát Hamaris leaba áššáskuhtton roavva korrupšuvnna ja roavva ekonomalaš verrošeami ovddas.
  Ovcci jagi badjel galgá gieldda ovddeš jođiheaddji leamaš mielde njámmame Deanu gielddas 21 miljovnna ruvnno.
  Ášši galgá Østre Innlandet diggegotti ovdii ja diggi bistá njeallje beaivve.

  Tana kommune, Tana rådhus.
  Foto: Lisa Rypeng / NRK
 • Ruvdnoprinssas korona

  Norgga Ruvdnoprinssas lea duođaštuvvon korona ja dan dihte ii sáhttán son searvat morašipmilbálvalussii mii dollojuvvui Oslo duopmogirkus.

  Ruvdnoprinssas leat gehpes dávdamearkkat, čállá Gonagasšloahtta preassadieđáhusas.

  Oslo duopmogirku doalai morašipmilbálvalusa sotnabeaivve dii. 11.00.

 • Politiijat: Diggi mearrida galgá go áššáiduhtton almmái háldogiddagassii

  – Máŋggas daid báhčalanášši gillájeaddjin mat leamaš buohcciviesus, leat beassan mannat ruovttuideaset dál. Ii lean heaggavárra ovttasge sis, dan dieđihit politiijat.

  Politiijat áigot geahččalit ođđasit gažadit áššáiduhtton albmá dii. 12.

  – Politiijat leat ain dutkamin ášši. Leat biddjon olu resurssat čađahit prošeaktavuođđuduvvon dutkama, temáhtalaččat, nu go video, vihtangažadeapmi, áššáiduhtton almmái, digitálalaš guorran, guovlu ja rihkusteknihkalaš iskamat. Diggi galgá ihttin mearridit galgá go áššáiduhtton almmái háldogiddagassii.

  – Áššáiduhtton albmá duogáš ja gulolašvuođat leat dehálaš oasit áššedutkamis. Okta eará dehálaš oassi lea čielggadit leago áššáiduhtton almmái ovttasbargan geainnage báhččimis Oslos.

  Politiijat galget doallat preassabriefa sotnabeaivve dii. 14.00.