Normal

– Galka sjuejmiehtidh almetjh åarjelsaemiengieline

Altese voestes åssjalommese goh lij programmeåvtehkine lea «YESS, dellie maa». Dan noere åarjelsaemien niejtese lea stoerre earoe programmeåvtehkine årrodh dan gieltegs tv-programmese.

Vaino Rensberg

Tjaktjen raajeste gaalkebe Vaino Rensberg (25) Plassjeste saadtegkem stuvredh fierhten bearjadahke NRK1 bøøremes saadtegkeaejkie.

Foto: Privat

Norge Rundt lea dihte programme guht jeenemes almetjh Nøørjese pråvhkoeh vuartasjidh. Jih daelie voestesh aejkien dihte programme åarjelsaemien programmeåvtehke åådtje.

Tjaktjen raajeste Vaino Rensberge (25) Plassjeste båateme galka saadtegkem stuvredh fierhten bearjadahke NRK1 bøøremes saadtegkeaajkesne.

- Nov gujht hijven dååmtoe goh leam voestesh åarjelsaemie guhte åadtjoe mov gielem veedtedh gaajhkasidie «deej tjuetie gåetieh sissnie» dan bøøremes saadtegkeaajkesne, Rensberge soptseste.

NRK Sapmi lea Rensbergen biejjieladtje barkoesijje, juktie daelie galka Bergenisnie årrodh jih desnie golme ask barkedh. Nielje ohtsedæjjah lin dan barkoese. Vaino aavoesne satne dihte gie edtja åadtjodh aelkedh.

40 jaepien båeries programme

Norge rundt lea akte Nøørjen tv- programme mij fierhten bearjadahken seedtesåvva NRK1esne. Dihte voestes programme 1976 seedtesovvi.

Dah sjiere sijjenkontovrh nijre jaarkan Nøørjesne programmen aamhtsh faelieh, jih destie nommem åadtjemme «Distriktenes magasin» Programmen åejviekontovre Bergenisnie, jih gohtjesåvva «Aldri en fredag uten».

Goh Rensberg rijies dejnie «Norge Rundt» dellie båstide Plassjese jåhta, jijtsasse gåatan.