Hopp til innhold

– Galka sjuejmiehtidh almetjh åarjelsaemiengieline

Altese voestes åssjalommese goh lij programmeåvtehkine lea «YESS, dellie maa». Dan noere åarjelsaemien niejtese lea stoerre earoe programmeåvtehkine årrodh dan gieltegs tv-programmese.

Vaino Rensberg

Tjaktjen raajeste gaalkebe Vaino Rensberg (25) Plassjeste saadtegkem stuvredh fierhten bearjadahke NRK1 bøøremes saadtegkeaejkie.

Foto: Privat

Norge Rundt lea dihte programme guht jeenemes almetjh Nøørjese pråvhkoeh vuartasjidh. Jih daelie voestesh aejkien dihte programme åarjelsaemien programmeåvtehke åådtje.

Tjaktjen raajeste Vaino Rensberge (25) Plassjeste båateme galka saadtegkem stuvredh fierhten bearjadahke NRK1 bøøremes saadtegkeaajkesne.

- Nov gujht hijven dååmtoe goh leam voestesh åarjelsaemie guhte åadtjoe mov gielem veedtedh gaajhkasidie «deej tjuetie gåetieh sissnie» dan bøøremes saadtegkeaajkesne, Rensberge soptseste.

NRK Sapmi lea Rensbergen biejjieladtje barkoesijje, juktie daelie galka Bergenisnie årrodh jih desnie golme ask barkedh. Nielje ohtsedæjjah lin dan barkoese. Vaino aavoesne satne dihte gie edtja åadtjodh aelkedh.

40 jaepien båeries programme

Norge rundt lea akte Nøørjen tv- programme mij fierhten bearjadahken seedtesåvva NRK1esne. Dihte voestes programme 1976 seedtesovvi.

Dah sjiere sijjenkontovrh nijre jaarkan Nøørjesne programmen aamhtsh faelieh, jih destie nommem åadtjemme «Distriktenes magasin» Programmen åejviekontovre Bergenisnie, jih gohtjesåvva «Aldri en fredag uten».

Goh Rensberg rijies dejnie «Norge Rundt» dellie båstide Plassjese jåhta, jijtsasse gåatan.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK