Hopp til innhold

Sov voestes maanagærjam jarkoesteminie: – Geervebe goh vïenhtim

Jenny-Krihke (23) lea akte dejstie mij darjoeh gïele orre jieleme gærjine åadtjoeh.

Jenny-Krihke.

Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen sov voestegh maanagærjam jarkoestamme.

Foto: Privat

Les saken på norsk.

– Manne joekoen tjetskehke lim juktie daate orre munnjan. Nimhtie jarkoestidh jïh nimhtie barkedh. Dellie jaavoe jeehtim, manne sïjhtem, Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen jeahta.

Trööndelaagen fylhkentjïelte dïsse rïngki, dan åvteste govleme Jenny-Krihke lyjhkede gïeline barkedh.

Gïelem gaskesne 250 jïh 300 almetjh Nöörjesne soptsestieh.

Maahtah abpe aamhtsem daesnie govledh:

Geervebe goh voestes vïenhti

Dïhte lea åarjelsaemien gïelekonsulente Rossen tjïeltesne. Dïhte pråvhka ovmessie teksth jarkoestidh, bene dïhte jeatjahlaakan lij.

Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen

Jenny-Krihke lea geerjene daelie gosse maanah jïjte åadtjoeh nænnoestidh maagkeres gærjah sïjhtieh lohkedh.

– Voestegh dellie ussjedim daate aelhkie sjædta. Altså maanagærja. Man geerve lea? Movhte gosse eelkim dellie ussjedim wow, daate ånnetje geervebe enn manne ussjedim, dïhte jeahta.

Dïhte tjuara jeatjahlaakan ussjedidh gosse maanide jarkoestehtieminie.

– Manne tjoerem ussjedidh guktie maanah ussjedieh. Guktie ussjedieh gosse nimhtie tjåadtjoeh gærjesne, jih guktie dah ussjedieh gosse numhtie tjaala. Tjoerem aelhkie baakoe gaavnedh, jïh tjoerem aelhkie tjaeledh, dïhte jeahta.

Geerjene sjïdti gosse akte dejstie stööremes guvvieraajroe ietniegïelese bööti.

Stuerebe veeljemenuepieh

Jenny-Krihken maanabaelesne idtji gååvnesh dan gellie gærjah sov vaajmoegïelesne.

– Måjhtam manne Pluppen bïjre jïh soptsesh staaloen bïjre lohkim, menh gærjah daelie eah leah dan brutal goh soptsesh staaloen bïjre, Jenny-Krihke jeahta.

Jonna jïh Nelly såårnijægan man aerkies sjïdtigan gosse åadtjoejigan soptsesh staaloen bïjre govledh gosse onne ligan (HÆVVI).

– Dan så luste dan gellie maanagærjah gååvnese. Geerjene sjædtam. Daelie maanah maehtieh jïjtje veeljedh magkeres gærjah sijhtieh lohkedh, dïhte jeahta.

Dan åvteste gååvnese dan gellie ovmessie gærjah, aavode goske maana båetije biejjine jïjtje åådtje, dïhte jeahta.

Joe latjkoem dorjeme edtja akte vielie gærja jarkoestidh.

Gærjah gaajhkesh dovnide

Bildekollasj av sørsamiske bøker kopiert fra Gïelem Nastedh.

Trööndelaagen fylhkentjïelte laavenjostoe-gööjmigujmie luhkie jaepieh gærjah jarkoestamme.

Bildekollasj av sørsamiske bokutgivelser

Daelie 169 gærjah jïh 35 videogærjah åarjelsaemiengïelesne bæjjoehtamme,

Doesteles duvrie bjørnis

Dan jaepien edtjieh 14 orre gærjah jarkoestidh. Voestegh dan jaepien «Doesteles duvrie» bööti, mij lea «Brannbamsen Bjørnis» daaroengïelesne.

Nemi på sørsamisk

Mubpien gærja mij dan jaepien båateme lea «Nemi».

Ny sørsamisk bok. Soptsesh mumivuemeste.

Orremes gærja lea «Soptsesh mumivuemeste» goh uktsie soptsesh tjaebpies illustrusjovnigujmie orre maanaj-tv raajroste mij jaepie 2019 bööti.

Morten Olsen Haugen lea seniorraeriestæjja Trööndelaagen fylhkentjïeltesne. Luhkie jaepiej juassah dïhte voestes gærja «Gruffele» åarjelsaemiengïelesne böötih, jïh dan mænngan Haugen meatan orreme barkedh gellie gærjah bæjjoehtidh.

Morten Olsen Haugen

Morten Olsen Haugen lea aavrehke barkoen åvteste væjkeles jarkoestæjjide.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Mov barkoem orreme haeniedidh. Lea gaajhke dah væjkele jarkoestæjjah goh dah gærjah jarkoestehteme. Naaken vïjhtelåhkeden aejkine, jih naaken voestes aejkine, Haugen jeahta.

Gærjah jarkoestidh ektiedimmiebarkoe gellie ovmessie almetjigujmie.

Sæjhta bïhkedæjjah girmedh goh jarkoestæjjah eadtjaldehtieh, juktie doesth pryövedh jarkoestidh, dïhte jeahta.

tuhtjie joekoen luste gosse abpe tïjjem orre gærjah båetieh, jïh ulmie lea gaajhkesh dovnesh edtjieh gærjam gaavnedh, goh tuhtjieh luste lohkedh.

Maam joem aalmetjigujmie darjoeminie gosse gærjah vaajmoegïelesne gååvnese. Damtedh sijjen jïjtje gïelem dan stoerre lea juktie sijjem gååvnese Lønnebergese, Mumivuemese, Gogka Dogka Skåajjese jïh dah jeatjah sijjide gusnie orreme, Haugen jeahta.

Les også Nå kan sørsamiske Mina (9) faktisk velge hvilken bok hun vil lese

Mina Eira Åhren

Korte nyheter

 • 1,3 millioner kroner til samiske kulturminneprosjekter

  Sametinget har i 2024 delt ut omtrent 1,3 millioner kroner i tilskudd til kulturminneprosjekter. Summen er fordelt til 13 ulike prosjekter.

  Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) er glad for at samisk kulturarv blir tatt vare på og synliggjort, skriver sametinget i en pressemelding.

  – Det er veldig gledelig at så mange jobber med samiske kulturminner. Dokumentasjon og formidling av våre kulturminner er kanskje den viktigste måten å synliggjøre samisk historie og tilstedeværelse på, sier Myrnes Balto.

  Fire prosjekter som har fått tildelt penger skal registrere sørsamiske kulturminner. Det har også blitt tildelt penger til prosjekter innen bygningsvern.

  Et annet prosjekt i Nordland, som omhandler båter, er også gitt med midler. Det finnes ingen helhetlig oversikt over samiske båter enda, derfor er sametingsråden glad for dette prosjektet skal dokumentere samenes historiske rolle i båtbygging i Salten i Nordland.

  Illustrasjonsbilde: To personer går på fjellet i Sylan i trøndelag
  Foto: NRK / NRK
 • Skogbrannfare i deler av Trøndelag

  Det er sendt ut varsel om skogbrannfare i deler av Trøndelag og Møre og Romsdal. Farevarselet er på gult nivå. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

  Varslet gjelder i snøfrie områder fram til at det kommer tilstrekkelig nedbør.

  Kart med avmerka område for skogbrannfare i Trøndelag og Møre og Romsdal
  Grafikk: Meteorologisk Institutt
 • Misfornøyd med motorferdselslov

  Parlamentarisk leder i partiet Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven mener det nye lovforslaget om ny nasjonal motorferdselslov er katastrofalt.

  Utvalget bak forslaget ønsker en motorferdselslov som vil ta mer hensyn til natur og miljø. De ønsker heller ikke at det åpnes for mer frikjøring i utmarka.

  Lovforslaget møter sterke reaksjoner i Finnmark, der bruk av naturen er viktig for mange.

  Toril Bakken Kåven er parlamentarisk leder i Nordkalottfolket på Sametinget.
  Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK