Hopp til innhold

Dah edtjieh soptsestidh guktie gielem nænnoestidh

Daan biejjien konferaanse Aarportesne eelki. Dejstie aerebe konferaansijste sjeavehth orreme naan jaepieh jih daan aejkien aamhtese lea åssjalommes åarjelsaemien gïelen jih dotkemen bijre

Sijti Jarnge

Lea jijnjh almetjh mah Aarbortese båeteme

Foto: Gun Utsi / Sijti Jarnge

Polargievlien ålkoejielederaerien Knut Berntsen soptseste ahte konferaanse eevre dïeves lea jih lea vihkeles skreejredh jienebh almetjh saemiestidh. Dïhte hov gaajhkh eevtjeminie guktie aelkedh åarjelsaemiengielesne nuhtjedh.

– Mijjien fokusem saemien gielese utnebe, jih guktie mijjieh edtjebe gïelem nænnoestidh. Aarporten tjïelte edtja guektiengïele sjïdtedh, jih mijjieh sijhtebe govledh guktie dah edtjieh dam dïedtem vaeltedh, Berntsen jeahta.

Gaektsieluhkie almetjh leah bïeljelamme dahkoe båetedh, jih akte guhte håaledh leah Fransisca Kappfjell Herbst. Dihte edtja soptsestidh man vihkeles Gaaskenøørjen saemieskuvle orreme sov identiteetese jih saemiengïelem nænnoestidh.

Vibeke Larsen

Saemiedigkienpreesidente Vibeke Larsen konfeeransesne soptsesti

Foto: Gun Utsi / Sijti Jarnge

Aarporten tjïelteste aaj båetieh jih edtjieh soptsestidh magkeres haestieh dah vuajna gosse tjïelte edtja syökedh saemiengïelen reeremedajvese baahtsedh. Staatentjaelije Anne-Karin Olli jih saemiedigkien presideente Vibeke Larsen aaj konferaansesne guessine.

Dïhte konferaanse edtja göökte biejjieh årrodh, jih lea riejries jirreden.

Korte nyheter

 • Dronning Sonja om kommisjonsrapporten: – Mitt håp at vi vil lytte med ønske om å forstå

  Torsdag la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport om statens fornorsking av samer, kvener og skogfinner.

  Mens det så langt har vært relativt få kommentarer til rapporten fra øverste myndigheter, benyttet Dronning Sonja anledningen til å dele sine tanker om rapporten under kongeparets reise i Nord-Norge.

  – Det er mitt håp at den nylig fremlagte rapporten om fornorskningen overfor samer, kvener og skogfinner vil gjøre noe positivt med oss. At vi vil lytte, med et ønske om å forstå, og lære av historiene som fortelles i den. Slik at vi sammen kan gå videre – litt klokere og ydmyke i møte med den fryktelige uretten som ble begått over så lang tid. Det er et felles ansvar for oss alle.

  Det sa dronning Sonja fra talerstolen i Hattfjelldal eller Aarborte, som kommunen heter på sørsamisk.

  Kongeparet er på fylkestur i Nordland og skal besøke seks kommuner: Hemnes, Hattfjelldal, Leirfjord, Vevelstad, Sømna og Bindal.

  Under talen sin løftet Dronningen også frem den samiske pioneerkvinnen Elsa Laula Renberg, som har røtter i Hattfjelldal.

  Dronningen var ikke snauere enn at hun også startet talen sin på sørsamisk.

  – Buerie biejjie (god dag). Det er en stor glede å være her i Hattfjelldal, Aarborte, sa Dronning Sonja fra talerstolen. - Heldige er vi som får dele denne storslåtte naturen, ja nasjonalparken, med folk på begge sider av grensen, med dyr, planter og med alt levende.

  På kongehusets offisielle nettside deler kongeparet også bilder fra sin reise i Nord-Norge. De er tydelige på at de trives godt i landsdelen (kongehuset.no)

  – Vi puster så fritt her i nord – hvor det er så mye hav, fjell og himmel. Og helt spesielt mange hyggelige mennesker, sa Kong Harald, under talen sin i Hemnes, som var Kongeparets første stopp på reisen.

  Kongeparet avslutter fylkesturen i Bindal på torsdag.

  KONGEPARET-Hattfjelldal bilder
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK
 • Guovdageainnu gieldda oažžu 5,5 miljovnna ruvnnu fylkkagielddas

  – Mii illudat go nuppástuhttinbarggu leat olahan buriid bohtosiid oanehis áiggis, čállá Romssa ja Finnmárkku fylkkaráđđi, ealáhus, plána, kultuvra ja biras, Marlene Bråthen (Gb), preassadieđáhusas.

  Guovdageainnu gieldda oaččui formálalaš nuppástuhttinstáhtusa guovvamánus 2019:s go gielddas lei duođalaš dilli, sihke ealáhusaid ja servodaga dáfus.

  Gielda oažžu dál 5,5 miljovnna ruvnno 2023:s joatkit nuppástuhttinbarggu maid leat čađaheamen. Gieldda sáhttá fas ohcat doarjaga 2024, ja nuppástuhttinprográmma bistá 2035 lohppii.

  Fylkkaráđđi juolluda maid gildii doarjaga ásahit ja ovddidit gielddalaš dearvvašvuođa-, oahppan- ja hálddašanfálaldagaid dán jagi.

  Doarjja lea 427.813 ruvnnu.

  Les på norsk.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK
 • Kautokeino får 5,5 millioner fra fylkeskommunen

  – Det er med glede vi opplever at omstillingsarbeidet i Kautokeino har oppnådd meget gode resultater på kort tid, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

  Kautokeino kommune fikk formelt omstillingsstatus februar 2019 på grunn av at kommunen var i en svært alvorlig situasjon, både nærings- og samfunnsmessig.

  Kommunen får nå 5,5 millioner kroner i 2023 for å fortsette omstillingsarbeidet som de er i gang med.

  Kautokeino kommune kan søke på tilskuddet igjen i 2024.

  Omstillingsprogrammet varer ut 2025.

  Fylkesrådet bevilger også kommunen et tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings og mestringstilbud for 2023.

  Dette tilskuddet er på 427.813 kroner.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK