NRK Meny
Normal

Dah edtjieh soptsestidh guktie gielem nænnoestidh

Daan biejjien konferanse Aarportesne eelki.Dejstie aerebi konferansijste sjeaveth orreme naan jaepieh jih daan aejkien aamhtese lea åssjalommes åarjelsaemien gielen jih dotkemen bijre

Sijti Jarnge

Lea jijnjh almetjh mah Aarbortese båeteme

Foto: Gun Utsi / Sijti Jarnge

Polargievlien ålkoejielederaerien Knut Berntsen soptseste ahte konferanse eevre dieves lea jih lea vihkeles skreejredh jienebh almetjh saemiestidh. Dihte hov gaajhks eevtjeminnie guktie aelkedh åarjelsaemiengielesne nuhtjedh.

–Mijjieh fokusem saemien gielese utnebe, jih guktie mijjieh edtjebe gielem nænnoestidh. Aarborten tjielte edtja guaktengïele sjidtedh, jih mijjieh sijhtebe govledh guktie dah edtjieh dam dïedtem vaeltedh, Berntsene jeahta.

Gaektsiehluhkie almetjh leah bieljedamme dahkoe båatedh, jih akte guhte håaledh leah Fransisca Kappfjell Herbst. Dihte edtja soptsetidh maan vihkeles Gaaskenøørjen saemieskuvle orreme sov identiteetese jih saemiegielem nænnoestidh.

Vibeke Larsen

Saemiedigkienpreesidente Vibeke Larsen konfeeransesne soptsesti

Foto: Gun Utsi / Sijti Jarnge

Aarporten tjielteste aaj båetieh jih edtjieh soptsestidh maegkeres haestieh dah vuajna gosse tjielte edtja syøkedh saemiegielen reeremedajvese baahtsedh. Staatentjaelije Anne-Karin Olli jih saemiedigkien presideente Vibeka Larsen aaj konferansesne guessine.

Dihte konferaanse edtja gøøkte biejjieh årrodh, jih lea riejries jirreden.