Dah edtjieh soptsestidh guktie gielem nænnoestidh

Daan biejjien konferaanse Aarportesne eelki. Dejstie aerebe konferaansijste sjeavehth orreme naan jaepieh jih daan aejkien aamhtese lea åssjalommes åarjelsaemien gïelen jih dotkemen bijre

Sijti Jarnge

Lea jijnjh almetjh mah Aarbortese båeteme

Foto: Gun Utsi / Sijti Jarnge

Polargievlien ålkoejielederaerien Knut Berntsen soptseste ahte konferaanse eevre dïeves lea jih lea vihkeles skreejredh jienebh almetjh saemiestidh. Dïhte hov gaajhkh eevtjeminie guktie aelkedh åarjelsaemiengielesne nuhtjedh.

– Mijjien fokusem saemien gielese utnebe, jih guktie mijjieh edtjebe gïelem nænnoestidh. Aarporten tjïelte edtja guektiengïele sjïdtedh, jih mijjieh sijhtebe govledh guktie dah edtjieh dam dïedtem vaeltedh, Berntsen jeahta.

Gaektsieluhkie almetjh leah bïeljelamme dahkoe båetedh, jih akte guhte håaledh leah Fransisca Kappfjell Herbst. Dihte edtja soptsestidh man vihkeles Gaaskenøørjen saemieskuvle orreme sov identiteetese jih saemiengïelem nænnoestidh.

Vibeke Larsen

Saemiedigkienpreesidente Vibeke Larsen konfeeransesne soptsesti

Foto: Gun Utsi / Sijti Jarnge

Aarporten tjïelteste aaj båetieh jih edtjieh soptsestidh magkeres haestieh dah vuajna gosse tjïelte edtja syökedh saemiengïelen reeremedajvese baahtsedh. Staatentjaelije Anne-Karin Olli jih saemiedigkien presideente Vibeke Larsen aaj konferaansesne guessine.

Dïhte konferaanse edtja göökte biejjieh årrodh, jih lea riejries jirreden.