Hopp til innhold

Skeptisk til radiosendere mot påkjørsel

Forskere har utviklet små, lette radiosendere som kan være løsningen for å hindre påkjørsel av rein og sau langs vei og jernbane. Men reineier er avmålt til en slik løsning.

Reinpåkjørsel Stokkedalen

Reineier er avmålt til at dyra hans skal gå med klaver for å varsle bil- og togførere. Bildet er forøvrig fra Stokkedalen i Vest-Finnmark der 19 rein ble påkjørt natt til 27. juli i fjor.

Foto: Sunniva Sollied Møller / NRK

Systemet er basert på sendere båret i klave rundt halsen på dyret, og mottaker langs vei og bane tilknyttet varselblink. Via mottakerne skal radiosenderne varsle om at beitedyr er i eller like ved veien eller jernbanesporet.

Det er forskere ved Umeå universitet i Sverige som utvikler dette, og ifølge forskerne medfører denne løsningen lave kostnader for dyreeierne.

Det skriver Nordland fylkeskommune på sine nettsider.

Ikke til å stole på

Leder i Saltfjellet reinbeitedistrikt, Per Ole Oskal, er heller skeptisk til en slik løsning, og mener at det finnes andre løsninger som han tror er bedre enn alt annet.

Oskal har GPS-sendere og satellittsendere i bruk på reinen sin i dag.

– Vi vet rekkevidden og hvordan de fungerer. Det er ikke alltid de sender, og det er ikke alltid det er dekning, eller andre ting som gjør at de ikke sender. For reinen kan gå flere mil i løpet av få timer. Et slikt system kan man nemlig ikke stole på.

– Og hvis det er basert på klave, så er det noen dyr som ikke liker å ha det på seg. De taper både kondisjon, vekt og størrelse.

Reineier Per Ole Oskal må hele tiden være på alerten. For dyrene hans er det mange andre som vil ha.

Per Ole Oskal må hele tiden være på allerten, og han har dårlig tro på radiosendere som skal hindre påkjørsel. – Det er kun én ting som hjelper mot slikt, konstaterer han.

Foto: Sander Andersen / NRK

Ifølge reineier medfører dette i tillegg merarbeid som å administrere senderne slik som batteriskifte og øvrig vedlikehold.

– Jeg har i dag 15 satelittsendere, og jeg har et svare strev med på finne hvilket som er ladet eller ikke, ta dem løs osv. Skulle jeg hatt hundrevis med slike, da hadde jeg ikke hatt tid til annet enn å skifte batteri og holde rede på dem.

Les: 106 rein meid ned på Nordlandsbanen:– Kilometer med blodbad

Skal utprøves

Dette forsknings- og utviklingsprosjektet som kalles for "AnimalSense" er et samarbeidsprosjekt mellom forsknings- og utviklingsmiljøer i Norge, Sverige og Finland, og det er NIBIO på Tjøtta i Nordland (Norsk institutt for bioøkonomisk forskning) som leder prosjektet på norsk side.

– Prosjektet var vellykket, og teknologien blir nå i vinter utprøvd i stor skala langs E6 på Saltfjellet, i nært samarbeid også med Statens vegvesen, skriver Nordland fylkeskommune, som er med og finansierer dette prosjektet.

Kun én løsning

Verktøyet kan også tilpasses til jernbane, og NIBIO er i kontakt med Bane Nor om et samarbeid rundt togpåkjørsler.

Les: Neste år starter byggingen av reingjerde – reineier håper det ikke er for sent

Men reineieren har tro på at det er kun én ting som fungerer. Og den fungerer 24/7.

– Det er jo det som forøvrig blir brukt i verden. Det er jo kun gjerde. Det ser man jo både i Sør-Norge og i Sverige at det er gjerder mot de største ferdselsårene, både bilveier og jernbane. Fordelen med gjerde er jo også at den jobber døgnet rundt hver dag året rundt. Den fungerer i tillegg mot andre dyr også. Det man ikke hører så veldig ofte er at det faktisk blir påkjørt like mange elg som rein langs Nordlandsbanen. Gjerdene vil jo fungere mot elgpåkjørsel også, og mot andre dyr.

Les også: Dør i Norge, reddes i Sverige

Korte nyheter

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.

 • DSB øker beredskapen for skogbrann i Nord-Norge

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å sette ekstra skogbrannhelikopter i Tromsø fra tirsdag til torsdag.

  Statens skogbrannhelikopter er normalt i beredskap fra 15. april og til 15. august, skriver DSB på sin nettside.

  I perioden 16.- til 18. juli har DSB besluttet å sette ekstra beredskap utover den faste beredskapen med skogbrannhelikopteret som er plassert på Torp.

  Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske, og har stort potensial for spredning. DSB oppfordrer brann- og redningsvesenet om å være oppmerksom på faren for skog-, lyng- og krattbrann, og be om støtte fra skogbrannhelikopter tidlig i et brannforløp.

  (©NTB)

 • Baernie vuajahtalleme bïjleste

  Les på norsk.

  12 jaepien båeries baernie skïemtjegåetesne mænngan vuajahtalleme bïjleste tjïektjede-sygkelisnie, Singsakerisnie, Tråantesne.

  Baernie sov fuelhkine vööji gosse vuajahtalleme bïjleste. Dïhte rööpses ålmesne vööji.

  Dïhte eevre laarhkeni, jïh daelie St. Olavs hospitaalesne sov fuelhkine.

  Henslengte sparkesykler i Oslo.
  Foto: Vegar Erstad / NRK